၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လလုိေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၆၀ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ လုိေငြသည္ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ပ္ဘီလ်ံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပုိမုိလုိေငြျပ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ) လုိေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၆၀ ျဖစ္ၿပီး ယခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လလုိေငြမွာ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္ေျခာက္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ပ္ဘီလ်ံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပုိမုိလုိေငြျပေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ လုိေငြမွာ က်ပ္ ၂၄၅၇ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ တန္ဖုိးက်ပ္ ၂၉၄၁၀ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လလုိေငြမွာ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီတန္ဖုိး ၃၂၈၇၉ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၆ ဒသမ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ လုိေငြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လလုိေငြ မွာ က်ပ္ ၂၇၁ ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ လုိေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ လုိေငြမွာ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ ေျခာက္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လုိေငြမွာ က်ပ္ ၁၀၂၆ ဘီလ်ံ ပုိမုိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မွာ အဓိက အခ်က္အေနနဲ႔ တင္ျပရပါလွ်င္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လလုိေငြ ၁၁၆၀ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ တန္ဖုိး ၂၉၄၁၀ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၃ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လလုိေငြ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီတန္ဖုိး ၃၂၈၇၉ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၆ ဒသမ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လ လုိေငြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုတင္ျပသည့္ ေျခာက္လ လုိေငြသည္ ၁၀၂၆ ဘီလ်ံ ပုိမုိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း ေျခာက္လတြင္ လုိေငြက်ပ္ ၆၂၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း ေျခာက္လရေငြ ၆၅၁၅ ဘီလ်ံ၊ သုံးေငြ ၇၁၄၂ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြက်ပ္ ၆၂၇ ဘီလ်ံေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေျခာက္လရေငြက်ပ္ ၆၆၅၄ ဘီလ်ံ၊ သုံးေငြ ၉၁၁၁ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြက်ပ္ ၂၄၅၇ ဘီလ်ံေပၚေပါက္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီး ေျခာက္လတြင္ ရေငြက်ပ္ ၆၈၀၂ ဘီလ်ံ၊ သုံးေငြက်ပ္ ၇၉၆၂ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြက်ပ္ ၁၁၆၀ ဘီလ်ံ ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားမွာ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၈၄၉၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္းသုံး ေငြက်ပ္ ၁၀၆၇၈ ဘီလ်ံ၊ လုိေငြက်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလ်ံျဖစ္ေပၚေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး

ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey K.SHOIGU ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႐ုရွား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးတူ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလွမ္းကြာေ၀းေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပုိမုိတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိခုိက္ေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ၎တုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္အတြက္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ မိမိတုိ႔ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားကုိသာ ႏွိပ္စက္သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧည့္သည္ေတာ္၀န္ႀကီးက ရခုိင္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အားလုံး နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမွန္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာမွ သိရွိေအာင္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံမီဒီယာမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္သေဘၤာမ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ေရး၊ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးမ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey K.SHOIGU ႏွင့္ ႐ုရွားတပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Lieutenant General Alexander V. FOMIN တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကၿပီး အျပန္အလွန္လဲလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း ၅၀ (က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၀၀၀) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ သံုးသပ္

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြက်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း ၅၀ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္းသိန္းငါးဆယ္ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ပိုမိုေခ်းယူခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းေခ်းေငြ အေနျဖင့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၁၂၀၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၃၆၂၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ဗဟိုဘဏ္ သို႔ေရာင္းခ်ျခင္း က်ပ္ ၂၃၁၀ ဒသမ ၃ ဘီ လ်ံျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၄၅၈ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီ လ်ံျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အလားတူကာလအတြင္း ျပည္ပ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၉၈၃ သန္းကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၆ ဒသမ ၆၃၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၆ ဒသမ ၆၀၆ သန္း၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၈ ဒသမ ၃၇၂ သန္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၇၃၈ သန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေပးဆပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရယူခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေခ်းေငြမ်ားအနက္ ျပည္တြင္းေခ်းေငြျဖစ္သည့္ အစိုးရေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မႈတို႔ကို တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရယူခဲ့ေသာ ျပည္ပေခ်းေငြ အားလံုးသည္ သက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရယူခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္းငါးဆယ္ (က်ပ္ ၅၀၀၀ ဒသမ ၀၀ ဘီလ်ံ) ထက္ က်ပ္ ၂၅၉၃ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေခ်းယူေငြ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈကို က်ပ္ ၄၈၃၉ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အသားတင္ေခ်းေငြပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား တာ၀န္မွရပ္စဲ

ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား တာ၀န္မွရပ္စဲေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးက ယေန႔ (ဇန္န၀ါရီ ၁၉) ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၃၊ ပုဒ္မခြဲ (င)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂)၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၈၀ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ထုတ္ပယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

 

ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ ပုသိမ္ႏွင့္ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရ

ကရင္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲအား ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ က်င္းပခြင့္မရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ မူလက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီက ရာထူးတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက ခြင့္ျပဳထားမႈအား ျပန္လည္တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကရင္လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံ ပြဲကုိလည္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပေရး ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေစာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒါ နယ္လုံက တားတယ္ဆုိတာ တပ္ကေနၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုခုရွိလာလုိ႔ေပါ့။ တပ္က သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိလာတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရွိလာတဲ့အတြက္ ဒါကျဖစ္လာတယ္။ ပုံမွန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လုပ္ေနတာေတာင္မွ တပ္ဘက္က နားလည္မႈေတြက ပုိၿပီးေတာ့မွ အကန္႔အသတ္ ရွိလာတယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ဖက္က ဒီအစီအစဥ္က လုပ္ကုိလုပ္ရမယ္။ ကရင္မွ မဟုတ္ဘူး။ တျခားတုိင္းရင္းသားေတြေရာ၊ တျခားလူမ်ဳိးစုေတြေရာ လုပ္ေနရမွာ။ ဒီလုိမ်ဳိးလူထုေတြနဲ႔ မေတြ႕ဘဲနဲ႔ အႏွစ္သာရျပည့္၀တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ပင္လုံဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးေလ”ဟု ေစာထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား က က်င္းပခြင့္ရွိေသာ္လည္း NCA ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္ မရရွိေသးသည့္အျပင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။

ထုိ႔ျပင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိသျဖင့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္အား ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

ထုိ႔အတူ NCA ေရးထိုးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား လုိက္လံျပဳလုပ္ရာ မံုရြာၿမိဳ႕ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ား၌ သက္ဆုိင္ရာက ေမးျမန္းမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ပုသိမ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္မူ သက္ဆုိင္ရာက တားျမစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ႏွစ္ဖက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ မတူသည့္အျပင္ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား ရွိျခင္း၊ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား တားျမစ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (Myanmar Institute for Peace and Security – MIPS) (ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအင္စတီက်ဳ) အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အေရးေပၚအစည္းအေ၀းအၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို အျမန္ဆံုးေၾကညာသင့္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိက္တြန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္အား ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမင့္မားလာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္စာရင္းကို မသိရွိရသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အားနည္းပါးႏုိင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခက္အခဲၾကံဳႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က စုိးရိမ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္မားလာေရးအတြက္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္စာရင္း (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္တင္သြင္းမည့္ေန႔၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ေန႔၊ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည့္ေန႔) လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လႀကိဳတင္ ေၾကညာေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊ မဲ႐ံုစာရင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ/လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ လစ္လပ္ေနရာ အမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲ မရွိႏုိင္သည့္ ပြင့္လင္းရာသီ ကာလမ်ိဳးတြင္ ေရြးခ်ယ္က်င္းပရန္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းထားသည္။

ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အျမန္ဆံုးေၾကညာဖို႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ေျခာက္လႀကိဳၿပီးေတာ့ ေၾကညာပါ။ ဒါမွ ႏုိင္ငံသားေတြ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာ ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပင္ဆင္မႈေတြ အသိပညာေပးမႈေတြ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ အႏုိင္ရပါတီပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီအသစ္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုး တစ္ေျပးညီ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရမယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ သမာသမတ္က်မႈကို ျပသရာလည္း ေရာက္ပါမယ္”ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) အေနျဖင့္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ အပါအ၀င္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ႏွစ္ေနရာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးစိုးရယ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၈၃၄ ဒသမ ၀၅၆ ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၆၁ ဒသမ ၆၁၆၊ စုစုေပါင္း သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ သန္း ၄၄၉၅ ဒသမ ၆၇၂ ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က တင္ျပခဲ့သည္။

အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား က က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်ပ္ ၈၀၇ ဒသမ ၁၄၆၅၅၂ ဘီလ်ံ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၄၁၀ ေက်ာ္အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုေပါင္း ေတာင္းခံမႈသည္ က်ပ္ ၁၂၁၇ ဒသမ ၁၄၆၅၅၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေတာင္းခံမႈသည္ က်ပ္ ၁၃၃၄ ဒသမ ၁၉၄ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းေနေရး၊ မူလတန္းပညာ သင္ယူသူအားလံုး သင္ယူၿပီးေျမာက္၍ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေရး၊ ၀ါသနာႏွင့္ ဆႏၵအရ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေရး၊ ဘ၀တစ္သက္တာ ပညာေရးမ်ားကို ဆက္လက္ပညာသင္ယူႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ေက်းလက္ႏွင့္ ေ၀းလံေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာမ်ား ဆက္လက္ ပညာသင္ယူႏုိင္ေရး၊ လိုအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမင့္မားေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပညာေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၈၀၇ ဒသမ ၁၄၆၅၅၂ ဘီလ်ံကို ဘ႑ာေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စနစ္တက် ထိေရာက္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၆၆၇၈၆၅ ဒသမ ၉၄၇ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၃၉၂၈၀ ဒသမ ၆၀၅ သန္း စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၀၇၁၄၆ ဒသမ ၅၅၂ သန္း ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ လစာ၊ ခရီးစရိတ္၊ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းစရိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးစရိတ္မ်ား၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္၊ အတိုးေပးေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြ အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ေတာင္းခံမႈတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္း၊ သင္ၾကားေရးသံုး စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးေခ်ရန္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္ရန္အတြက္ e-government ႏွင့္ data management system ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်ရတဲ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးမ်ားရရွိဖို႔ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး သံုးပါမယ္။ ေနာက္ တစ္ျပည္လံုး က်န္းမာၾကံ့ခိုင္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္မ်ားမွာရွိတဲ့ အားကစားကြင္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အားကစားပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းေတြကို အမ်ားႀကီးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားရွိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လက္စ ေဆး႐ံုမ်ားကို အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသံုးခ် သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည့္အျပင္ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ မကူးစက္ေရာဂါ ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

NCA ထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ မထုိးေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားသည့္အခြင့္အေရးကြာျခားမႈမ်ား စီမံဖန္တီးေပးရန္လုိေၾကာင္း JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NRPC တြင္ျပဳလုပ္ေသာ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္၀င္း)

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ Bilateral (ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္) ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အျခားနည္းျဖင့္ရွိေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားသည့္ အခြင့္အေရးကြာျခားမႈမ်ား စီမံဖန္တီးေပးရန္လုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဦးျပည့္စုံက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က စတင္က်င္းပသည့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

NCA မေရးထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ Bilateral လုပ္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ၎တုိ႔နယ္ေျမတြင္မရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔မရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္စဥ္းစားသည့္အခါ ၎အဖြဲ႕မ်ားသည္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားထက္ အခြင့္အေရးပုိရေနသလုိျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ရမည္၊ မလုပ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးျပည့္စုံက ေျပာၾကားသည္။

“သူတုိ႔က်ေတာ့ အဲဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြ လုိက္လုိက္မလုိက္လုိက္၊ Bilateral ထဲမွာ အတိအက်ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC မွာပါ၀င္ေနတဲ့ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာေတာ့ ဒီဟာေတြက တိတိက်က် ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသားအဖြဲ႕နဲ႔ လက္မွတ္မေရးထုိးေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြၾကားမွာ ထင္ရွားျမင္သာတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ ကြာဟမႈေတြရွိေအာင္ စီမံဖန္တီးေပးဖုိ႔ လုိမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အဓိကေတာ့ JMC နဲ႔ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာဆုိင္ေသာ္လည္းပဲ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ Higher Policy နဲ႔ ပုိဆုိင္ပါလိမ့္မယ္။ Higher Policy ဆုိတဲ့ဟာ ဒီမွာဘာေၾကာင့္တင္ျပသလဲဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ အစရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအ၀င္ တခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဒီထက္အဆင့္ျမင့္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ဒီဟာကုိတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ႏုိင္သလဲဆုိရင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က Timeframe တစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသားအဖြဲ႕ဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီေလာက္၊ ဒီအခ်ိန္က်ရင္ဒီေလာက္။ ဟုိအဖြဲ႕ေတြက အဲဒါေတြကုိရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာျဖစ္လာမလဲဆုိရင္ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့အဖြဲ႕မ်ားကလည္းဟာ တုိ႔ေနာက္က်က်န္ေနလိမ့္မယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ့ အသိအျမင္မ်ဳိးေတြ ၀င္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စဥ္းစားမိလုိ႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးျပည့္စုံက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA စာခ်ဳပ္အရ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ JICM၊ JMC စသည့္က႑မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ JMC အဖြဲ႕အစည္းသည္ ရလဒ္အေျဖအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး သႏၷိ႒ာန္ခုိင္ျမဲရန္ ဦးျပည့္စုံက JMC အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူလူထုၾကားထဲမွာ JMC ဆုိတဲ့ စကားလုံးကအစ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြဟာစိမ့္၀င္ေနၿပီဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ဥကၠ႒အမွဴးျပဳတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီလုိအသိအမွတ္ျပဳရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အခုႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ ေနာက္ထပ္ဘယ္ေလာက္ၾကာဦးမယ္ဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခန္႔မွန္းလုိ႔မရပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် လူ႔သဘာ၀အရ ၿငီးေငြ႕လာတာတုိ႔ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အားေလ်ာ့သြားတာတုိ႔ ဒါမ်ဳိးေတြဟာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားကအစ အဆင့္ဆင့္ေသာ JMC မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲၾကာၾကာ ဘယ္ေလာက္ပဲရွည္ရွည္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ မရရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ သႏိၷ႒ာန္စိတ္ကုိ ခုိင္မာစြာရရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးျပည့္စုံက ေျပာၾကားသည္။

(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ (၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္သမားေရးရာဖိုရမ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ (၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္သမားေရးရာဖုိရမ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက “ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ရရွိေရးက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလုိ အလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ စနစ္တက်ျဖစ္ေစဖုိ႔နဲ႔ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြရရိွေစဖုိ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံအစုိးရေတြနဲ႔ G to G အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေတြ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိလည္း ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ Labour က႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေနျဖင့္ က်န္ရိွသည့္ တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိလည္း စိစစ္သုံးသပ္ၿပီး ေခတ္ကာလႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈရွိၿပီး လက္ရိွအေျခအေနကုိထင္ဟပ္သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားရရိွရန္ အေရးႀကီးသည္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းအျပည့္အစုံကုိ ILO ၏ အကူအညီႏွင့္ ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးပါတဲ့ အင္အားစုျဖစ္တဲ့ Workforce နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြရရိွၿပီး ရရိွတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ သက္ဆုိင္တဲ့ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကုိေပးပုိ႔ၿပီး လုိအပ္သလုိ မွ်ေ၀အသုံးျပဳေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ လုပ္သားေစ်းကြက္ကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္တဲ့မူ၀ါဒေတြ၊ စီမံခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚကုိ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ယူမႈေတြကုိ ဘ႑ာေငြနဲ႔ လူအင္အားအရင္းအျမစ္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ လူမႈေရးဒုကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒႏွင့္အညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ အက်ဳံး၀င္အလုပ္သမားဦးေရ တုိးျမင့္လာေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသလုိ အာမခံစနစ္အားလုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္လည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ကတိက၀တ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ သုံးပြင့္ဆုိင္အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ညိႇႏိႈင္းခဲ့သည္။ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်က္မူၾကမ္းကုိလည္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိလည္း သုံးပြင့္ဆုိင္ညႇိႏိႈင္းကာ မူၾကမ္းထြက္ရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပ်ဴမ်ဳိးႏြယ္စုုေခၚ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားအား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုု စာရင္းသြင္း၍ ကုတ္နံပါတ္ရရွိေရးအဆိုုကိုု မေကြးတိုင္းကိုယ္စားလွယ္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိ

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး ထီးလင္း၊ ေဆာ၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ပ်ဴမ်ဳိးႏြယ္စုုေခၚ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားအား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု စာရင္းသြင္း၍ ကုတ္နံပါတ္ရရွိေရးအတြက္ တိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလ်က္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရသို႔ တင္ျပေပးရန္အဆိုကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္႐ံုး၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ သတၱမေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဆိုကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆ႒မအစည္းအေ၀းေန႔က ေဆာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က တင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတၱမေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦးက ေဆြးေႏြးၾကရာ သံုးဦးကကန္႔ကြက္၍ သံုးဦးကေထာက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ထက္၀က္ေက်ာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဆိုကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုုနီး တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုုေဖာ္ထုုတ္ျခင္းကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သားမ်ဳိးႏြယ္တို႔၏ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ျပဳစုစစ္ေဆးရန္အတြက္ နက္နဲက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း ေထာက္ခံခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္သူလူမ်ဳိးတို႔ တည္ရွိလာသည့္ သမိုင္းႏွင့္လက္ရွိ ထိန္းသိမ္းက်င့္ေဆာင္ေနဆဲဓေလ့မ်ားကိုု သမိုင္းစာအုပ္၊ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ အကိုးအကားမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သားမ်ဳိးႏြယ္စုေနအိမ္တြင္ မိသားစု၀င္အျဖစ္ ေနထိုင္သည့္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးေဌး၀င္းက “လူမ်ဳိးစုုငယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ဳိးစုုႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးရဲ႕စကားေပ်ာက္သြားျခင္းဟာ အဲဒီလူမ်ဳိးရဲ႕ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ေတာင္သားစကား လံုး၀မေျပာတတ္သူမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဆိုရွင္ကိုယ္တိုုင္ ေတာင္သားျဖစ္ၿပီး သားသမီးမ်ား ေတာင္သားစကား ေျပာတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုဟာ လက္ခံရန္လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳေပး႐ံုႏွင့္မရဘဲ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏အေၾကာင္းကို ေထာင့္စံုမွေလ့လာရန္ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္” ဟု ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။