ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ၎ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းႏုိင္က တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေကာ္မတီသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း (၁၅) ႀကိမ္၊ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းအစည္းအေ၀းသံုးႀကိမ္၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းသံုးႀကိမ္ က်င္းပေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆုံမႈအေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား လက္ခံေတြ႕ဆုံမႈသံုးႀကိမ္၊ ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈသံုးႀကိမ္၊ ျပည္ပႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ (၁၁) ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း ဦးတင္ထြန္းႏုိင္ကဆုိသည္။

“ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေက်းလက္ေနျပည္သူအမ်ားစုနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အင္မတန္အေရးပါတဲ့ ျမန္မာ့စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဥပေဒ၊ န၀တဥပေဒအမွတ္ ၃/၁၉၉၇ အား ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒျဖစ္ေစရန္ ပညာရွင္မ်ားကုိဖိတ္ေခၚ၍ အထူးဦးစားေပး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ဥပေဒနဲ႔ စည္းေႏွာင္ျပ႒ာန္းထားေသာ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အား ဖြဲ႕စည္းပုံအပါအ၀င္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမူ၀ါဒ အေျခခံမွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုိအပ္တဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္ ေလ့လာစိစစ္ေနမႈမ်ားအား ဆုိင္းငံ့ထားရွိခဲ့ရပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းႏုိင္က ေကာ္မတီႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
 

Writer: 
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္