<

အစုိးရႏွင့္ ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ NCA ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားဘက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္

ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ  ၁၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ PPST အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – NCA-SEAO office))

အစုိးရႏွင့္ ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားဘက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲအား ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစုိးရႏွင့္ ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) တြင္ပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းအတြက္ UPDJC မွဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီက႑ေတြမွာ တာ၀န္ယူထားတဲ့သူေတြ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ပင္ၾက ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာ အစည္းအေ၀းေပါ့” ဟု ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ဆိုသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းထားရသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“PPST ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကလည္း အားလုံးေသခ်ာ သိထားဖုိ႔ လုိတဲ့အေပၚမွာလည္း ပါတာေပါ့။ PPST အစည္းအေ၀းကေတာ့ ၿပီးသြားၿပီေလ။ ၿပီးသြားေတာ့ အခုဘာေတြဘယ္လုိ ဆက္သြားဖုိ႔ရွိလဲ။ စဥ္းစားခ်က္ေတြ ဘယ္လုိရွိလဲဆုိတာ အားလုံးနဲ႔အတူတူျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပါ့။ အဲဒီသေဘာပါပဲ” ဟု ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားက က်င္းပခြင့္ရွိေသာ္လည္း NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္ မရရွိေသးေပ။

ထုိ႔ျပင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိသျဖင့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္အား ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း မတိုင္မီ ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ကရင္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးသျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

PPST ၏အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမ်ား၊ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း PPST ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ NCA ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ NCA စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အေျခခံ နားလည္မႈမ်ား ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း PPST ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

January 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.