<

အခြန္ေဆာင္ရင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခြန္ေရွာင္ရင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာမြဲေတြကို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစမယ့္ ေငြမည္းေလွ်ာ္ဖြပ္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ဇြတ္အတင္း အတည္ျပဳေတာ့မွာလား …

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း၀န္းက်င္ရွိ ေနအိမ္တိုက္တာ႐ံုးခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေငြမည္းမ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ေစသည့္ပုဒ္မဟု အေ၀ဖန္ခံေနရေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ပထမေျခာက္လကာလအတြင္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္က်သင့္ေစရမည္ဟု မူလအတုိင္း ရာခိုင္ႏႈန္းေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမႈအရ သိရသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၈) အျဖစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳျခင္း အခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈတိုးျမႇင့္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တမႈကိုအေျခခံေသာ အခြန္စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ မည္သို႔ပင္ျပ႒ာန္းထားေစကာမူ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ဤဥပေဒအက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၆-က တို႔အရ သက္သာခြင့္မ်ား ႏုတ္ပယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေအာက္ပါကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္က်သင့္ေစရမည္ (က) ပထမေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္၀င္ေငြ ေၾကညာလႊာပံုစံျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ခ) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) ပါကိစၥရပ္အတြက္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ခ) ပထမေျခာက္လ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္၀င္ေငြ ေၾကညာလႊာပံုစံျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ပုဒ္မ ၃၄ (က) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ခ) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၃၃ အရ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္က်သင့္ေစရမည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ (က) ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ (ခ) ဘဏ္၌အပ္ႏွံထားရွိသည့္ ေငြေၾကး၊ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္သည့္ ေငြေၾကး၊ (ဂ) ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ လက္၀ယ္ရွိေငြေၾကး၊ ပုဒ္မ ၃၅ တြင္ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရလည္းေကာင္း အေရးယူျခင္းအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၃၆ တြင္ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္လိုသူသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ (က)-(၁)ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းအတြက္ ေဖာ္ထုတ္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါက အေျခပစၥည္းတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ထုတ္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါက အခြန္ထမ္းေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုး၊ (ခ) ေၾကညာလႊာတြင္ ေဖာ္ျပရမည့္အေျခပစၥည္း၊ ပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မိမိအမွန္သံုးစြဲခဲ့ရသည့္ တန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပရမည္။ ေငြသားေၾကညာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိအမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္၀ယ္ရွိေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံထားသည့္ တန္ဖိုးပမာဏကိုေဖာ္ျပရမည္။ (ဂ) ေၾကညာထားသည့္ ေငြသား၊ အေျခပစၥည္း၊ ပစၥည္းတန္ဖိုးအေပၚ သက္ဆိုင္ရာကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အေက်အလည္ေပးသြင္းရမည္။ အေက်အလည္ ေပးသြင္းျခင္းမရွိပါက တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေၾကညာလႊာကို ပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ (ဃ) ဆႏၵအေလ်ာက္ေၾကညာလႊာ တင္သြင္းျခင္းအတြက္ အယူခံခြင့္၊ ျပန္အမ္းေငြ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္မရွိေစရ။ အပိုဒ္ ၃၈ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ (က) ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ ဒဏ္တပ္႐ိုက္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳ။ (ခ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အစုရွယ္ထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ရွိ ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္။ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ျခင္းမျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ တရားမ၀င္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။ (က) ဤဥပေဒ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔မွစ၍ ပထမေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ခ) ပထမေျခာက္လ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းဟု မူလဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက “အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ျပည္တြင္းမွာေနေန၊ ျပည္ပမွာေနေန ျပည္ပရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြက လုပ္ခဲ့တဲ့ေငြတစ္ခုခု၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေန ရတဲ့၀င္ေငြ။ ဒီ၀င္ေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ရွိရင္ ပထမေျခာက္လမွာ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လမွာ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္….။ ဒုတိယတစ္ခုက ဘဏ္မွာရွိတဲ့ေငြေၾကးေတြရယ္ ရွယ္ယာမွာထည့္ထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြရယ္ ဒီလိုေငြေၾကးေတြက်လို႔ရွိရင္ ပထမေျခာက္လမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေကာက္ခံမွာျဖစ္သလို၊ ဒုတိယေျခာက္လမွာ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံဖို႔ ေကာ္မတီက အဆိုျပဳတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအဆင့္ကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက ေရႊေငြလက္၀တ္ရတနာေတြ၊ လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲဲ့ ေငြေၾကးေတြ၊ ဒီေငြေၾကးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ရွိရင္ ပထမေျခာက္လမွာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လမွ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း။ ဒီလိုသံုးခုခြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမတစ္ခုက အခုမွျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးေတြကို ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြထဲကို စီး၀င္လာႏိုင္လာမယ့္ ေမွ်ာ္မွန္းရတဲ့ေငြေၾကးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကို အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယျဖစ္တဲ့ ဘဏ္မွာရွိတဲ့ေငြေၾကးေတြ၊ ရွယ္ယာမွာထည့္ထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လည္ပတ္တဲ့ေငြမွာပါၿပီး ျဖစ္ေနတယ္။ ပါၿပီးသားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တတိယတစ္ခုကေတာ့ ၀ယ္ၿပီးတဲ့ ရယူၿပီးတဲ့ ပံုေသပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြ၊ ေရႊေငြရတနာေတြ၊ ရွယ္ယာေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြ။ လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးလို႔ေျပာလို႔မရဘူး။ အဲဒီလိုေငြေတြ၊ ၀ယ္ၿပီးတဲ့ ပံုေသပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းအားလံုးအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုၿပီးမွ အမ်ဳိးအစားသံုးခုခြဲၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဆိုျပဳတင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အတည္ျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြရွိလာမယ္။ မဲခြဲသင့္ရင္လည္း ခြဲၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပဳလိုက္ၿပီးမွသာလွ်င္ ဒီႏႈန္းထားအတိုင္း အတည္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ကေတာ့ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့၀င္ေငြဆိုတာဟာ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အခြန္ဥပေဒမွာမွမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ၀င္ေငြဥပေဒမွာဆိုရင္ နံပါတ္တစ္လစာ၀င္ေငြရွိတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ၀င္ေငြရွိတယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ၀င္ေငြရွိတယ္။ေနာက္တစ္ခါ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းတဲ့၀င္ေငြေတြရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အျခားရလမ္းကေနရတဲ့၀င္ေငြ ခုနက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးမဟုတ္ဘူး။ လစာလည္းမဟုတ္၊ အေျခပစၥည္းလည္း မဟုတ္ဘဲရတဲ့ေငြဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီရဲ႕ေနာက္ ဘာရွိေသးလဲဆိုရင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာေငြဆိုၿပီး ရွိေသးတယ္။ ဒါက ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဟိုတည္းကစည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနေသာေငြဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလာကတည္းက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ မည္မည္ရရမရွိတဲ့ ေငြေတြအတြက္ ခြင့္ျပဳရတာပဲ။ တကယ္ မည္မည္ရရရွိတဲ့ ေငြေတြဆိုရင္ စကတည္းက စီးပြားေရးဆိုလည္း စီးပြားေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္မယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုလည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္မယ္။ လစာဆိုရင္ လစာ၀င္ေငြခြန္ကိုေဆာင္ၾကရမွာပဲ။ တစ္ကမၻာလံုးမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြဆိုတာမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါကို အစီရင္ခံစာထဲမွာလည္း ပါပါတယ္။ ၁၉၉၀ တုန္းက တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၄ မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၁၂ ေလာက္အထိကိုလည္း တစ္ႀကိမ္ သက္သာခြင့္ေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီးေပးခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာလည္း သက္သာခြင့္ေတြ ေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္မွာ ျပန္စဥ္းစားလိုက္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခြန္ႏႈန္းဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာေကာက္ခံေနတဲ့ အခြန္ႏႈန္းေတြပဲျဖစ္ရေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္သိထားသေလာက္က အသစ္တင္မယ့္ အသစ္ျပ႒ာန္းမယ့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒမွာဆိုရင္ေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ဟာ သံုးမ်ဳိးပဲရွိေတာ့မယ္။ နံပါတ္တစ္ လစာ၀င္ေငြ၊ နံပါတ္ႏွစ္ စီးပြားေရး၀င္ေငြ ဒီမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလည္း ၀င္သြားလိမ့္မယ္။ နံပါတ္သံုးက အေျခပစၥည္းေတြေရာင္း၀ယ္ခ်ိန္မွာ ရတဲ့အျမတ္ဒီသံုးခုပဲ။ တစ္ကမၻာလံုးမွာပဲ ဒီသံုးခုပဲေကာက္တယ္။ ဒီသံုးခုပဲေကာက္ေတာ့မယ့္ အေနအထားမွာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာေငြဟာ ဘယ္ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ သြားထည့္ေတာ့မလဲ။ လံုး၀ထည့္စရာ ေခါင္းစဥ္မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိေတာ့ ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း ခုနက ျပန္စဥ္းစားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒုန္းဆိုျဖတ္လိုက္မယ့္အစား ေနာက္ဆံုးတစ္ႏွစ္အေနနဲ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၈ ထဲမွာပဲ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္သြားတဲ့အခါမွာ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးရင္ ဒီစည္းၾကပ္လြတ္ေနေသာ ၀င္ေငြဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ၀င္ေငြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သံုးမ်ဳိးပဲရွိေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးအေနနဲ႔ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြဆိုၿပီး တစ္ႏွစ္ေပါ့။ ဒါေတာင္မွ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးေပးထားရပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာသံုးမ်ဳိး ခြဲထားတယ္။ ႏႈန္းထားနဲ႔ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကာလနဲ႔ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ သက္သာခြင့္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

February 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.