<

ျပည္ပေခ်းေငြယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိျခင္း၊ အားနည္းမႈရွိျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကား

ျပည္ပေခ်းေငြယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈ မရွိျခင္း၊ အားနည္းမႈ ရွိေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက “ျပည္ပေခ်းေငြရယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့စီမံကိန္းေတြမွာ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတိုင္း ေအာင္ ျမင္မႈမရွိျခင္း၊ အားနည္းမႈရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ ျမင္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယင္းအားနည္း ခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေသခ်ာစြာစိစစ္သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ျပည္ပေခ်းေငြရယူရာမွာ ဦးစြာ သက္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက မိမိ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ စိစစ္သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မွ ထပ္မံစိစစ္ျခင္း၊ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ ေခ်းေငြရယူသင့္မသင့္ စိစစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္လည္း စိစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္ ေသာ ေခ်းေငြျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ ငန္းမ်ားျဖစ္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက်စိစစ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာနကို တာ၀န္ ေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ခင္စန္းလႈိင္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖစ္သည့္ ေခ်း ေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိး ေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္မွသာ ေၾကြးတင္ရက်ဳိးနပ္မည္ဆိုသည္မွာ အလြန္ မွန္ကန္သည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က တာ၀န္ယူ၍ ေပးဆပ္ရမည့္ ေခ်းေငြမ်ား ျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ျပည့္မီေစေရးႏွင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံံႈးမႈမရွိေစေရးတို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခ အေနမ်ားကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစေရး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံမႈ မ်ားကိုေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ေခ်း ေငြသံုးစြဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ ခြဲမႈဥပေဒကိုျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ/ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကကဲ့ သို႔ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍မရေတာ့ဘဲ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား တာ၀န္ယူကာ ေငြေခ်းယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အာမခံခ်က္ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြရယူရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ား၊ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို အေျခခံစဥ္းစားရသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြေပးအပ္မည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုသည့္ နယ္ ပယ္၊ ကူညီလိုသည့္ပမာဏ စသည္တို႔ႏွင့္ လည္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ေပးရန္ရွိသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေနမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉,၅၇၁,၇၁၃,၄၀၄ ဒသမ ၂၈ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေန မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၉၃၈ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၆၃၃၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၇၃၀၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၀၁၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၆၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၄၈၇ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၄၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၈၀၂၀ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၄၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၉၃၆၀ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၃၁၁၃ ဘီလ်ံျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ စိုးမင္းထိုက္၊ စည္သူ

February 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.