<

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း ၅၀ (က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၀၀၀) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ သံုးသပ္

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြက်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း ၅၀ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္းသိန္းငါးဆယ္ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းေခ်းေငြ အေနျဖင့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၁၂၀၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၃၆၂၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ဗဟိုဘဏ္ သို႔ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၂၃၁၀ ဒသမ ၃ ဘီ လ်ံျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၄၅၈ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီ လ်ံျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အလားတူကာလအတြင္း ျပည္ပ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၉၈၃ သန္းကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၆ ဒသမ ၆၃၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၆ ဒသမ ၆၀၆ သန္း၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၈ ဒသမ ၃၇၂ သန္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၇၃၈ သန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေပးဆပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရယူခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေခ်းေငြမ်ားအနက္ ျပည္တြင္းေခ်းေငြျဖစ္သည့္ အစိုးရေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မႈတို႔ကို တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရယူခဲ့ေသာ ျပည္ပေခ်းေငြ အားလံုးသည္ သက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္းငါးဆယ္ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေခ်းယူေငြ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈကို က်ပ္ ၄၈၃၉ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အသားတင္ေခ်းေငြပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 

January 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.