<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀,၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ကာ အတည္ျပဳ

မတ္ ၆ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀,၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕မ်ားမွ သာမန္ႏွင့္ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀,၆၇၇,၆၉၈ ဒသမ ၁၇၄ ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀,၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ အား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး က်န္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀,၅၄၇,၅၉၄ ဒသမ ၀၄၂ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ သာမန္ရေငြတြင္ က်ပ္ ၅၀,၆၀၂ ဒသမ ၄၈၀ သန္းတိုးျမႇင့္ၿပီး သံုးေငြစိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ရေငြက်ပ္ ၁၃,၂၁၆ ဒသမ ၃၂၀ သန္းေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ သံုးေငြစိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ က်ပ္ ၁၃၀,၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ သန္းတို႔ကို အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေတာင္းခံေငြမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပန္ၾကားေရး (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ ျပင္ပ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) မိမိဘ႑ာရန္ပံုေငြ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ (ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ ျပင္ပ ရန္ကုန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွ ေတာင္းခံထားမႈမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက “ပ်မ္းမွ်ကေတာ့ ဘီလ်ံ ၁၃၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္ေတာက္တယ္။ အဓိက,ကေတာ့ ၾကားျဖတ္ ဘတ္ဂ်က္ေလးတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ အမွန္တကယ္ၿပီးႏိုင္မယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ အဓိကထားၿပီး စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေတြ႕လိမ့္မယ္။ ေထာက္ပံ့ေငြအသံုးစရိတ္တို႔ အကူအညီရေငြ အသံုးစရိတ္တို႔ ဆိုတာက်ေတာ့လည္း အမ်ားအျမင္မွာ ႏိုင္ငံျခားေပးမယ့္ ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔ အကူအညီရေငြေတာင္ ေလွ်ာ့တယ္လို႔ ျမင္ေကာင္းျမင္လိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကရမယ့္ အကူအညီတို႔ ေထာက္ပံ့ေငြေတြဆိုလို႔ရွိရင္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ အမွန္တကယ္ရႏိုင္မယ့္ ေငြကိုသာ လ်ာထားဖို႔ဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီမွာျဖတ္ေတာက္လိုက္ရတဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြတို႔ အကူအညီရေငြတို႔ဟာဆိုရင္ ဒီေျခာက္လအတြင္းမွာ ဘယ္လိုမွမရႏိုင္ဘူး။ မူလကေတာ့ ရမယ္လို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္။ ညိႇႏိႈင္းခ်က္အတြင္းမွာ ေျခာက္လအတြင္း မရႏိုင္တဲ့အတြက္ စိစစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္အသံုးစရိတ္အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း ေတာင္းခံလ်ာထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၆,၈၆၂ ဒသမ ၀၆၈ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆,၂၂၈ ဒသမ ၂၇၁ အား စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၀,၂၉၅ ဒသမ ၄၄၄ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀၊ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၁,၀၈၇ ဒသမ ၃၆၆ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈,၅၂၅ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၄,၇၄၉ ဒသမ ၆၁၂ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇,၂၈၉ ဒသမ ၆၂၃ ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန (ဦးစီးဌာနမ်ား) ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၁၉၅ ဒသမ ၀၆၈ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၀ ဒသမ ၅၈၄ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၆,၃၃၉ ဒသမ ၃၃၀မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃,၇၀၄ ဒသမ ၆၅၆ စိစစ္ထားေၾကာင္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၉,၈၈၈ ဒသမ ၁၀၇ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉,၉၉၀ ဒသမ ၈၅၃ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၆၃,၈၁၁ ဒသမ ၉၈၉ အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၉,၂၈၀ ဒသမ ၆၀၅ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅,၁၇၄ ဒသမ ၁၆၉ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေတာင္းခံထားသည့္ သာမန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၉၁ ဒသမ ၅၅၀မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇ ဒသမ ၉၃၁ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၆,၃၉၈ ဒသမ ၁၃၃ မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀,၇၅၄ ဒသမ ၇၉၃ စသည္ျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးအား စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

March 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.