<

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းငံ့ထားရန္ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရး ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညိႇႏႈိင္းျပဳစုလ်က္ရွိဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စည္သူ)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းငံ့ထားရန္ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရး ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညိႇႏႈိင္းျပဳစုလ်က္ရွိဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူက အမ်ဳိသားလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က “ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့သည္ကို အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ ညိႇႏိႈင္းျပဳစုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္တစ္ႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ေပးပို႔တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာစိစစ္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အတည္ျပဳရမည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ရာ ယင္းအစီရင္ခံစာအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က “ဒီဥပေဒဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ေလးေတြ၊ အဟန္႔အတားေလးေတြရွိတယ္ဆုိၿပီး ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ အေက်အတင္ေဆြးေႏြးၿပီး ဆုိင္းငံ့ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုတစ္ခါ ထပ္တင္ရင္ေရာ အခုဒီအေျခအေနေတြကို ေက်ာ္လႊားသြားၿပီလား။ အဲဒီေတာ့ ျပည့္စံုေအာင္ ျပန္လုပ္ေပးေနတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဥပေဒရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တင္တဲ့အမႈ ဘယ္ႏွမႈေတြ႕ၿပီလဲ။ အခုအထိ ပထမအႀကိမ္တုန္းက တင္ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ တင္တာမရွိေသးဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တင္ၿပီးရင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၾကဦးမယ္။ ပထမတစ္ခါေဆြးေႏြးၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီဟာ အလြန္သိမ္ေမြ႕တယ္။ အမ်ားႀကီးပဲ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျဖစ္မွာလား၊ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ျဖစ္မွာလား။ တျခားႏုိင္ငံလုိ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ျဖစ္မွာလား အမ်ားႀကီးပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပါ ပတ္သက္ေသးတယ္။ အဲဒါေတြအားလံုးကိုမီေအာင္ ဥပေဒကိုအားလံုး ျပန္လက္ခံႏိုင္ေအာင္တင္ၿပီးေတာ့ လက္မခံဘူး။ အရင္တစ္ခါလို ဆိုင္းငံ့လုိက္ရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မတုန္း။ ျပည့္စံုေအာင္ ျပန္ညိႇဖို႔လိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္နဲ႔ ႏိုင္တဲ့သူရွိဖူးလား။ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔သာ တင္လုိ႔ရေနရင္ အျမဲတမ္းတင္ေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူ၏ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္အား ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က “ဒါဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံကေပးထားတဲ့ ျပည္သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရး၊ ပထမလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတုန္းကလည္း မရရွိခဲ့ဘူး။ ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာရရွိဖို႔၊ ျပည္သူေတြလည္း တကယ္လိုတယ္။ ျပင္ပမွာလည္း ၾကားေနၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေတြက ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မလားဆိုၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္တယ္။ တကယ့္တကယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြထဲ ေရာက္တဲ့အခါ သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ျဖစ္မလာဘဲနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္၀မႈေတြ၊ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာဆိုရင္ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္တာေတြရွိတယ္။ အဲဒီဟာေတြကိုက်ေတာ့ ႐ုပ္သိမ္းခ်င္တယ္။ ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ဥပေဒကမရွိေတာ့ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။ ျပည္သူေတြအခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအခြင့္အေရးကို ျပန္ရရွိေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေမးခြန္းေမးရတာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဒီကိစၥဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဘယ္အေၾကာင္း၊ ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ႔ ၿငိတယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သိတာက အရည္အခ်င္းမျပည့္၀တဲ့သူကို ႐ုပ္သိမ္းတာ ဘာမွၿငိစရာမရွိဘူး။ ေနာက္ဆက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္က ဦးေသာင္းေအး ေမးလိုက္တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီဗ်။ အဲ့တုန္းကလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး ေျဖခဲ့တယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့အခါ ဒါကိုထပ္ေမးတယ္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းငါးႏွစ္မွာ အခုႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ။ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ နည္းနည္းပဲက်န္ေတာ့တယ္။ ဒီသက္တမ္းမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ဟစ္ေၾကြးေနတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီအခြင့္အေရးေတာ့ ျပည္သူေတြက ရရွိသင့္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းကိုေမးတာပါ။ ေကာ္မရွင္က လာေျဖတဲ့အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ဒီအတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမွာပဲ။ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီးတဲ့ကာလမွဆိုရင္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနတာပဲ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

February 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.