<

လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၌ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု တိတိက်က်ညႇိႏႈိင္းထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၌ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု တိတိက်က်ညႇိႏႈိင္းထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတုိ႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမႈသည္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ယုံမွားသံသယစိတ္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း အေတာ္အတန္ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္သလို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မမွားဘဲ ယုံယုံၾကည္ၾကည္၊ သံသယကင္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာၾကလိမ့္မည္ဆုိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္အခ်ဳိ႕တြင္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ လက္နက္ခ်ခိုင္းသည္ဆုိသည့္ မွားယြင္းစြာမွတ္ယူၾကမႈမ်ား၊ သံသယစိတ္မ်ား၊ မယုံၾကည္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းမဟုတ္ဆိုသည့္ အယူအဆရွိသူမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္ရွိသူအခ်ဳိ႕လည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိသို႔သံသယစိတ္၊ မယုံၾကည္စိတ္၊ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မရွိၾကရန္ႏွင့္ မထားၾကရန္လည္းလုိေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး အေျဖရွာမရေသးသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ စုေပါင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္အေပၚ သံေယာဇဥ္အစြဲအလမ္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာသည္ NCA စာခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို အစထားၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း သတိျပဳၾကရမယ့္ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္စဥ္အတိုင္း “လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္” မ်ားမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCA မွတစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ (Time Frame) တစ္ခု တိတိက်က်ညႇိႏႈိင္းထားရွိၿပီး လိုအပ္သလို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရင္း ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအခန္းတြင္ပါရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာမည္ဆုိပါက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡထပ္မံျဖစ္ပြားရန္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကယ္၍ မေတာ္တဆနားလည္မႈလြဲမွားၿပီး ပဋိပကၡအငယ္မ်ား ျဖစ္လာပါကလည္း ေျဖရွင္းရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို NCA တြင္ အတိအက်ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါက မည္သည့္ျပႆနာမွ ျဖစ္လာစရာမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းရသည္ျဖစ္၍ အခုတစ္မ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္၍မရသည့္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္စဥ္ကပင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာမူ၀ါဒေျခာက္ရပ္အတိုင္း ေသြဖည္ျခင္းမရွိဘဲ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ခ်မွတ္ထားသည့္မူ၀ါဒမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသူမ်ားကိုလည္း တိတိက်က်၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.