<

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာတြင္ အစားထိုး ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းေခၚယူ

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ၏ ေနရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအား အစားထိုး ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရး ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ေခၚယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၈ တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တို႔ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလားတူ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးဘဟိန္းကိုပါ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေနေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးေနရာ တစ္ခုအား အသစ္ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူတယ္ဆိုတာလည္း အခုအားလံုးလည္း သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အခ်ိန္းအေျပာင္းရွိသလို ၀န္ႀကီးတစ္ဦးလည္း ႏုတ္ထြက္သြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြကို သမၼတ႐ုံးကလည္း ေၾကညာၿပီးသလို အားလံုးလည္း သိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အခု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ တစ္ေယာက္ ထပ္မံခန္႔ထားႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၂) အရ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ဥကၠ႒ႀကီးကေန ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ေခၚၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကေနၿပီးေတာ့ အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းပါလိမ့္မယ္။ တင္သြင္းတဲ့အခါမွာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမည္စာရင္း တင္သြင္းတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထား ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀ အရ သေဘာထားရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရယူၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔အတူ ျပန္လည္ေပးပို႔ၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သမၼတ႐ုံးရဲ႕ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၈ ၊ ၂/ ၂၀၁၈ အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အသက္ကလည္း ၇၇ ႏွစ္ ရွိေနပါၿပီ။ အသက္ႀကီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဘိုးမွာလည္း က်န္းမာေရး အေနအထားအရ သိပ္မေကာင္းတာလည္း အားလံုးအသိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်န္းမာေရးအရ တာ၀န္ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အနားယူခြင့္ ျပဳလိုက္တယ္လို႔႔ပဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပခ်က္အရ သမၼတ႐ုံးက ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ သိရပါတယ္ခင္ဗ်။ ဦးဘဟိန္းလည္း အလားတူပါပဲခင္ဗ်။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ အမည္စာရင္းကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ၁၅ ရက္ က်င္းပတဲ့ ရက္က်ရင္ သမၼတ႐ုံးက တင္သြင္းထားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမည္ေလာင္း စာရင္းကို ေၾကညာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အနိမ့္ဆံုး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ရသလို လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကို ရယူတဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစံမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီမွာ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးသို႔ လာေရာက္သည္ကို မေတြ႕ရွိရဘဲ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိုက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ မ်က္စိ ခြဲစိတ္ထားျခင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း အူေရာင္ငန္းဖ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဆိုသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကိုသာ တက္ေရာက္ေနခဲ့မႈ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ရာထူးမွ အနားယူခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီမွာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး အၿငိမ္းစားတစ္ဦးျဖစ္ကာ ၁၉၉၀ ျပည့္ ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ံဳေပ်ာ္မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

လစ္လပ္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူေထြး၊ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦးတို႔မွာ အမည္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

January 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.