<

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားအားလုံးက တုိက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ေရြးခ်ယ္ပြဲစနစ္သုိ႔ျပ႒ာန္းေပးရန္ POPP တုိက္တြန္း

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မဲေပးခြင္႔ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားအားလုံးမွ တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သည့္ ေရြးခ်ယ္ပြဲစနစ္သုိ႔ ျပ႒ာန္းေပးရန္အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကုိ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ သင့္ျမတ္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အဖြဲ႕ POPP က အၾကံျပဳတုိက္တြန္းသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

POPP ၏အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား တြင္ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အဓိကက်ေသာ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးက တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ေရြးခ်ယ္ပြဲစနစ္သုိ႔ ျပ႒ာန္းေပးရန္၊ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ သမၼတသက္တမ္းႏွင့္အညီျဖစ္သည့္အတြက္ ရပ္/ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ား က်င္းပသည့္အခ်ိန္စာရင္းကုိလည္း သမၼတသက္တမ္း ကုန္ဆုံးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တိက်ေသာေန႔ရက္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေပးသင္႔ေၾကာင္း၊ ရပ္/ေက်းအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ပါ၀င္မႈသည္ ေဒသႏၲရဒီမုိကေရစီ အားေကာင္းလာေရးအတြက္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ မဲစာရင္းေၾကညာျခင္း၊ မဲ႐ုံစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုသိရွိေစရန္ ေရြးခ်ယ္ပြဲဆုိင္ရာ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပြဲမက်င္းပမီ (ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔ရက္) အနည္းဆုံးသံုးလမွ ေျခာက္လအတြင္း ႀကိဳတင္ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း စသည္တုိ႔အျပင္ အျခားအခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

“ေရြးခ်ယ္ေရးလမ္းစဥ္တစ္ခုလုံးမွာ အိမ္ေထာင္စုကိုယ္စားလွယ္ကပဲ မဲေပးရတယ္။ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ပဲ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတုိင္း မဲေပးခြင့္မရွိဘူး။ ဒီမုိကေရစီကုိသြားေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာရွိလာတဲ့ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံသားေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ နည္းစဥ္ေတြျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႕ရမယ့္ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြကုိ ေရးဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္တာမ်ဳိး ေရးဆြဲတာျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ဥပေဒေတြေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ သူနဲ႔လုိက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ နည္းဥပေဒေတြကုိ တစ္ခါတည္းပဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္” ကုိ POPP အဖြဲ႕မွ ကုိမင္းသူရက ေျပာၾကားသည္။

April 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.