<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အစုိးရ၏ေစတနာႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အေပၚ နားလည္စာနာၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုိေသာ အေျခအေနမ်ားစြာပါ၀င္ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-UMFCCI)

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အစုိးရ၏ ေစတနာႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အေပၚ နားလည္စာနာၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုိေသာ အေျခအေနမ်ားစြာ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားစြာပါ၀င္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) အေနျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာအထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အခြန္ဥပေဒမ်ား၊ အခြန္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ အခြန္စနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ဆႏၵထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တစ္ရပ္လံုးအတြက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ႐ႈပ္ေထြးစြာစုျပံဳေနေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္တည္းမေျဖရွင္းႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာအခက္အခဲမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္သေဘာျဖစ္ကာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္လုိ႔ရသည့္ကိစၥမ်ားကုိ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားသတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ အခြန္ႏွစ္ကုိ ခဲြျခားထားေရးကိစၥ (အခြန္ႏွစ္ကုိ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ နဂုိအတုိင္းထားေရးကိစၥ) အပါအ၀င္ အိမ္ျခံေျမက႑အတြက္ လုိအပ္ေနေသာကိစၥမ်ား၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာေငြမ်ားအတြက္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ သေဘာအေျခအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးထားမႈမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဥပေဒကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွ ၎ဥပေဒေပၚတြင္ အျငင္းပြားေနမႈမ်ားမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအခြန္ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဦးစီးေသာ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုဂၢလိကက႑ကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုန္သည္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕က်က် အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရထံ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက “လာမယ့္ဧၿပီလ ေကာက္ခံမယ့္အခြန္စနစ္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေရာ အားလံုးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့အခြန္ထမ္းေတြဘက္ကလည္း တာ၀န္ေက်တဲ့ အခြန္ထမ္းေတြျဖစ္မယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ဘက္ကလည္း အခြန္ကို စနစ္တက်ေကာက္ယူတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုပါတယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီး လာမယ့္အခြန္ဥပေဒမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး လုိက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးဆိုတာက အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျပ႒ာန္းလာမည့္ အခြန္ဥပေဒေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားတိုးလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.