<

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံမွန္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ေမ ၄ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး)

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံမွန္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမ ၄ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ထုိသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရသစ္ တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ရယူစဥ္ကပင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ မိမိတို႔ ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံမွန္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း စသည္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အေနျဖင့္ မူလေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခအေနအရ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ဦးစားေပးခြဲျခားကာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔မွာ ပဋိပကၡမ်ား ေရရွည္ကင္းေ၀းေစမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမို၍ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ယခင္အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္က ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတို႔မွ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ထားသည့္ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ UEHRD လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

May 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.