<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက တင္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားမႈမ်ားအနက္ က်ပ္ ၁၀၄၈၆၃ ဒသမ ၃၅၈ သန္းကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက တင္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္မ်ားအေပၚ က်ပ္ ၁၀၄၈၆၃ ဒသမ ၃၅၈ သန္းကို ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးအတြက္ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္သန္း ၃၁ ဒသမ ၆၂၃ အား က်ပ္သန္း ၁ ဒသမ ၄၀၀ ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၄၁ ဒသမ ၁၁၂ သန္းအား က်ပ္ ၆ ဒသမ ၂၆၄ သန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္သန္း ၄၁ ဒသမ ၅၂၀ မွ က်ပ္သန္း ၁ ဒသမ ၈၀၀ ေလွ်ာ့ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ လုပ္ငန္းသစ္ေျခာက္ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၁၄၄၄ ဒသမ ၀၉၈ သန္းအား က်ပ္သန္း ၁၂၉၉ ဒသမ ၆၈၈ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာ၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ က်ပ္ ၃၄ ဒသမ ၀၀၉ သန္းအား က်ပ္သန္း ၂ ဒသမ ၁၉၇ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ လုပ္ငန္း ၁၈ ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားမႈမ်ားအနက္ က်ပ္ ၄၂၀ ဒသမ ၈၅၄ သန္းေလွ်ာ့ခ်ကာ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၅၂ ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားမႈမ်ားအနက္ က်ပ္ ၁၉၉၉၀ ဒသမ ၈၅၃ သန္းေလွ်ာ့ကာ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၂၉ ခုအတြက္ က်ပ္ ၂၄၃၆ ဒသမ ၃၂၁ သန္းေလွ်ာ့ကာခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္က်ပ္ ၁၀၃၄ ဒသမ ၈၇၅ သန္းအနက္ က်ပ္ ၃၂၈ ဒသမ ၀၉၈ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၁ ခုအတြက္ ေတာင္းခံထားမႈမ်ားမွ က်ပ္ ၂၆၉၆ ဒသမ ၄၆၈ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္သန္း ၂၄၂ ဒသမ ၈၃၇ အား က်ပ္၇ ဒသမ ၉၆၀ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ လုပ္ငန္း ၁၄ ခုမွ က်ပ္ ၇၅၈ ဒသမ ၃၇၄ သန္းေလွ်ာ့ခ် ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၂၇ အတြက္ ေတာင္းခံထားမႈမ်ားအနက္ က်ပ္ ၁၁၈၇ ဒသမ ၉၄၂ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၆၁၆၃ ဒသမ ၃၅၆ သန္းအား က်ပ္၂၆၇ ဒသမ ၉၃၃ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ လုပ္ငန္း ၃၃ ခုအတြက္ က်ပ္ ၅၁၇၄ ဒသမ ၁၆၉ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္းခံထားသည့္ လုပ္ငန္း ၈၃ ခုမွ က်ပ္ ၁၀၇၅၄ ဒသမ ၇၉၃ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္သန္း ၅၁ ဒသမ ၄၇၀ မွ က်ပ္သန္း ၂၆ ဒသမ ၄၀၀ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ လုပ္ငန္း ၃၅ ခုမွ က်ပ္၂၀၁၅ ဒသမ ၅၀၂ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၄ ဒသမ ၇၈၃ သန္းမွ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၂၁၂ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၀ ခုမွ က်ပ္ ၁၉၄၉၀ ဒသမ ၉၂၃ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၈၇ ခုမွ က်ပ္ ၄၆၂၀ ဒသမ ၈၅၉ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၁၉ ဒသမ ၇၀၀ သန္းမွ က်ပ္ ၃ ဒသမ ၉၀၀ သန္းစသည္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

February 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.