ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ Green Land စီမံကိန္းမ်ား အျမန္ဆံုး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ပါရန္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား၌လည္း ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္း

ေမ ၁၉ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္က အဆုိတင္သြင္းေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ား၌ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျပင္းထန္ဆံုး ရာသီဥတုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရ၍ ႏုိင္ငံတကာ ရာသီဥတု ေဘးအႏၲရာယ္ အညႊန္းကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္(၂)တြင္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀န္း သစ္ေတာေစာင့္ေရွာက္မႈႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ Green Land စီမံကိန္းမ်ား အျမန္ဆံုး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါရန္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေမ ၁၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို ျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအလယ္တြင္ အနိမ့္က်ဆံုး အေနအထားတြင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စြမ္းေဆာင္မႈ ညႊန္းကိန္းတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၈ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၆၄ တြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းရဦးမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာေပၚ၌ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း တတိယအျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒထိန္းေက်ာင္းမႈတို႔၏ အဆင့္ကို ထင္းလင္းစြာ ျပသေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ FAO ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ရာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းထားမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ၀ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း ၁ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ခင္က အဆိုတင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

“ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ သစ္ပင္ေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားမွာ အစိုဓာတ္ ထိန္းထားႏုိင္တယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးသြားရင္ ေျမဆီလႊာခန္း ေျခာက္မယ္။ ကမၻာႀကီးဟာ ပူေႏြးလာမယ္။ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ေတြက ျမင့္လာမယ္။ ျမင့္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးက ပူေႏြးလာမယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲသြားမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပင္ဦးလြင္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀န္း အပူခ်ိန္တက္လာၿပီး ရာသီဥတု ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ရာသီဥတုေဘးအႏၲရာယ္ အညႊန္းကိန္းမွာဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ႏွစ္မွာ ရွိေနပါၿပီ။ အဲဒါဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆိုရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ သစ္ေတာေပၚလစီတြင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း က႑၏ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တိုင္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးရပ္ကြက္မ်ားရွိ ပန္းျခံဥယ်ာဥ္ ေနရာမ်ားပင္ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း၊ ထို႔ ေၾကာင့္ သစ္ေတာေပၚလစီကို ျပည့္၀စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ခင္က အဆိုတင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုသိမ္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေဌးလင္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။

Writer: 
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္