ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ထံ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က တင္ျပေတာင္းဆုိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ထံ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က ေမ ၁၇ ရက္တြင္ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ေမ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္မွ ေဆြးေႏြးရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေမ ၁၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဖုိရမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔ လိပ္မူကာ ေပးပုိ႔သည့္ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳမည့္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကိစၥ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ဖိုရမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚထုဆန္ကလည္း “ကြၽန္မတို႔က အမ်ားအားျဖင့္ ပံုမွန္လုိေတာ့ သံုးလတစ္ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့တာ ၁၆ ႀကိမ္ ရွိလာပါၿပီ။ ဒီလုိလုပ္ရျခင္းဟာဆုိရင္ တစ္ခုခုလိုအပ္လုိ႔ လုပ္ရတဲ့ပံုစံ ရွိသလုိ တစ္ခါတေလက်ရင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ NCA လုပ္မယ္ဆုိၿပီး ျပင္ဆင္ကတည္းကကုိက ဒီအေၾကာင္းအရာေတြက လုိအပ္တဲ့အရာေတြ တင္မကဘူး။ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕အေနအထား အသံေတြကုိပါ ကြၽန္မတုိ႔က အျမဲတမ္း တင္ျပေျပာဆုိပါတယ္။ လူထုပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကုိ ကြၽန္မတို႔က တည္ေဆာက္တဲ့ သေဘာပါ။ ဒီတစ္ခါမွာလည္း ကြၽန္မတို႔က ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုက ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ၁၄ ခုက အသံေတြကို ဆက္ၿပီး ေျပာျပေနမွာပါ။ တကယ့္ကို အေျခခုိင္တဲ့ ေပၚလစီေတြ မူ၀ါဒေတြ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ကုိ ကြၽန္မတို႔က ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္မယ့္ အရာေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားတြင္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဒသအလုိက္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလုံးတြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ က႑အားလုံးကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔အတူ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳမည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားကုိ အပုိင္းလုိက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအားျဖင့္ ညီလာခံရလဒ္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းတရား၀င္မႈ ရွိလာေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ားကုိ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ဖိုရမ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းႏြန္က“ဒီလုိ ေတာင္းဆုိတယ္ဆုိတာက တကယ့္လက္ရွိ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လုိအပ္လုိ႔ ေတာင္းဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေပးတယ္။ မလုပ္ေပးဘူး ဆုိတာကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ရွင့္။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ လိုအပ္တဲ့အေပၚမွာ ေတာင္းဆုိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိေတာင္းဆုိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ ေတာင္းဆုိတဲ့အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ဆက္ၿပီး တုိက္တြန္းေနမွာပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၾကားကာလအစီအမံမ်ား စနစ္တက်ထားရွိရန္ အပါအ၀င္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ပုိင္း၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့သည့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား အစုိးရအေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ လုံး၀မရွိေစရန္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ တစုတစည္းတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းလည္း ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က ထုတ္ျပန္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စသည့္ ေဒသမ်ားရွိ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ကလည္း ေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားႏွင့္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကုိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔လာေရးကုိ ရည္မွန္း၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဖုိရမ္တစ္ခု ျပီးစီးသည့္အခ်ိန္တုိင္း အစုိးရအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကုိ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဖုိရမ္တြင္မူ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၇၈ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ၁၇၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
ဇာလီျမင့္ဦး၊ ခ်မ္းေ၀စိုး