<

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေပးပုိ႔လာေသာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစုက သေဘာတူေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း

မတ္ ၇ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး၌ အစည္းအေ၀းခန္းမ အျပင္ဘက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေပးပုိ႔လာေသာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစုက သေဘာတူေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒က အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသည္ မတ္ ၈ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္တုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၅၉ အရ အေျခခံရမည့္မူ ၁၂ ခ်က္ႏွင့္အညီ စိစစ္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းရွိ အသစ္ျဖည့္စြက္ခ်က္ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေလးအနက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစုက သေဘာတူညီၾကသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ဥပေဒတစ္ခုဟာ ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့အခါမွာ ဘာလုိလဲဆုိရင္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညႊတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီညႊတ္ဘူးဆုိရင္ အဲဒီဥပေဒက ပ်က္သြားပါတယ္။ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္ရင္ အျပစ္အနာကင္းတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ အျပစ္အနာေတြ႕ရင္ ဒါကိုလုိက္ၿပီး ျပင္ရပါတယ္။ ဥပေဒ ဆုိတာကေတာ့ ျပင္ရတဲ့အမ်ဳိးပါပဲ။ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီဘူးဆုိရင္ ျပင္ရတာပဲ။ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ဟာကြက္ေတြ႕ရင္ ျပင္ရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရကုိ ေျပာင္းသြားေအာင္ ျပင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ ဒါေတြကုိ  ပိတ္ပင္လုိက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္မယ္ ေျပာလုိက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါေစ ႏွစ္ဖက္ဆုိတာ ျဖစ္သြားတာပဲ။ ဒါကို ျပင္လုိက္တာကုိ သေဘာက်တဲ့သူ ရွိသလုိ သေဘာမက်တဲ့ သူေတြလည္း ရွိတာပဲ။ အဲဒီအတြက္ ဘာမွ မေျပာလုိပါဘူး။ တစ္ခု ေျပာလုိတာက ဥပေဒတစ္ခုကုိ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္တာပါဆုိတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ ၇ ရက္တြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္း ၁၉၄ ဦးရွိသည့္အနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၈ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ အတည္မျပဳသင့္ေၾကာင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီ၀င္ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ NLD ပါတီ၀င္ ေဒၚေနာ္လွလွစုိး၊ ဦးရဲထြဋ္၊ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း၊ ဦးေဌးဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္း၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ဦးစုိင္းသန္းႏုိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ပုိဒ္ခ်င္းစီအလုိက္ မဲခဲြအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလုံးအား အတည္ျပဳေပးရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးက အဆုိတင္သြင္းခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္က ထပ္မံကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔ ကန္႔ကြက္ရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအရ တစ္ရက္တည္းတြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ ရယူကာ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အတည္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕ အစည္း ၁၈၈ ဖဲြ႕ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၁၇ ဦးတုိ႔က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည့္အျပင္ မတ္ ၅ ရက္က အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ မူလဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄ (ဃ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္၊ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္း ရွိပါက ယင္းတုိ႔၏ အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ အျပည့္အစုံအျဖစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေျပာင္းလဲအတည္ျပဳထားၿပီး အဆုိပါ ပုဒ္မ ၄ (ဃ) အား ပယ္ဖ်က္ရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေအာင္ကုိမင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.