<

လစာတိုးျမႇင့္ေရးသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သလို ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏိုင္ေသးဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

လစာတိုးျမႇင့္ေရးသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သလို ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏိုင္ေသးေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားကို အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ (MICC-2) တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ျမင့္မား တက္ၾကြလာေစေရးအတြက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ သတ္မွတ္က်င့္သံုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္အားထက္သန္တက္ၾကြစြာျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေရး လံႈ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အသိပညာမွ်ေ၀မႈဖိုရမ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မတို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ကြၽန္မတို႔ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ေတြရွိတယ္ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ထားပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔၀န္ထမ္းေတြ သင့္ေလ်ာ္မွ်တတဲ့ လုပ္ခလစာရရွိေရး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေထြေထြခံစားခြင့္ေတြ ရရွိခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအမ်ားစု၏ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားသည္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်ေနေသးသည္ကို သိရွိေၾကာင္း၊ လစာတိုးျမႇင့္ေရးသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားေမွ်ာ္လင့္သလို ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏုိင္ေသးေပမဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာလိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ့္နည္း မရွိေသးပါဘူး။ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေပးတဲ့အခါမွာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမႇင့္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း အေျခအေနနဲ႔အညီလည္း ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ခြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး အၿငိမ္းစားျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ႏိုင္ငံအေပၚသစၥာရွိစြာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္အၿပီးတြင္ လံုလံုျခံဳျခံဳ၊ သိကၡာရွိစြာ ေနထိုင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

Writer:
ေန႐ိုင္း၊ ေဇယ်ာထြန္း

July 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.