<

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေရး၊ ယုံၾကည္ကုိးစားသည့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေရး အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေရး၊ ယုံၾကည္ကုိးစားသည့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေရး အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူးလုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတရား႐ုံးမ်ား အပါအ၀င္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ုံးမ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားၿပီး မိမိတို႔တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားသည္ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ုံးစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ မိမိတို႔အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး ျပျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ သံုးႏွစ္တာ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေနာက္ငါးႏွစ္တာ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ုံးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထံုး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္ေရး၊ တရား႐ုံး သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မွန္ကန္မွ်တေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔က အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ တရာစီရင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူတုိင္းသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ တရားမွ်တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ နုိင္ငံေတာ္၏ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

April 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.