<

အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထုံး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ရန္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရးႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္ေရးတုိ႔ကုိ အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထုံး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ရန္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရးႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္ေရးတုိ႔ကုိ အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခုိင္မာေရးအတြက္ အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကုိ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀း၌ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈမ်ားကို ဥပေဒ၊ က်င့္ထံုး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္ေရး၊ တရား႐ံုးသက္ေသခံပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မွန္ကန္မွ်တေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔က အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ တရားစီရင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူတိုင္းသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ တရားမွ်တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတရား႐ံုးမ်ားအပါအ၀င္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ံုးမ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားၿပီး မိမိတို႔တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားသည္ တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ မိမိတုိ႔အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ သံုးႏွစ္တာတရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ငါးႏွစ္တာတရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ႐ံုးတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခုိင္မာေစေရးအတြက္ မည္သုိ႔ၾကပ္မတ္သြားမည္ကုိ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားေစလုိေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာကုိ ဆုံး႐ႈံးေစသည့္ သက္ေသခံပစၥည္း ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ျပဳျပင္ၾကပ္မတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားခြင္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ယွဥ္၍ ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိမွသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ကာ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလည္း ပိုမိုတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က မွာၾကားခဲ့သည္။

April 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.