ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက မတ္ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel Yangon Max Hotel တြင္က်င္းပသည့္ Meeting between Chairman of Myanmar Investment Commission and Foreing Business Communities အခမ္းအနား၌ဆုိသည္။

“ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရက စီးပြားေရးလုပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ျပ႒ာန္းဖို႔နဲ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို တရားဥပေဒနဲ႔အညီ လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ပဲ။ က်န္တာက ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ စီးပြားေရးမလုပ္တတ္တဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္စရာမလိုဘဲ စီးပြားေရးတကယ္ လုပ္တတ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလက္ထဲကို လႊဲအပ္ေပးဖို႔၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ျပည့္၀မ္းဗိုက္လို႔ေခၚတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လက္ထဲမွာပဲရွိေစရမယ္။ မလိုလားအပ္ဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္ဆုိင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားစရာမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးယႏၲရားေတြ နားမလည္ဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပဲ နားလည္တယ္။ ဒီလိုနားလည္တဲ့ ဥာဏ္ေလာက္နဲ႔ ဒီလိုနားလည္တဲ့ အေတြးအေခၚေလာက္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုး႐ံႈးေနမွာပဲ။ မတုိးတက္ႏုိင္ဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားကို အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၊ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတို႔ကို ရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ ေဒသမ်ားအားလံုးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။         

Writer: 
နီလာ