<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ပုဒ္မအား ထည့္သြင္းမည္၊ မသြင္းမည္ကို ယေန႔က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္မည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ပုဒ္မအား ထည့္သြင္းမည္၊ မသြင္းမည္ကို ယေန႔ (မတ္ ၂၀ ရက္) တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ (မတ္ ၂၀ ရက္) တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ထပ္မံေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ပုဒ္မ အပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အဆိုတင္သြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ လ်ာထားခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ စတင္အသက္၀င္မည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ပထမေျခာက္လတြင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လတြင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း က်သင့္ေစရမည္ဟု ပါရွိၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအစား အခန္းအသစ္ တစ္ခုျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ သံုးမ်ဳိးခြဲၿပီး သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ပုဒ္မကို အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဥပေဒအသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ပုဒ္မကို က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ မတ္ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မူသေဘာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အား ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသာ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ရွင္းလင္းရာတြင္ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳသည့္အခါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ပုဒ္မသည္ ထည့္သြင္း အတည္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ပုလဲမဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးက ရွင္းျပသြားတာကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ ကေတာ့ လူေတြအားလံုးေျပာေနတဲ့ ကိစၥေလ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးက Annual Law ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒက ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းမယ္။ ဒီထဲမွာပါေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အခြန္အေကာက္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာ တင္ျပထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာအတြက္ကို ခြင့္ျပဳတယ္။ အားလံုးထဲမွာ ျပည္သူလူထုေတြထဲမွာ အျငင္းပြားေနတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ျပင္ထားတဲ့ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၃၃ ကေန ပုဒ္မ ၃၈ အထိကိစၥကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာအတြက္ နာယကႀကီးက ေျပာမသြားဘူး။ ၀န္ႀကီးကလည္း ဒီကိစၥကို ေျဖၾကားမသြားတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို အတည္ျပဳတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ ပါမလာေတာ့ဘူးလို႔ နားလည္ထားတယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္အသက္၀င္မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

March 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.