အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳဘဲ ေကာ္မတီ အမည္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ‘၀’ အဖြဲ႕ဦးေဆာင္ေသာ ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ခုႏွစ္ဖြဲ႕၏ စတုတၳအႀကိမ္ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝးကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-UWSP)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳဘဲ ေကာ္မတီ အမည္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ‘၀’ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕၏ စတုတၳအႀကိမ္ ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀းက ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကို ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) မွ ကမကထျပဳ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ‘၀’ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ပန္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၁၅ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား စတုတၳအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေကာ္မတီႏွင့္ ၎ေအာက္တြင္ ထားရွိမည့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းမႈ အမည္စာရင္းမ်ားကို အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြမူ၀ါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို အတည္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမည့္ ဘံုစာတမ္းအျဖစ္ အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳဘဲ ၎ေကာ္မတီ အမည္ျဖင့္သာ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စတုတၳအႀကိမ္ ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀းသို႔ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ တအာန္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) ႏွင့္ ‘၀’ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (UWSA) စသည့္ အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီအား စတင္တည္ေထာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တတိယအႀကိမ္ ပန္ခမ္းအစည္အးေ၀း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ ၎ေကာ္မတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြ မူ၀ါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပါတီႏွင့္ ၾသဇာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမွ မည္သို႔ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ‘၀’ အဖြဲ႕မွ အစည္းအေ၀းသို႔ စာတမ္းတင္သြင္း၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါစာတမ္းအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Writer: 
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း