<

ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈအဆင့္ တိုးတက္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အဆင့္ ၁၇၁ ရရွိကာ နိမ့္က်ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈအဆင့္ကို တိုးတက္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အစိုးရက ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကမၻာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈအဆင့္ ၁၇၁ မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအဆင့္သို႔ တိုးတက္လာရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအစား ပုဂၢလိကဆန္ဆန္ မညီညြတ္၊ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းကာ အသက္၀င္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္မည့္အျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈအညႊန္းကိန္းကို ျမင့္တက္ေစကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈညႊန္းကိန္းတြင္ ထိုင္းမွာ အဆင့္ ၂၆၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာ အဆင့္ ၇၂၊ စင္ကာပူမွာ အဆင့္ ၂၊ မေလးရွားမွာ အဆင့္ ၂၄ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္မွာ အဆင့္ ၆၈ ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၇၁ သာရရွိၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ မ်ားစြာအဆင့္နိမ့္က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို လိုအပ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔အား မြမ္းမံေလ့က်င့္ေပးၿပီး အစိုးရႏွင့္အမွီအခိုကင္းေစမွသာ ေရရွည္စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ယင္းသို႔လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္ ဆက္သြယ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္မွာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာေပးထားသည္။

March 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.