<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကာရာအုိေကလုပ္ငန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေၾကးအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏုိင္မည္ဟုဆုိ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက လုပ္ငန္းလုိင္စင္အျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးရန္ပံုေငြသုိ႔ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ၏ “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာရာအုိေက လုပ္ငန္းေပါင္းမည္မွ်ရွိပါသနည္း၊ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္အား ျပန္ၾကား၀န္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးပါသနည္း၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြန္အား မည္မွ်သတ္မွတ္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္မည္မွ်ရရွိခဲ့သည္” ကုိ သိရွိလုိပါေၾကာင္း ၾကယ္ျပပြင့္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္ စုစုေပါင္း ၃၂၆ ခု၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၁၁၆ ခု၊ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ၁၁၂ ခု၊ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၂၀ ခု၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၇၈ ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တေျပးညီသတ္မွတ္ထားသည့္ လုိင္စင္ေၾကးအျဖစ္ စက္တစ္လံုးလွ်င္သံုးေသာင္း၊ သက္တမ္းတုိးေၾကးႏွစ္ေသာင္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြကုိ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းနဲ႔ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားမွ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၁ ဒသမ ၁ သန္းေပးသြင္းထားၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရာအုိေကလုပ္ငန္းကုိ ဗီဒီယုိျပသျခင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒႏွင့္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာနည္းဥပေဒအခန္း (၃)၊ နည္းဥပေဒ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ အရ ဗီဒီယုိျပသျခင္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္က်င္းပေသာ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ စည္းကမ္း ၁၇ ခ်က္ျဖင့္ အေျခခံစိစစ္၍ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ဗီြဒီယုိကာရာအုိေကသီဆုိျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္ ၁၇ ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီြဒီယုိဥပေဒအရ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဗီြဒီယုိစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒအခန္း (၆) ပုဒ္မ ၁၉ အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၆)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၊ ၂၄ အရလည္းေကာင္း ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗီြဒီယုိစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီမွ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္စိစစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွစိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ထံတင္၍ အတည္ျပဳခ်က္ထပ္မံရယူၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

February 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.