ကမၻာ႔ဘဏ္မွ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ေခ်းေငြေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာနသုံးခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပ

ေမ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား
ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တင္ျပခဲ့သည္။
 
အဆုိပါ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ လမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ ေခ်းေငြအျဖစ္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅သန္းႏွင့္ project management လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀သန္း ေခ်းယူသုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 
“ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း၂၀၀ ရယူမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ဆုိင္းငံ့ကာလ ေျခာက္ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၃၂ ႏွစ္အျဖစ္၊ စုစုေပါင္း သက္တမ္း ၃၈ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္ခ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ကတိခံေၾကးအား လက္ရွိကာလတြင္ သုညရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းပဲ ကမၻာ့ဘဏ္ IDA ဘုတ္အဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေပးရန္ရွိလာပါက ၀ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မပုိေသာႏႈန္းကုိ သတ္မွတ္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္ခအား ေခ်းေငြထုတ္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လည္းေကာင္း၊ အရင္းေငြအား ဆုိင္းငံ့ကာလ ကုန္ဆုံးၿပီးခ်ိန္မွ လည္းေကာင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ေပးဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ လမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္းေခ်းယူရန္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ကုိမန္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထူးကဲစြာ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး စသည့္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားတြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ လမ္း၊ တံတားမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ပ်က္စီးခဲ့မႈမ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္၏ Emergency Recovery Credit ေခ်းေငြျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားမည့္ အေျခအေနကုိ လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
 
ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါးလမ္းႏွင့္ ဟားခါး-ဂန္႔ေကာလမ္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔ကုိ ဆက္စပ္ထားသည့္ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း-ဂြလမ္း၊ သံတြဲ-ဂြလမ္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အေရးေပၚ ကိစၥမ်ားအတြက္ လ်ာထားျခင္း၊ အေသးစိတ္ ပုံထုတ္ျခင္းႏွင္ ့ႀကီးၾကပ္မႈအတြက္ လ်ာထားျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ စရိတ္တုိ႔အား ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
 
ထုိ႔အတူ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက “၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၃ ခုမွာ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔မွာ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတား 
ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
 
ကမၻာ့ဘဏ္မွ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ား၌ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားမ်ား ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစျခင္းျဖင့္ ေဘးဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ (သုိ႔မဟုတ္) အေရးေပၚ အေျခအေန ထပ္မံက်ေရာက္ပါက လ်င္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သူက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
 
သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ဆုိးရြားစြာ ခံစားခဲ့ရသည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔၌ ေက်းလက္လမ္း (၁၈၀) မုိင္၊ စုစုေပါင္းအရွည္ ၄၄၆၉ ေပရွိ တံတား ၅၅ စင္းတုိ႔အား ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ ကြန္ကရစ္ တံတားမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
 
ထုိ႔အတူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သုံးစြဲမည့္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းသည္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ ေခ်းေငြအတြက္ ဘ႑ာေငြ ထပ္မံလုိအပ္ပါက ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အရန္အျဖစ္ ခြဲေ၀လ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းျဖင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၊ သားငါးက႑တုိ႔တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အကယ္၍ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခဲ့ပါက အေရးေပၚ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေက်ာ္၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
 
ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေၾကညာထားသည္။   
Writer: 
ေက်ာ္ဇင္၀င္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္