<

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ မတ္ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အိမ္ခန္းေပါင္း တစ္သန္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္စီမံခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္သာမက ပုဂၢလိကက႑မွပါ ပူးေပါင္းကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးတူတည္ေဆာက္မွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္ေရးအား အျပည့္အ၀ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းရွစ္ခုအနက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းငါးခုရွိ အခန္းေပါင္း ၁၄၉၅ ခန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတတိယပတ္တြင္ လက္က်န္အခန္း ၅၂၀ ကို ထပ္မံေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုစုေပါင္းရရွိမည့္ အခန္း ၈၆၂၄ ခန္း အနက္ ၃၈၆၈ အခန္းမွာ လက္ရွိ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီး က်န္ရွိသည့္အခန္း ၄၇၅၆ ခန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ အဆင့္အတန္းမီတဲ့တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ အဓိကအေရးသံုးပါးျဖစ္တဲ့ ‘စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး’ မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေနေရးအတြက္ ျပည္သူေတြသက္သာတဲ့ အတိုးႏႈန္းထားနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ရင္း အနာဂတ္မွာပိုင္ဆိုင္မည့္ အိမ္ရာမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ေနေရးကိုရရွိဖို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံ JICA မွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြရယူေရးကိစၥအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

“ေခ်းေငြဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ့ ေခ်းေငြပမာဏ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား JICA မွ ODA Loan (Two Step Loan)။ အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း။ ေခ်းယူမည့္ကာလ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ထိ။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ကာလ ႏွစ္ ၄၀ (Grace Period ၁၀ ႏွစ္+၃၀ႏွစ္) ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအေပၚအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္မွာ ေခ်းေငြကာလ ပထမႏွွစ္ႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြပမာဏစုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ႏွစ္အတြင္း က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေခ်းယူရန္လ်ာထားၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းရန္ အစီအစဥ္မ်ားကေတာ့ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦစီးဌာနမွ လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း။ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏နည္းပညာျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ၿပီး ကာလရွည္ခိုင္မာသည့္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အျပင္ အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွပါ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း။ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကမွေဆာက္လုပ္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာမ်ားကို အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေခ်းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတို႔ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္နိုင္ေရးလက္ရွိ (Housing Mortgage) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚအေျခခံၿပီး အိမ္ရာေငြေၾကး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးပိုင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ၊ အေဆာက္အအံု စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ၊ အိမ္ရာၾကံ့ခိုင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေဆြးေႏြး၍ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈေကာ္မတီ (Steering Committee) ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

March 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.