ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ား ယေန႔ စတင္က်င္းပမည္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ယေန႔ (ေမ ၁၈) ရက္၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ တာတမံဥပေဒၾကမ္း၊ တူးေျမာင္းဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ စာရင္းအင္း ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ထားသည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ျမန္မာ့ပုိင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေရးဆြဲၿပီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကာလအထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒစုစုေပါင္း ၂၅ ခု အတည္ျပဳထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမ ၁၈ ရက္၌ စတင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ အစုိးရအဖြဲ႕က ေပးပုိ႔ထားသည့္ ကာလလတ္ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ အပါအ၀င္ အျခားအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမယ့္ကိစၥ အဓိကေဆြးေႏြးပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းဖို႔က ေျခာက္ခုေလာက္ ရွိမွာေပါ့။ အဲဒီ အစီရင္ခံစာေတြက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ပတ္သက္တဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ သုံးသပ္ခ်က္ေပါ့။ ေနာက္ အဲဒါေတြ ျပင္ဖုိ႔ကိစၥေတြေပါ့။၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရဲ႕ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြက တင္ျပလာတဲ့ စာရင္းစစ္ အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ အမွန္စာရင္းေတြ အဲဒီအေပၚမွာ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာတင္ဖုိ႔ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြနဲ႔႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ စိစစ္ေတြ႔ရွိမႈ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ တင္သြင္းရမယ့္ အစီရင္ခံစာကိစၥေပါ့။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွာ အစုိးရအဖြဲ႕တစ္ခုရဲ႕ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကိစၥေပါ့ေလ။ တစ္ႏွစ္လုံးမွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေၾကြးေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ယူထားလဲ။ စာခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်ဳပ္ထားလဲဆုိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြေပါ့”ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ကတိျဖစ္ထားသည့္ ေမးခြန္း၊ အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အေျခအေနမွာ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေခၚရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကာလ၌ ၎တုိ႔ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားထားသည္။

Writer: 
မ်ဳိးမင္းထက္