ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေသာ အသုံးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီး အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရးဆဲြရမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စည္သူ)

ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေသာ အသုံးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီး အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆဲြခ်ိန္တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရးဆဲြရမည္ဟု ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔၏မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသုံးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း န၀မေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၈ ေယာက္က ေဆြးေႏြးရာ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အထက္ပါအတုိင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ညီညြတ္မႈမရွိတဲ့ အသုံးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံမႈေတြကုိ ေနာင္မျဖစ္ေစဖုိ႔ဆုိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ေန႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးအေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြကတည္းက ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ  အေလးအနက္ထား အထူးဂ႐ုျပဳ စိစစ္ေရးဆဲြရမွာ ျဖစ္သလုိ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဆုိရွယ္လစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၄၂/၈၆ စည္းမ်ဥ္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မတုိင္မီအထိ တည္ဆဲလုိက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း ၃၅/၂၀၁၇ ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၄၂/၈၆ ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ ၃၅/၂၀၁၇ ပါ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ အသုံးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိေနဆဲကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစုိးရ အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးသည္ ၄၂/၈၆ ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ အလဲြသုံးစားမႈမ်ားသည္ အစဥ္အလာ အေလ့အထ တစ္ခုကဲ့သုိ႔ အျမစ္တြယ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဥပေဒအရ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာေနရာတြင္ လာေရာက္ေနထုိင္သည့္ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ ခန္႔အား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါရွိျခင္း ရွိ မရွိ စာရင္းေကာက္ယူစစ္ေဆးမည္

ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ႐ိုင္အရာရွိအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားက No Man Land ဧရိယာရိွ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဥပေဒအရ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာ No Man Land ဧရိယာတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ ခန္႔အား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါရွိျခင္း ရွိ မရွိ စာရင္းေကာက္ယူ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္းၿပီး No Man Land ဧရိယာရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါ၀င္သည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေၾကညာထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြမွာပါတဲ့ လူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ဒီ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ပါမပါ။ ေနာက္ ARSA ရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သားသမီးေတြလည္းပါတယ္။ ဦးေဆာင္တဲ့တစ္ေယာက္က။ အဲဒီလိုသိရတယ္။ ဒါက ရဲဘက္ကသတင္းေပါ့။ အတည္ေတာ့မျပဳႏုိင္ေသးဘူး။ အဲဒါကို မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္းၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕ေတြကို သြားေတြ႕တယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြကို စာရင္းေကာက္မယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေဒတာေတြရၿပီဆိုရင္ ဒီအထဲမွာ အၾကမ္းဖက္သမား ပါ မပါ ပထမဆံုးစိစစ္မယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျခံစည္း႐ိုးႏွင့္ Zero Line အၾကား ၎တို႔ေနထိုင္ေနသည့္ No Man Land ဧရိယာသည္ ေနထိုင္ခြင့္မရွိသည့္ေနရာျဖစ္၍ ျမန္မာဘက္မွ ဥပေဒအရရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံတကာဖိအားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘာကိုရည္ရြယ္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သံုးသပ္တာကေတာ့ No Man Land မွာ၀င္ေနတယ္။ ေရရွည္ေနႏိုင္ေအာင္ ေနာက္ကအဖြဲ႕အစည္းေတြက စားနပ္ရိကၡာေဆး၀ါးစသည္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြေပးေနတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က No Man Land မွာေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လံုျခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရွင္းရလင္းရမယ္။ ဒီ ၆၅၀၀ ေက်ာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က လံုျခံဳေရးအရ ဒီဘက္က ေဆာင္ရြက္သင့္တာကို ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္ ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြ ထပ္တိုးလာေအာင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားတာ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က မစ,စေအာင္ သူတို႔က အဲဒီနားမွာေနတယ္။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထုတ္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကဘက္လာတဲ့ မီဒီယာေတြကို သတင္းအမွားေတြ မဟုတ္မမွန္တာေတြ ေျပာတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဘဂၤါလီမ်ားမွာ ကမၻာအ၀န္းသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျခြင္းခ်က္မရွိျပန္လည္လက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံသားေပးရန္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

No Man Land ဧရိယာမွ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာေစေရးအတြက္ ျမန္မာဘက္မွ အတင္းအက်ပ္ေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအ၀င္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနေၾကာင္းလည္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လာလိုသည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ စိစစ္လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူမ်ဳိးမ်ားစာရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု၊ အမည္နာမအသစ္၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိ၍ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္သြားရန္လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေကာက္ယူရရွိထားေသာ လူမ်ဳိးမ်ားစာရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြဲ႔စည္းပါ၀င္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု၊ အမည္နာမအသစ္၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိသည့္အတြက္ ညိႇႏႈႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္သြားရန္လ်ာထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရွန္ေအာရ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးစီးသည္မွာ သုံးႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ၾကာလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမ်ဳိးအလိုက္၊ လူမ်ဳိးစုအလိုက္ ရလဒ္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းကေန ေကာက္ယူရရွိထားတဲ့ လူမ်ဳိးမ်ားစာရင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု၊ အမည္နာမအသစ္၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိသည့္အတြက္ ညိႇႏႈႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္သြားဖို႔လ်ာထားပါတယ္။ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔တင္ျပ၍ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈပညာရွင္ေတြနဲ႔ လူဦးေရပညာရွင္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ကာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမည္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အမည္စာရင္းမ်ား သတ္မွတ္ျပဳစုရာတြင္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ျပဳစုခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူမ်ဳိးစုစာရင္းအေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၃-၁၉၅၄ ခုႏွစ္ မ်ဳိးႏြယ္စု စာရင္းအရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ႐ံုး၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမိုင္းေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေရးရာေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းခ်က္အရလည္းေကာင္း အေျခခံ၍ လူမ်ဳိးစုစာရင္းကိုျပဳစုၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အဆိုပါလူမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ဳိးကိုပင္ အတည္ျပဳအေျခခံကာ လူမ်ဳိးစုစာရင္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူရရွိခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးစာရင္းကို အေျခခံေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းအရ လူမ်ဳိးအမည္ ျဖည့္သြင္းရာ၌ ေျဖဆိုသူက ေျပာၾကားသည့္အတိုင္းသာ ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူမီႏွင့္ ေကာက္ယူၿပီးကာလမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးအမည္၊ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပမာအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးေမးခြန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူမ်ဳိးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ျပန္ၾကားေပးရန္ကိစၥ၊ လူမ်ဳိးစုတစ္မ်ဳိးစီ ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္ျပန္ၾကားေပးရန္ေမးျမန္းခ်က္၊ သီးျခားမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္စုျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးတြင္မပါ၀င္ပါေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ လူမ်ဳိးစု၏အမည္မွန္၊ လူမ်ဳိးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမည္ကို မူရင္းအတိုင္း မွန္ကန္စြာ ေရးသားေျပာဆိုသံုးႏႈန္းႏိုင္ေရးအတြက္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္ တင္ျပခ်က္၊ ကခ်င္လူမ်ဳိးစုတြင္ လူမ်ဳိး ၁၂ မ်ိဳးအစား ေျခာက္မ်ဳိးသာရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ ကရင္လူမ်ဳိးစုတြင္ လူမ်ဳိး ၁၁ မ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိးသာရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးစုတြင္ ၅၃ မ်ဳိးမရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေရးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္တိုးခ်ဲ႕ေရးကိစၥရပ္မ်ား အဓိကေဆြးေႏြးရန္ UPDJC အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ UPDJC အဖြဲ႔၀င္တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးတုို႔ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဒုတိယဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

UPDJC ကို အစိုးရ (အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္) ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အခ်ဳိးတူပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းသည္ဟူ၍ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း NCA စာခ်ဳပ္ျပ႒ာန္းခ်က္အရ UPDJC တြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။

“အထူးအားျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ဖြဲ႕ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အဆင့္ဆင့္ေပါ့ေလ။ NCA ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ဘယ္အဆင့္မွာ ဘယ္လိုပါ၀င္ၾကမလဲ။ ဘယ္သူေတြပါ၀င္ၾကမလဲ စသျဖင့္ အဲဒါေတြ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အဓိကအခ်က္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးaဆြးေႏြးပြဲေတြေပါ့။ အဓိကက ကြၽန္ေတာ္တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးတာက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးခ်င္လို႔။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပႏိုင္ဖို႔အဲဒီကိစၥေတြကို အထူးအေလးေပးၿပီး ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀း က်င္းပေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ရွိေၾကာင္း ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္မရရွိေသးဘဲ အစုိးရဘက္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ထုိ႔အတူ NCA ေရးထုိးၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ တားျမစ္မႈမ်ားခံရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

အလားတူ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သုံးဖြဲ႕က ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ကရင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

‘၀’ လူမ်ဳိးမ်ားအား က်ဳိင္းတုံလမ္းေၾကာင္းတြင္ သြားလာမႈကန္႔သတ္ျခင္းသည္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

‘၀’ လူမ်ဳိးမ်ားအား က်ဳိင္းတုံလမ္းေၾကာင္းတြင္ သြားလာမႈကန္႔သတ္ျခင္းသည္ စစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပုံတင္) ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ‘၀’ လူမ်ဳိးမ်ား က်ဳိင္းတုံလမ္းေၾကာင္းတြင္ သြားလာခြင့္မရွိသည့္ကိစၥရပ္အေပၚ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲဒါက ဟုိဘက္မွာ စစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြလည္းပါတယ္။ စစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ဆုိတာ မုိင္းလားမွာတပ္စြဲထားတဲ့ ‘၀’ တပ္ဖြဲ႕ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတာဟာလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလုိပဲေျပာလုိ႔ရမယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ‘၀’ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕သုိ႔ သြားလာသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားတြင္ ‘၀’ လူမ်ဳိးဟုေရးသားထားပါက ကန္႔သတ္စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) အဖြဲ႕အား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

UWSP/UWSA သည္ အစုိးရႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထပ္မံျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း NCA ေရးထုိးျခင္းမရွိေသးဘဲ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ FPNCC ေကာ္မတီ၀င္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) တုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး NCA ကုိလက္မခံေသာ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ NCA အား လက္ခံစဥ္းစားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ကုိလက္ခံေဆြးေႏြးရမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း သီးျခားအတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

“‘၀’ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ေပါ့ေနာ္။ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဒီေနာက္ပုိင္းမွာစိပ္လာတယ္။ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ သုိ႔ေသာ္ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေနက ေကာင္းမြန္တယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္။ NCA လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေမၽွာ္မွန္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ အဲဒီေလာက္ထိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျပာလုိ႔ရမယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္အႀကိဳ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕သုိ႔ မိုင္းလားအဖြဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး UWSP/UWSA ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ဦးေရွာက္မင္လ်န္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေက်ာက္ေကာ္အန္နွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၃) ေပါက္ယူလ်န္တုိ႔က လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က ‘၀’ အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါ၀င္ေပ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ပထမအစည္းအေ၀းသုိ႔ မုိင္းလားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး NCA တြင္ မုိင္းလားအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ သေဘာေျပာဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မုိင္းလားေဒသသုိ႔ ‘၀’ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၀င္ေရာက္တပ္စြဲသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ‘၀’ တပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ မုိင္းလားေဒသမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ထုိစဥ္အခ်ိန္က ‘၀’ အဖြဲ႕က မုိင္းလားေဒသတြင္ ၀င္ေရာက္တပ္စြဲသည့္ကိစၥရပ္အား ခရီးၾကမ္းခ်ီတက္ေလ့က်င့္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခဲ့ၿပီး အထင္လြဲမွားမႈကုိ မုိင္းလားအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ေျပလည္စြာေျဖရွင္းမည္ဟု ‘၀’ အဖြဲ႕က အစုိးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ‘၀’ အဖြဲ႕ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဳိင္းတုံႏွင့္ မုိင္းလားအၾကားရွိ ၀မ္တာပင္းဂိတ္အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအရ အေရးပါသည့္ဂိတ္မ်ားအား တပ္မေတာ္ဘက္က ယာယီပိတ္ထားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ‘၀’ ေဒသ ပန္ဆန္းသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ကသြားေရာက္၍ UWSP/UWSA ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေရွာက္မင္လ်န္တုိ႔ပါ၀င္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ၀မ္တာပင္းတံတားပိတ္ျခင္းအား ႏိုင္ငံေတာ္မွျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ‘၀’ အဖြဲ႕က တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ‘၀’ အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) အား ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ KNPP ဆက္ဆံေရး႐ုံးတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း KNPP ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္က ကယားျပည္နယ္ ခုနစ္မိုင္ကုန္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNPP ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအား အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူ႔ကိုရွင္းျပပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ရက္ အစည္းအေ၀းကေနၿပီးေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ဆက္သြားမယ္ေလ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခုနစ္မိုင္ကုန္းကိစၥရွိတယ္ေလ။ ရွိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NCA ထိုးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအခ်ိန္ေပးရမယ္။ တရားမွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚၾကည့္ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထိုးဖို႔က တစ္နည္းတစ္ဖံုျဖစ္လာမွာေပါ့ေလ။ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ႔ၾကားမွာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္းရွိတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လက္ရွိအစိုးရေကာ တပ္မေတာ္ေကာက ျပန္လည္ၿပီး လိုက္နာအသိအမွတ္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေပါ့ေလ။ ဒီအပိုင္းေတြက သူ႔အေနနဲ႔က ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရေကာ တပ္မေတာ္ေကာ လက္တြဲၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေျပာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သူကလည္းေမးပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ခုနစ္မိုင္ကုန္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္ေပါ့။ တရားမွ်တျခင္းရွိ မရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ၾကည့္မယ္ေပါ့” ဟု ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာတစ္ေနရာသာ အႏိုင္ရထားေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေနာက္က်မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ လူထုသေဘာထားအျမင္မ်ား ထြက္လာရန္အတြက္ KNPP အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကုိ KNPP ဘက္က သံအမတ္ႀကီးအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“NCA ထိုးဖို႔ေတာ့ သူတို႔ဖိအားေတာ့မေပးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအရက လုပ္ရင္ေတာ့ပိုေကာင္းတယ္ေပါ့။ သူအဲလိုေတာ့ သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ေျပာတာေပါ့။ ေနာက္သူေျပာတာက တပ္မေတာ္က တစ္ခုတည္းပဲရွိရမယ္ေပါ့။ သူေျပာေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း နားလည္ပါတယ္လို႔။ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို ဥပမာ သူ႔ျပည္နယ္နဲ႔ သူ႔တပ္နဲ႔ဆိုတာက လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနကခက္ခဲတယ္ေပါ့။ သူအဲလိုေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လည္း ဖိအားေပးတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔တပ္မေတာ္နဲ႔ေတြ႕လည္း သူတို႔အဲလိုေဖ်ာင္းဖ်ေပးမွာပါတဲ့။ အဲဒီအေျခအေနက ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈျဖစ္ရမွာေပါ့။ သူအဲလိုေျပာတယ္။ အဲလိုအေျခအေနမ်ဳိးက အားလံုးက ႏွစ္ဖက္အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ရမယ့္အေျခအေနမ်ိဳးပါ သူေျပာတာအဲလိုပါ” ဟု KNPP လိြဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရး႐ံုးတာ၀န္ခံ ခူးေညးရယ္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNPP ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ အရပ္သားတစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ကနဦးတြင္ အရပ္သားတစ္ဦး ေသဆံုးသည္ကို မသိရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္အတြက္ ျဖစ္စဥ္အတြင္း လြတ္ေျမာက္သြားေသာ KNPP ရဲေဘာ္တစ္ဦးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းလိုေၾကာင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္၏လံုျခံဳေရးအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တာ၀န္ယူေပးမည္ဟု ကတိေပးသျဖင့္ မၾကာမီရဲေဘာ္အား ေခၚယူေတြ႕ဆံုေပးရန္ KNPP ဘက္က စီစဥ္ထားေၾကာင္း ခူးေညးရယ္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အခြန္အေကာက္ရေငြ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၂၇၉၁ ဒသမ ၈၉၇ ဘီလ်ံမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မ်ား၏ ပထမေျခာက္လ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တုိးျမႇင့္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ (အမွန္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၃၅၈ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၂၄၈၃၃ ဘီလ်ံႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (ေရွ႕ေျပးအမွန္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၅၄၈ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၂၆၄၈၂ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၉ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ယာယီ) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၃၀၇၉ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၄၉၁၀၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ-ရည္မွန္းခ်က္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၃၂၈၇၃ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမက္လုံးမ်ားကုိ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေနျဖင့္ အခြန္အတြက္ အသုံးစရိတ္ကုိ ပုိမုိထင္သာျမင္သာသိရွိေစရန္ ႏွစ္စဥ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားရန္၊ အခြန္စနစ္၏ သိကၡာႏွင့္ ပုံရိပ္တုိ႔ကုိ ထိန္းထားႏုိင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အခြန္ထမ္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ပုိမုိခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခြန္၏အေရးပါမႈကုိ ျပည္သူလူထုအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာဘ၀ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္အဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ႐ံႈးနိမ့္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – စည္သူ)

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံဌာေန တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာ ဘ၀ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အဆုိအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက တင္သြင္းသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္၊ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အတည္ျပဳရန္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မီးစင္ၾကည့္ကေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ လိုပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးမွာ ရွိတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာရွိေနၿပီး အစုိးရအေနနဲ႔ အေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိ္င္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ကိုက္ညီလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္းနဲ႔ ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေ၀းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီး ခ်မွတ္တဲ့ UEHRD ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ကိုးခုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈဟာလည္း ေရရွည္လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ၿပီး ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးအတြက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ခုိင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္ လုံျခံဳေရးတုိ႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္ ၀င္ထြက္သြားလာမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ လုံျခံဳေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ထိစပ္နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကင္းလွည့္လမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ကင္းစခန္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ သဲေသာင္ျပင္ပုိင္း၊ တာေပါင္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚပုိင္းဟူ၍ ျခံစည္း႐ုိး အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ က်န္ရွိသည့္ ၃၉ ဒသမ ၂၁၇ မုိင္အား လာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ လုပ္ငန္းစတုတၳအဆင့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕အျပင္ အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕ကုိပါထားရွိ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ နယ္ေျမရဲစခန္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္း ၁၀ ခု၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္းသုံးခုႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္ လုံျခံဳေရးရဲကင္းစခန္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္း ႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္၍ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေရးကိစၥဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး အေပၚမွာလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနတာကုိ အားလုံးအသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ အေရးကဲ့သုိ႔ သတိႀကီးစြာထားၿပီး အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မ်ားစြာလုိအပ္ပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ထားမႈနဲ႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးရဲ႕ ရခုိင္ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ လုိလားေတာင့္တမႈေတြနဲ႔ ကိုက္ညီလ်က္ရွိတဲ့အတြက္ အဆုိကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆုိရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက အစုိးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဆုိအား အတည္ျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၈၃ ဦးတြင္ အဆိုအား အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံသူ ၆၇ ဦး၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေထာက္ခံသူ ၃၀၄ ဦးႏွင့္ ၾကားေနမဲ တစ္မဲျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မီဒီယာေတြမွာလည္း ေဖာ္ျပေနၾကတယ္။ အခုေမာင္ေတာကေန စစ္ေတြကုိ ေျပးသြားၾကတဲ့ ေနစရာမရွိဘူး အခုထိ။ ဒီေလာက္ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ အသတ္ခံရတဲ့လူေတြ။ အဲဒီလုိ သူတုိ႔ေျပာတာနဲ႔ ေျမျပင္ အေနအထားနဲ႔ အရမ္းကြာေနတယ္။ ၀န္ႀကီးေျပာတဲ့စကားက သူတုိ႔လုပ္ေနပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ေဒသခံေတြကလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူတုိ႔လည္း ေစတနာထားတယ္ေပါ့။ ဒီဟာကုိ ဘာလုိ႔ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားတာလဲ။ အတည္ျပဳလုိက္ရင္ ဘာျဖစ္လဲ” ဟု အဆုိရွင္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က ေဆြးေႏြးသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒၚထုေမ တင္သြင္းထားသည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု One Village One Product (OVOP) ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးစဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က “လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီမံကိန္းကို ၾကည့္ပါက ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္သလဲဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။ စုေပါင္းသံုး အာမခံစနစ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါတယ္။ သမ၀ါယမစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းထားတဲဲ့ ေဒၚလာေငြေတြ အတိုးပဲ သတ္ေနရပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းေငြေပးအပ္ရာမွာ တန္ဖိုးသင့္ အေပါင္ပစၥည္း မေပးႏုိင္ရင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ေငြပမာဏပဲ ေခ်းခြင့္ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ေခ်းေငြက ၀ ဒသမ ၀၁ ဆိုေတာ့ အတိုးမဲ့နီးပါးပါပဲ။ ထိုင္းႏုိင္ငံက ရြာဆိုရင္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးတည္းကို Specialize လုပ္ကာ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔၊ သမ၀ါယမဘဏ္တို႔ကတစ္ဆင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ေခ်းေပးတဲ့ အတိုးမ်ားမ်ား စနစ္အစား အလြန္သက္သာၿပီး တြက္ေျခကိုက္မယ့္ အတိုးေငြနဲ႔ တစ္ရြာထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး စနစ္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေရထြက္ကုန္ဆိုရင္ တနသၤာရီတို႔၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔က ထုတ္လုပ္၊ ေက်ာက္မ်က္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေဒသေတြက ထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာအဆင့္ကို နည္းပညာျမႇင့္တင္ၿပီး ထုတ္လုပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ေဒသနဲ႔သူ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္းက အလွ်ံပယ္ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရလခစား အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ        ကိုယ့္ကြၽမ္းက်င္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ အေနနဲ႔ အက်ဳိးရွိရွိ ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေငြအား၊ ကာယအား၊ ဥာဏအားေတြနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြလို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာကေန ေငြေခ်းေပးတဲ့ စနစ္အစား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္နဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္က “ဒီစီမံကိန္းမ်ိဳးကို ၁၉၅၀ ေက်ာ္ကာလမွာတုန္းက အစီအစဥ္ခ် လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ကာလမွာလည္း အစၥေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒသထြက္ကုန္ သံုးမ်ိဳးေလးမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ဆန္၊ သစ္ေတာစတဲ့ သီးႏွံေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆန္နဲ႔ေျပာင္းကို အစၥေရးႏိုင္ငံက အကုန္ယူပါတယ္။ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်င္တာက မူေကာင္းေပမဲ့ လူမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အိုင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီပါ။ အစၥေရးေတြရဲ႕စနစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စနစ္အတိုင္းပါပဲ။ အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္း မဟုတ္တဲဲ့ လယ္သမား၊ ယာသမားစစ္စစ္က ကမကထျပဳ ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေအာက္ေျခအထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ေပၚလစီအတိုင္း Stand လုပ္မယ္။ မူ၀ါဒအတိုင္း မတိမ္းေစာင္းသြားေအာင္ အၾကံေပးမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား အဆက္ဆက္ လုပ္ခဲ့ပံုက ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္ပေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္က်ၿပီဆိုတာနဲ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း ေငြသားထုတ္ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြအတိုးေပးဖို႔ သတ္မွတ္ရာမွာ အတိုးပြဲခ သတ္မွတ္တာက အက်ိဳးအျမတ္ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕တဲ့အခါ သစ္သီး၀လံေတြ ပ်က္စီးကုန္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အ႐ံႈးေပၚ အ႐ံႈးဆင့္ၿပီး လူလံုးမလွ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေငြက ထုတ္ကုန္ဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနရသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုေခၚေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ယခင္ကတည္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္မွာလည္း နာမည္ရေနသည့္ ေဒသထြက္ကုန္ အမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း၊ ေခတ္ကာလအရ မရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္က ေက်ာက္သင္ပုန္းလုပ္ငန္း၊ အင္း၀က ေျမသပိတ္လုပ္ငန္း၊ ပုသိမ္က ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တြဲၿပီး အားေပးမႈမ်ား လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က လူဦးေရ  ၃၇ သန္းေက်ာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ပစၥည္းခြန္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယခုလအထိ က်ပ္ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပစၥည္းခြန္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယခုလအထိ က်ပ္ေငြ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက “ရာျဖတ္ဌာနမွ ေကာက္ခံေနေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္၊ မၾကာခင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ (Property Tax) ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ၎တုိ႔ႏွစ္ခုဟာ တူညီမႈရွိပါသလား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ ငွားရမ္းထားေသာသူမွ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံပုိင္ရွင္မွ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသလား စသည္တုိ႔ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း” ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအေပၚ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ၂ ဘီလ်ံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံအနက္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္အထိ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းခြန္က ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုပိုင္ဆိုင္ေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအက်ဳိးအလို႔ငွာ မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာအခြန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုမွ မိမိတို႔အက်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေရဖိုး ေရခ၊ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခမ်ား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ပစၥည္းခြန္ဆိုသည္မွာ ေျမျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ႏွစ္စဥ္တန္ဖိုးအေပၚ သတ္မွတ္ေသာရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းစကားရပ္တြင္ အေထြေထြခြန္၊ မီးခြန္၊ ေရခြန္၊ အမိႈက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးအခြန္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ပစၥည္းခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေကာက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေကာက္ခံရာတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ သာမန္လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ရာျဖတ္ဌာနမွ စည္းၾကပ္ၿပီး Billing System ျဖင့္ ေျပစာမ်ားထုတ္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္းမ်ား၊ Residence၊ Tower၊ Apartment မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ အရပ္ရပ္အခြန္၀င္ေငြအေပၚ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဌာနမွတိုက္႐ိုက္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးဆြဲေနသည္ဟု ၾကားသိရေသာပိုင္ဆိုင္ခြန္ဥပေဒႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားအား ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ YCDC မွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ တူညီ/မတူညီ မသိရွိရသည့္အျပင္ ေကာက္မတီမွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းခြန္မွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလရွည္ၾကာကပင္ (Property Tax) ပစၥည္းခြန္ဟု အမည္တပ္၍ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ခြန္အမည္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ မရွိေၾကာင္း၊ ပစၥည္းခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔၏ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ စည္ပင္သာယာအခြန္အခမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူမွ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေကာ္မတီမွ ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔အၾကား ျငင္းခံေရွာင္လႊဲေနၾကသည့္ ျပႆနာမ်ားေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ရာျဖတ္ဌာနအေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔အား ေခၚယူညိႇႏိႈင္း၍ ပစၥည္းခြန္မ်ား ေကာက္ခံရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။