<

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ပစၥည္းခြန္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယခုလအထိ က်ပ္ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပစၥည္းခြန္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယခုလအထိ က်ပ္ေငြ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက “ရာျဖတ္ဌာနမွ ေကာက္ခံေနေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္၊ မၾကာခင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ (Property Tax) ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ၎တုိ႔ႏွစ္ခုဟာ တူညီမႈရွိပါသလား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ ငွားရမ္းထားေသာသူမွ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံပုိင္ရွင္မွ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသလား စသည္တုိ႔ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း” ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအေပၚ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ၂ ဘီလ်ံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံအနက္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္အထိ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းခြန္က ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုပိုင္ဆိုင္ေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအက်ဳိးအလို႔ငွာ မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာအခြန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုမွ မိမိတို႔အက်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေရဖိုး ေရခ၊ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခမ်ား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ပစၥည္းခြန္ဆိုသည္မွာ ေျမျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ႏွစ္စဥ္တန္ဖိုးအေပၚ သတ္မွတ္ေသာရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းစကားရပ္တြင္ အေထြေထြခြန္၊ မီးခြန္၊ ေရခြန္၊ အမိႈက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးအခြန္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ပစၥည္းခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေကာက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေကာက္ခံရာတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ သာမန္လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ရာျဖတ္ဌာနမွ စည္းၾကပ္ၿပီး Billing System ျဖင့္ ေျပစာမ်ားထုတ္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္းမ်ား၊ Residence၊ Tower၊ Apartment မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ အရပ္ရပ္အခြန္၀င္ေငြအေပၚ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဌာနမွတိုက္႐ိုက္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးဆြဲေနသည္ဟု ၾကားသိရေသာပိုင္ဆိုင္ခြန္ဥပေဒႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားအား ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ YCDC မွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ တူညီ/မတူညီ မသိရွိရသည့္အျပင္ ေကာက္မတီမွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းခြန္မွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလရွည္ၾကာကပင္ (Property Tax) ပစၥည္းခြန္ဟု အမည္တပ္၍ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ခြန္အမည္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ မရွိေၾကာင္း၊ ပစၥည္းခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔၏ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ စည္ပင္သာယာအခြန္အခမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူမွ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေကာ္မတီမွ ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔အၾကား ျငင္းခံေရွာင္လႊဲေနၾကသည့္ ျပႆနာမ်ားေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ရာျဖတ္ဌာနအေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔အား ေခၚယူညိႇႏိႈင္း၍ ပစၥည္းခြန္မ်ား ေကာက္ခံရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

February 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.