<

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိႏွင့္စစ္သည္မ်ားအား ပညာရွင္ျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာအခ်ိန္ေပး၍ ေလ့က်င့္ထားရသျဖင့္ သက္ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္မ်ားအား ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ တပ္မေတာ္မွ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့က်င့္ေပးထားရသျဖင့္ သက္ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္အက်ဳိးျပဳေစလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ထုိသုိ႔ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္တြင္အသုံးျပဳသည့္ စစ္လက္နက္မ်ား၊ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား စြမ္းအားျပည့္ အသုံးျပဳႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အသုံးျပဳသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားရွိပါက ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ တပ္မေတာ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕သည္ အေရးႀကီးသည့္က႑တြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းမွ နည္းျပအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အင္ျပည့္အားျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔သင္ၾကားေပးလုိက္သည့္ သင္တန္းသားမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေစရန္အတြက္ အေျခခံမွစ၍ အဆင့္လုိက္ ျမႇင့္တင္ေလ့က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တပ္မေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္မႈထမ္းသက္ျပည့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမဆုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ တပ္မေတာ္မွ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့က်င့္ေပးထားရသျဖင့္ သက္ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္အက်ဳိးျပဳေစလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူတပ္မေတာ္သားမ်ား ပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္လည္း စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မွီခုိသူေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္လည္း တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း သားသမီးမ်ားအား ပညာအေမြေပးရန္လုိၿပီး ပညာတတ္မွသာ မိမိတုိ႔၏သားသမီးမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း အသိပညာမ်ား တုိးတက္ေစရန္အတြက္ စာဖတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ မိမိတုိ႔ဘ၀တုိးတက္မည္ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မွာၾကားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

April 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.