<

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ယခုအထိ မေလ်ာ့က်ေသးဘဲ ဆိုးဆိုးရြားရြား လက္ရဲဇက္ရဲ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ျပီး သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအား အျပည့္အ၀ ကာကြယ္မႈေပးရန္လုိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ယခုအထိ မေလ်ာ့က်ေသးဘဲ ဆိုးဆိုးရြားရြား လက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအား အျပည့္အ၀ကာကြယ္မႈေပးရန္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္မွ မညႊန္ၾကားမခ်င္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အမႈတြဲအား ႀကိဳတင္စစ္ေဆးအေရးယူျခင္း မျပဳရဆိုသည့္စကားရပ္ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၱအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက “အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ခုထက္ထိမေလ်ာ့က်ေသးဘဲ ဆိုးဆိုးရြားရြား လက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုင္ၾကားခ်က္သတင္းေတြအရ က်ဴးလြန္သူ ၁၂ ဦး ထက္မနည္းက ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အားလံုးမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ သတင္းေပးရဲေအာင္ သတင္းေပးပို႔သူေတြကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ သာမန္၀န္ထမ္းကေန မတန္မရာ ႀကီးပြားလာမႈျဖစ္လာရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ျဖစ္လာရင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ေတြ သီးျခားဖြဲ႕ၿပီး အရပ္သား CSO ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းကာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္တိုးျမႇင့္ေပးထားတဲ့ ပုဒ္မ ၂၃ ကို အသက္၀င္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ တိုင္ၾကားမႈကို သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ မိတၱဴေပးပို႔ရာမွာ ဌာနတြင္းအစီအမံျဖင့္ တိုင္ၾကားခံရသူကို ႀကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ားကို ဦးစြာလုပ္လိုက္သည့္အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေလ်ာ့ေပါ့ သက္သာရာရသြားေစျခင္းမ်ိဳးရွိသည့္အျပင္ ၀ိုင္း၀န္းဖံုးဖိၾကၿပီး တိုင္ၾကားမႈမခိုင္မာသလိုႏွင့္ တိုင္ၾကားသူကို ျပန္ၿပီးစြပ္စြဲၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေနာက္လူမ်ားမတိုင္ၾကား၊ မတိုင္ျပ၀ံ့ေအာင္ တြန္႔ဆုတ္သြားေစသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၆ ပုဒ္မခြဲ ၄ တြင္ အစားထိုးထားသည့္ စကားရပ္ေနာက္တြင္ “တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားကို ေကာ္မရွင္က မညႊန္ၾကားမခ်င္း၊ မိတၱဴလက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ယင္းအမႈကို ႀကိဳတင္စစ္ေဆးအေရးယူျခင္း အေဆာတလ်င္မျပဳေစရ” ဆိုသည့္စကားရပ္ကို ျဖည့္စြက္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ျမန္မာ့ေရးရာ ေလ့လာေရးစင္တာက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ဌာနေတြအျဖစ္ ရဲ၊ လ၀က၊ စည္ပင္၊ တရားေရးတို႔ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက အနည္းဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူထုနဲ႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေလေလ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေလေလလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကေန အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့အထိ ဥပေဒအသစ္ကိုျပ႒ာန္းၿပီး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အဂတိလိုက္စားမႈတရားခံေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါေစ” ဟု ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုဥပေဒအား ျပင္ဆင္စရာမလိုသည္အထိ ျပည့္စံုသထက္ျပည့္စံုေအာင္ ယခုကတည္းက ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အစီအမံနည္းနာသစ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့က်ရန္ မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ျမင့္မားသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နည္းပါးျခင္းသည္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ အဂတိတရားတိုးပြားေနပါက တိုင္းျပည္ဘ႑ာအခြန္ ေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပေရာဂ်က္ႀကီးမ်ားတြင္ အရည္အေသြးက်ဆင္းၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရျခင္း စသည္ျဖင့္ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက “ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ ပုဒ္မ ၂၃ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ပါပါတယ္။ ဗဟိုကေနပဲ ေဆာင္ရြက္ေနရင္ လိုခ်င္တဲ့အေျဖမရႏိုင္ေသးဘူး။ ေအာက္ေျခအင္အားေတြယူၿပီးလုပ္မွ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏုိင္မွာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နယ္ေျမမွာဆိုရင္ ျမင္ေနရတာပဲေလ။ ဥပေဒျပ႒ာန္း႐ံုနဲ႔ေတာ့မရဘူး။ အခုဖြဲ႕ထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သူတို႔တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ ့သူတို႔ခ်ည္းပဲမႏိုင္ႏိုင္ဘူး။ အခုက ေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတာပဲ။ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ပဲလိုတာ။ ေပးထားတဲ့အခြင့္အေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲလိုတယ္။ ပုဒ္မ ၂၃ မွာ ေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ ၿပီးလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြေပးထားတယ္။ သူတို႔မလုပ္ေသးတာ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက “ဒီဥပေဒမွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ဖို႔ အတိုက္အခံေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အသစ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ တကယ္တမ္းလုပ္လို႔ရေအာင္ အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။ ေျမျပင္ကို ကြင္းဆင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြတင္ျပတာက တရားေရး၊ လ၀က၊ ေျမစာရင္း၊ ရဲ အဲဒီက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြကိုတိုင္တာ။ အဲဒါေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပုဒ္မ ၄၃ (ခ) ကိုျပင္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ။ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ရလဒ္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃ (ခ) မွာဆိုရင္ မည္သူမဆို ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို ျပင္ထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အသစ္က ေကာ္မရွင္အေဟာင္းထက္ အမ်ားႀကီးအလုပ္လုပ္တယ္။ အခု ၁၂ ဦး ေၾကညာထားတယ္။ တစ္ဦးကိုဖမ္းမိတယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ေျပာခ်င္တာက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ ျငင္းလို႔မရပါဘူး” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.