<

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ ေဆြးေႏြးမႈသည္ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစသျဖင့္ မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မန္တုံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမုိး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္သည္ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစသျဖင့္ မွတ္တမ္းမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မန္တုံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမုိး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္သည္ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္က မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၇၀ အပုိဒ္ ၄ မွာပါရွိတဲ့အတုိင္း ကြၽန္မရဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားအခ်ဳိ႕က အျပစ္မဲ့ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မကုိယ္တုိင္ တုိင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ ပါရွိတဲ့အတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက စစ္ခုံ႐ုံးမ်ားဖဲြ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ခုံ႐ုံးဖဲြ႕စစ္ေဆးၿပီး ယခုထိ ရွစ္လၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိက္တန္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ တစ္စုံတစ္ရာေပးၿပီး အေရးယူျခင္း ရွိ မရွိကုိ ကြၽန္မထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာျခင္း လုံး၀မရွိေသးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အၾကံျပဳလုိတာက ဒီလုိကိစၥရပ္ေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အမွန္တကယ္ ၿပီးျပတ္ျခင္းရွိမရွိကုိ စိစစ္ေပးေစလုိပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမုိးက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚနန္းမုိး၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆုိပါေဆြးေႏြးမႈကုိ မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္မရွိဘဲ ခုိင္ခုိင္မာမာမရွိဘဲ နစ္နာမႈရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၁၉ အရ ကြၽန္ေတာ္ကန္႔ကြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂဃနဏမသိဘဲ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစပါတယ္” ဟု မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္သူ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခုိင္သန္းက “တပ္မေတာ္သားက ကန္႔ကြက္တဲ့အတြက္ ေဒၚနန္းမုိး ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အထဲမွာ ဘာမွမသိရဘူးလုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာစာမ်က္ ၇၀၊ အပုိဒ္ ၄ မွာ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္မွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ၂၉ ရက္ ၈ လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရက္စဲြျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တုိင္းတန္းခ်က္အေပၚ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အဓိကက်ဴးလြန္သူ ဒုတိယတပ္ၾကပ္တစ္ဦးအား စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးအား အျပစ္ေဖာ္ျပ သတိေပးဆုံးမျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ၂၉ ရက္ ၁၁ လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရက္စဲြျဖင့္ ျပန္ၾကားလာခဲ့ပါသည္လုိ႔ သူတုိ႔ေျဖရွင္းထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးပါမယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၇၀၊ အပုိဒ္ ၄ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊ တေအာင္း (ပေလာင္) ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမုိးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၀ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမုိင္းအုဏ္းခုိင္က မန္တုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္မွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္စဲြျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တုိင္းတန္းခ်က္အေပၚ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အဓိကက်ဴးလြန္သူ ဒုတိယတပ္ၾကပ္တစ္ဦးအား စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးအား အျပစ္ေဖာ္ျပ သတိေပးဆုံးမျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ျပန္ၾကားလာခဲ့ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“အစီရင္ခံစာမွာ ပါၿပီးသား။ စာမ်က္ႏွာ ၇၀ အမွတ္စဥ္ ၄ မွာ ရွင္းထားၿပီးသား။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၉ အရအလည္း ဒီအစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ဟာနဲ႔ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္တဲ့ဟာကုိပဲ ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ကိစၥကုိပဲ ကုိယ္စားလွယ္ဆီကုိ တုိက္႐ိုက္မျပန္လုိ႔ ဘာညာဆုိတာ အဲဒါကုိလက္မခံတာပါ။ ဘာပဲေျပာေျပာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ တကယ္လုပ္ထားတဲ့ဟာကုိလည္း မလုပ္သလုိ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစမွာစိုးလုိ႔ ကန္႔ကြက္တာပါ” ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ဳိးထက္၀င္းက မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

 

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.