<

၁၇၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ၌ OIC အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ ရွစ္ႏုိင္ငံက တင္သြင္းေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို သေဘာမတူေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

OIC အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ ရွစ္ႏုိင္ငံက တင္သြင္းေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၁၇၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာပါလီမန္မ်ား ညီလာခံက မ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္းဆုိသည့္ စာပုိဒ္မ်ား ျပင္းထန္စြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သေဘာမတူေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု ကြတ္ခုိင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အဖဲြ႕ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ၁၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ (137th IPU Assembly) သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာအား အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ဖတ္ၾကားတင္ျပရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္၊ ညီလာခံ ဒုတိယေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ Emergency Item သံုးခုကုိ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ OIC အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက တင္သြင္းသည့္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တက္ေရာက္သည့္ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆုံး ရရွိခဲ့ရာ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ ညီလာခံ တတိယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ အေရးေပၚ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံ ၁၂ ႏုိင္ငံက ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးသူ အမ်ားစုက ရခုိင္အေရးကိစၥသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ျပင္းထန္စြာ စြပ္စဲြျပစ္တင္ခဲ့ၾကၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအရ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ထုိေဒသသုိ႔ သြားခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ ညီလာခံ စတုတၳေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ အထက္ပါ Emergency Item ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္လုံးကုိ လုံး၀လက္သင့္မခံဘဲ ပယ္ခ်ၿပီး Dissociate ျပဳလုပ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မႈၾကမ္း A/137/2-P.15 တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအေပၚ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေခ်ပလုိေၾကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း၏ စာပုိဒ္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္စြာ ေဖာ္ျပထားေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ေဘးကင္းဇုန္ဆုိသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကြာျခားေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနအေပၚ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ေမွ်ာ္ကုိးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုံစံျဖစ္ေနၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ အင္တုိက္အားတုိက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ ကူညီရာမေရာက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္း၏ စာနာနားလည္မႈ၊ အကူအညီေပးမႈမ်ားႏွင့္ အညီ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ထပ္မံ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

IPU Statutes, Article7 တြင္ IPU အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မိမိလႊတ္ေတာ္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္ ပုံစံျဖင့္တင္ျပရန္၊ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ အစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားရန္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ IPU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးသုိ႔  ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရန္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

IPU ညီလာခံတုိင္းတြင္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးေပၚ အေၾကာင္းအရာ (Emergency Item) တစ္ခုကုိ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေလ့ရွိၿပီး ၁၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံရက္မတုိင္မီ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက Emergency Item မ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ ေမာ္႐ုိကုိ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကူ၀ိတ္၊ အီရန္၊ ဆူဒန္ႏွင့္ တူရကီစသည့္ OIC အဖဲြ႕၀င္ ရွစ္ႏုိင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ တင္သြင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ အေျခအေနကုိ ေခ်ပရွင္းလင္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ရရွိသည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ Emergency Item တစ္ခု တန္ျပန္တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး ညီလာခံတြင္ Emergency Item စုစုေပါင္း ၁၈ ခု ကနဦး တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအရာတူမ်ား ေပါင္းလုိက္သည့္အတြက္ ညီလာခံမစမီ ရွစ္ခုက်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

Emergency Item စိစစ္ျခင္း ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ တင္သြင္းသည့္ Emergency Item အဆုိ မူၾကမ္း၊ OIC အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား တင္သြင္းသည့္ အဆိုမူၾကမ္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံတုိ႔ ပူးတဲြတင္သြင္းသည့္ အဆုိမူၾကမ္း စုစုေပါင္း သံုးခုသာ က်န္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာပါလီမန္မ်ား ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကုိ ထိပါးၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတြင္ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညဥ္းပန္းမႈမ်ား၊ စုိးရိမ္ဖြယ္ လူသားပဋိပကၡကုိ အဆုံးသတ္၍ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ မူလေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္ေပးေရး၊ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာေရးႏွင့္ ကုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာကုိ လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အဖဲြ႕  လာေရာက္ခြင့္ေပးေရး၊ ယာယီလုံျခံဳေရးဇုန္ ဖန္တီေပးေရး၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မုန္းတီးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရး (စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိတုိက္ တြန္းခ်က္ ၁၁ ခ်က္)၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေၾကကဲြဖြယ္အေျခအေန အဆုံးသတ္ေရးကုိ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မႈေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခ်က္ႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူနည္းစုမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္မႈေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ ၿငိမ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သံတမန္နည္း လမ္းျဖင့္ ဖိအားေပးေရးအတြက္ ပါလီမန္မ်ား ကုိ တုိက္တြန္းခ်က္ သံုးခ်က္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ အခ်က္ေပါင္း ၂၃ ခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးတီ ခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ IPU သုိ႔ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ား ညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ တက္ေရာက္ရန္ အိမ္ရွင္႐ုရွားဖက္ ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပါလီမန္မ်ားအဖဲြ႕ ဥကၠ႒မ်ားထံက ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.