<

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၈၀ ဘီလ်ံခန္႔)ေခ်းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SMEs လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အဆင့္ (၂) စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြသက္တမ္းႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးက်သင့္ေငြကို တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအား ဆိုင္းငံ့ကာလေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေခ်းေငြအတြက္လိုအပ္သည့္ အာမခံပစၥည္း အျပည့္အ၀တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ Credit Guarantee Insurance စနစ္အားအသံုးျပဳ၍ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ေခ်းေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ေငြထုတ္ေခ်းသူ JICA ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းရန္ေခ်းေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအား ထပ္ဆင့္ေခ်းေငြပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံမည့္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အပ္ေငြအေပၚေပးသည့္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္အတြက္ JICA ႏွင့္ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရွိသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအတြက္လံုေလာက္သည့္ အာမခံပစၥည္း တင္ျပႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံပစၥည္းမေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေကာင္းသူမ်ားအတြက္ CGI စနစ္ျဖင့္ရယူႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း၊ CGI စနစ္ျဖင့္ ေခ်းသည့္အခါ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈအရ ေခ်းေငြပမာဏအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထိသာ ထားရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေခ်းေငြအစီအစဥ္အရ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေခ်းေငြကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးသို႔ ေရာက္ရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေရး၊ SMEs လုပ္ငန္းရွင္အစစ္အမွန္မ်ားထံ ေခ်းေငြေရာက္ရွိေရးအတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) တြင္ JICA ႏွင့္ညိႇႏႈိင္း၍ PFLs မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္မွေပးေသာ ေခ်းေငြသည္ ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းသို႔ ႏွစ္တို သုံးႏွစ္၊ ႏွစ္လတ္ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္ဦးျပန္ဆပ္ေငြကို ေနာက္တစ္ဦးသို႔ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္ပံုစံျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ယူၿပီးသူသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ JICA ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အရလည္း Customer အသစ္မ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းေစလိုေၾကာင္း၊ မ်ားျပားလွသည့္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္၍ ေခ်းေငြပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း သံုးစြဲျခင္း ရွိ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဆိုသည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.