စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းမွာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေနာက္က်က်န္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သီးႏွံအာမခံစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ပါက စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္

စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းမွာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေနာက္က်က်န္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သီးႏွံအာမခံစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ပါက စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ပင္လည္ဘူးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေနာင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လယ္ေ၀းမဲဆႏၵနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ဦး တင္သြင္းထားသည့္ “ႏိုင္ငံတစ္၀န္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေစမည့္ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ” အေပၚ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိအေပၚ ပင္လည္ဘူးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေနာင္က ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္အသက္ေမြးသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သီးႏွံအာမခံစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ပါက စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ကုိ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီလုိ သီးႏွံအာမခံထားျခင္းလုပ္ငန္း ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ ေတာင္သူေတြကလည္း မိမိတုိ႔စုိက္ပ်ဳိးထားတဲ့ သီးႏွံဧကအလုိက္ အာမခံေၾကး တင္ထားၾကမယ္ဆုိရင္ သဘာ၀ေဘးေတြေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အာမခံေငြေၾကးကုိ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ျပန္လည္ရရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ေတာင္သူမ်ားရဲ႕ သီးႏွံအာမခံထားရွိတဲ့ေငြေၾကးဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္သလုိ ေတာင္သူေတြအတြက္လည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးရာ ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ သြင္းအားစုမ်ား ပုိမုိသုံးစြဲႏုိင္ကာ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပုိမုိအက်ဳိးရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးမင္းေနာင္က ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ဓႏုျဖဴ၊ ေရႊဘုိ၊ ျပည္ႏွင့္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္းကုိလည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ သီးႏွံအာမခံထားရွိျခင္းသည္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေနာက္က်က်န္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း နည္းစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ သိရွိရေၾကာင္း၊ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ အစုိးရသီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္း၊ ပုဂၢလိကသီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္း၊ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကသီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္း အသီးသီးသည္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားရွိႏုိင္ၿပီး ကုိယ့္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးမင္းေနာင္ကဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေနာင္က “ဒါေပမဲ့ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းဆုိတာ ေတာင္သူမ်ားက သီးႏွံအတြက္ ႀကိဳတင္ၿပီး သီးႏွံအာမခံေၾကး ေပးသြင္းရတဲ့အတြက္ သီးႏွံအာမခံေၾကး ေပးသြင္းျခင္းတာ၀န္ကုိ ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ အခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ သီးႏွံအာမခံထားရွိျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေတာင္သူမ်ား ပုိမုိလက္ခံသေဘာေပါက္လာေစရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္လွပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာက႑ကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားေဘးေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကုိ အာမခံခ်က္ရွိေစမည့္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုအဆုိကုိအတည္ျပဳၿပီး အဆုိရွင္တုိက္တြန္းသလုိ ေဆာလ်င္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိသည္မွာ မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ခုိင္မာသည့္ သီးႏွံအာမခံဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတုိ႔ကုိေရးဆြဲၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးၿပီးမွသာ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းက ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳသည္။

၎အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ရွစ္ဦးက ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားၿပီး ဇြန္ ၁၉ ရက္ကက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ ကုိယ္စားလွယ္သံုးဦးသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းကုိ ရပ္နားခဲ့သည္။

Writer: 
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္