<

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာေကာ္မတီအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာေကာ္မတီအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

မတ္ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီ၏တာ၀န္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ သက္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦးက ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ကာ ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၏ လက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္အၾကံျပဳျခင္း၊ က႑မ်ားအလိုက္ သံုးသပ္အၾကံျပဳရန္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို စနစ္က်န၍ ေခတ္မီစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ လမ္းတံတားမ်ားကို အဆင့္မီ အသစ္ေဖာက္လုပ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အိမ္ရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းဦးက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္ျပည့္၀စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရႏိုင္သမွ် ေရအား၊ ေလအား၊ ေနအား၊ အပူစြမ္းအင္ႏွင့္ အျခားစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ၿပီး ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္၍ ေဒသအလိုက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္သြားရန္၊ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပုဂၢလိကအပိုင္းမွ ပိုမိုပါ၀င္လာေစေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားသစ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးေစာမိုးျမင့္ (ခ) ဆင္ျမဴရယ္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးျမမင္းေဆြ၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂) မွ ဦးႏိုင္ကိုကို၊ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးေျဖရယ္ (ခ) ဦးျမင့္သန္းထြန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ဦးငြန္ေဟး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွ ဦးကိုကိုႏိုင္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) မွ ဦးေဇာ္ဟိန္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ ဦးစိုးသီဟ (ခ) ေမာင္တူး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) မွ ဦးရဲျမင့္ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ ဦးမိုဏ္းအုန္းခိုင္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးစိုးမိုး၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္လြင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဦးေစာမိုးျမင့္ (ခ) ဆင္ျမဴရယ္က “ျမန္မာျပည္ကလမ္း အာရွလမ္းပိုင္းထဲ ပါ၀င္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လမ္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ အခုလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လမ္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြနဲ႔လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလည္းရွိတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ B.O.T နဲ႔လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေနၿပီးေတာ့ ခရီးသြားလူထုေတြ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိဘူးေလ။ ဒါေတြကေတာ့ ေမးရမယ့္အပိုင္းေတြေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

March 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.