<

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးမရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း နမၼတူမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းသည္။

ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါမ်ားအား ေခၚယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခ စရိတ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာအရ ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ေဆာင္ရန္မလုိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးအၿပီး ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တင္ဒါမေခၚဘဲ ကန္ထ႐ုိက္ရ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ တစ္ဦးကဲ့သုိ႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတုိ႔ကုိ အျမန္ဆုံး လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တင္ဒါေပးရာတြင္ ေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ လုပ္ငန္းပုံစံ (Drawing) မ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈ (Estimate) မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွသာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေစ်းႏႈန္း (Rate) မ်ားကုိ တင္ဒါဆဲြမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးဆဲြေစျခင္းျဖင့္ မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အဆုိကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ နမၼတူမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရဌာနအားလုံးရဲ႕ တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းတုိင္းကုိ ကြၽန္မ ဆုိလုိတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနက သူတုိ႔ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ အမိန္႔ေတြ အဲ့ဒီေၾကာ္ျငာစာေတြ ေအာက္ကေန ပါးပါးေလး လုပ္သြားတာက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အရမ္းနစ္နာေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တင္ဒါကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဌာနက ထုတ္လုိက္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြက ဌာနအတြက္ပဲ ၾကည့္တယ္။ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္မ အဲဒါေတြကုိလည္း ျပင္ခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Estimate နဲ႔ Drawing ကုိ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းထဲမွာဆုိရင္ တစ္ခါတည္း တဲြတင္ရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါေတြကလည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မဒီအဆုိကုိ တင္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ကုမၸဏီေတြကုိပဲ စည္းကမ္းလုိက္နာပါလုိ႔ ေျပာေနမယ့္အစား ဒီႏုိင္ငံမွာရွိေနတဲ့ ဌာနတုိင္းကေနၿပီး ဒီညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ လုိက္နာၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံအက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ တင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚနန္းခမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရဌာန အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ကန္ထ႐ုိက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရန္ က်င့္သုံးရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အစုိးရဌာန အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္ ၁/၂၀၁၇ ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိရွင္ ေဒၚနန္းခမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြစြာ က်င့္သုံးေနသလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးမရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ထုတ္ျပန္က်င့္သုံးေနေၾကာင္း ၎က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆုိတင္ရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအး၏ အဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြမ္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ေစာက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

 

January 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.