<

ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၆၅၁၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂၃ လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၄၈၉၅ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ရွိလာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၆၀၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တုိ႔တြင္ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္း ၁၃၄၄ ခုကုိ လုပ္ငန္းက႑ ၁၁ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းပမာဏက်ပ္ ၁၆၅၁၉၂၄၈ ဒသမ ၆၃၆ သန္း (က်ပ္ ၁၆၅၁၉ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

က႑အလုိက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၃၉၈၀ ဒသမ ၅၁၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၀ ခု)၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၂၈၁၀ ဒသမ ၇၃၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၄၈ ခု)၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ က်ပ္ ၂၇၈၇ ဒသမ ၉၈၀ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၈၀ ခု)၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၇၁၈ ဒသမ ၅၁၂ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၂၁ ခု)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၀၇၅ ဒသမ ၁၈၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၆၈ ခု) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၇၉၇ ဒသမ ၈၅၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၀ ခု)၊ စြမ္းအင္က႑တြင္ က်ပ္ ၆၂၈ ဒသမ ၉၄၈ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၄ ခု)၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၄၇ ဒသမ ၅၂၅ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၆၅ ခု)၊ ေမြျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ က်ပ္ ၈၃ ဒသမ ၃၂၀ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၈ ခု)၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၅၁ ဒသမ ၁၉၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၀ ခု) ႏွင့္ အျခားက႑တြင္ က်ပ္ ၂၄၃၇ ဒသမ ၄၉၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၈၀ ခု) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ (၂၀၁၆ မတ္လကုန္) အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏက်ပ္ ၁၁၆၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိအစုိးရတက္ေရာက္ၿပီး ၂၃ လကာလအတြင္း က်ပ္ ၄၈၉၅ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ အဓိကမ်ားျပားလာခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ကာ ယခင္ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးက႑ျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

March 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.