<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမရွိေၾကာင္း ကမၻာသိ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၀ ထုတ္ျပန္

ျပည္သူလူထု၏ လုိလားခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမရွိေၾကာင္း ကမၻာသိ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရန္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၀ က ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံလြင္လမ္းရွိ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါသေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ လုိလားခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမရွိေၾကာင္း ကမၻာသိ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ လတ္တေလာ လုိအပ္ေနသည့္ ထိေရာက္လုံေလာက္ေသာ ေဒသလုံျခဳံေရးစနစ္အား အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ေျမျပင္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအ၀င္ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိး အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးငွာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာက႑မွလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခ ရွိပါလ်က္ႏွင့္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားမွာ အစုိးရ၌သာ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္း လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပ်က္ျပားကာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ တစ္စထက္တစ္စ ပုိမုိဆုိးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာေဒသ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးစခန္းႏွစ္ခုအား ေဒသတြင္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ျပည္ပအၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ လက္နက္၊ ေငြေၾကး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ အကူအညီမ်ားရယူ၍ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ဂုိဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္မႈအျဖစ္ အလစ္အငုိက္ရယူ စီးနင္းတုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မွစတင္ခဲ့ကာ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အား စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖစ္ကာ ပုိမုိျပင္းထန္႐ႈပ္ေထြးလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ႀကိဳတင္သုံးသပ္မိသည္ျဖစ္၍ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဥပေဒပါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္အညီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္မဲ ၂၄၄ မဲျဖင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တရား၀င္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပလာသည့္အဆုိမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ‘အၾကမ္းဖက္’ ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းပါရွိက တင္ျပ၊ ေမးျမန္းခြင့္မျပဳဘဲ ျပင္ဆင္ေစေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၁ ရက္တြင္ လက္ရွိထက္ပုိမုိျပည့္စုံသည့္ လုံျခံဳေရးအကာအကြယ္ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ရခုိင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားဘက္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရက မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိရန္ ေျဖၾကားခဲ့သျဖင့္ ထပ္မံမဲခြဲဆုံးျဖတ္ရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ပါတီမွ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ေပးပါရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တည္ဆဲအၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ တိက်ျပတ္သားစြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ တုိးတက္မႈ မေတြ႕ရွိရေသးေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ အသုံးမျပဳဘဲ သာမန္ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္သာ အေရးယူျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေမယုေတာင္တန္းတြင္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လာျခင္း၊ ၿမိဳတုိင္းရင္းသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တရားနည္းလမ္းတက် တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ျပင္ဆင္ေစျခင္း၊ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာေဒသကုိ လုံေလာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရာေရာက္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမ ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူတစ္စု၏ ပ်က္ကြက္မႈကုိ ျပည္ေထာင္စု၏ ပ်က္ကြက္မႈအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ယူဆခဲ့ပါက ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သျဖင့္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးက ပညာဥာဏ္ႏွင့္ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းမ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးလုိအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

Writer – ေက်ာ္ဇင္၀င္း


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.