ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္မရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိ စုစည္း၍ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ပါတီမ်ားက ကုိယ္စားတင္ျပသြားရန္ရွိေၾကာင္း UPDJC ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေျပာၾကား

အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တုိ႔ပါ၀င္သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္မရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိ စုစည္း၍ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ပါတီမ်ားက ကုိယ္စား တင္ျပသြားရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ဥကၠ႒ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အရ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅၀ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ အႏုိင္မရသည္ျဖစ္ေစ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအတြင္းက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ပထမအစည္းအေ၀းတြင္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထဲမွ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာပါတီ ၉၀ ေက်ာ္ရဲ႕သေဘာထား ပါ၀င္မႈရွိႏိုင္မရွိႏုိင္ကေတာ့ လက္ရွိအစုိးရရဲ႕ မူအေပၚမွာ မူတည္သြားပါတယ္။ အရင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ ၉၂ ပါတီစလုံး ညီလာခံတက္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ မဲႏုိင္တဲ့ပါတီပဲ ညီလာခံတက္ခြင့္ရွိတာကုိး။ လက္ရွိေတာ့ အဲဒီအတုိင္းပဲ ဆက္သြားေနတယ္။ မဲမႏိုင္တဲ့ ပါတီေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတာေတြရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာျဖစ္တယ္။ အာဏာပုိင္ဘက္ကေတာ့ သူတုိ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူအတုိင္းပဲ မဲႏုိင္တဲ့ပါတီေတြပဲ ညီလာခံတက္ဖုိ႔ ဆက္ေျပာေနတာေပါ့။ လက္ရွိေတာ့ မဲမႏုိင္တဲ့ပါတီေတြက ညီလာခံတက္ဖုိ႔ မရိွဘူးဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တက္ခြင့္ရွိတဲ့ ပါတီေတြကပဲ ပင္လုံကုိ အဆင္ေျပသလုိ သူတုိ႔ရဲ႕သေဘာထားေတြ ယူေဆာင္သြားမယ္။ ပါတီေတြ ေတြ႕ဆုံစုစည္းညိႇႏႈိင္းမႈက ရလဒ္ေတြကုိ UPDJC (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ) ကုိျပန္ၿပီးတင္ျပမယ္။ အဲဒီကေန စုစည္းၿပီးေတာ့ ညီလာခံကုိ တင္ျပသြားမယ္။ ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲတုိင္းရဲ႕ ရလဒ္ေတြက အက်ဳိးရွိတယ္။ ဒီအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

UPDJC ၏ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ စုစည္းမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္သာ ေဆြးေႏြးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုံျခံဳေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ လည္းေကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈရွိခဲ့သည္။

“ပါတီေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္တာေတြရွိတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ပုိင္း ကုိယ့္ေဒသကုိယ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ေျပာၾကတာေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆုိလည္း ဒီမွာျပန္စုၾကတာေတြရွိတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပါတီကပုဂိၢဳလ္ေတြပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြ ေတြ႕ဆံုၾကတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ရန္ကုန္မွာ ၂၂ ပါတီေတြ႕တဲ့အထဲက ေဆြးေႏြးသေဘာတူတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိလည္း ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပန္ၿပီးကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပထားတာရွိတယ္” ဟုေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုထံ သိရွိေစရန္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၉၂) ပါတီပူးေပါင္း၍ ေနရာေဒသအႏွံ႔ လွည့္လည္ေဟာေျပာရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။    

Writer: 
ဇာလီျမင့္ဦး၊ ၀ီရမိုးေန