လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳမည္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးခ်က္ကုိ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ ခုနစ္ခ်က္အေပၚ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၎ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ခုနစ္ခ်က္အနက္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၄ အပုိဒ္ ၈ တြင္ “မည္သူမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ၀ရမ္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ” ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခ်က္အေပၚ “မည္သူမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ၀ရမ္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျဖစ္ေစ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ထပ္မံျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၅၊ အပိုဒ္ ၁၀ ကုိ “မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ၈ တုိ႔ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ အနည္းဆုံး ေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆုံး က်ပ္သံုးသိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၅ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္” ဟု ထပ္မံျပင္ဆင္ထားၿပီး အပုိဒ္ ၁၁ ကုိ “မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၉ ပါ တာ၀န္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းမဲ့ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကုိ အနည္းဆုံး ေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၅ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္” ဟု ထပ္မံျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ဥပေဒတစ္ခု ျပန္ဖတ္လုိက္ရင္ ဒီတစ္ေယာက္တည္းပဲ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ရင္ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ စကားလုံးေလးေတြ အယူအဆ လြဲတာရွိတယ္။ အထားအသုိ လြဲတာရွိတယ္။ အုိက္ဒီယာကေတာ့ အမ်ဳိးသားနဲ႔ အန္ကယ္တုိ႔က မကြဲပါဘူး” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ ယင္းကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရန္ တင္ျပသင့္ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၎အဆုိအေပၚ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံခဲ့ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူခဲ့သည္။

“ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကုိလည္း အကာအကြယ္ေပးမယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈကုိလည္း အကာအကြယ္ေပးမယ္။ အပူအပင္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ ေနႏုိင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးမယ္။ ထုိ႔အတူ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ အတြက္လည္း အကာအကြယ္ေပးမယ္လုိ႔ အန္ကယ္တုိ႔က ျပ႒ာန္းထားတာ။ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးပါပဲ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာၾကားသည္။

 

Writer: 
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္