၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအၾကား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအဆင့္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ကိုအေျခခံ၍ေရးဆြဲထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအစဥ္အား ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လက္မွတ္ေရးထုိး

Photo: Myanmar State Counsellor Office

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအၾကား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအဆင့္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ကိုအေျခခံ၍ေရးဆြဲထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအစဥ္အား ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မစၥတာ အဘူလ္ဟတ္ဆန္မာမြတ္အလီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလ၂၂ ရက္ တြင္ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္၊ မြန္းလြဲ ႏွစ္နာရီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္ သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအဆင့္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေထြေထြ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ အစီအမံမ်ားပါရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႔အတူရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက လည္းေကာင္း၊ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕ကလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖိအားေပးကာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြညီလာခံ၏ တတိယေကာ္မတီတြင္ လည္းေကာင္း၊ အဆိုမူၾကမ္း ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အျပင္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ သဘာပတိ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ကာ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အေရးကိစၥေပၚေပါက္လာပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရမည္ဟု ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကို အေျခခံကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လက္ခံႏိုင္မည့္ရလဒ္ကို ရယူခဲ့ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာန၏သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ပါရွိသည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္၌ပင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နတ္ျမစ္ ေျမာက္ဘက္ ကုန္းပိုင္း နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ (၁၉၉၈) အား အတည္ျပဳသည့္စာခြ်န္လႊာကို အျပန္အလွန္လဲလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူနွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ H.E. Mr. Md. ShahidulHaque တို႔ကလည္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နတ္ျမစ္ နယ္နိမိတ္ျဖည့္စြက္အေျချပစာခ်ဳပ္(၂၀ဝ၇)အား ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

MICA ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းေရးကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာန အေနျဖင့္ အတိအက် လုိက္နာရန္ႏွင့္ လုိအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ စိစစ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ေတြ႕ရစဥ္

MICA (Myanmar International Cooperation Agency) ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းေရးကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနအေနျဖင့္ အတိအက် လုိက္နာရန္ႏွင့္ လုိအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး  ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ စိစစ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ အစီအစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) မွ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ခ) ေဒါက္တာအားကာမုိး တင္သြင္းခဲ့သည့္ MICA (Myanmar International Cooperation Agency) အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ စိစစ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ရွစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာတူ လက္ခံရန္ အဆုိတင္သြင္းကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီအဆုိဟာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးၿပီ။ ေကာ္မတီကလည္း စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြဟာ ေျမျပင္နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာန အေနနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ဥပေဒမ်ားအရ MICA  ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ စာရင္းရွင္းလင္းေရးကုိ အတိအက် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ လုိအပ္သလုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ေကာ္မတီကေရာ လႊတ္ေတာ္ကေနေရာ တုိက္တြန္းၿပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းေပးပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္”ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) မွ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ခ) ေဒါက္တာအားကာမုိး တင္သြင္းခဲ့သည့္ MICA (Myanmar International Cooperation Agency) အဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ စိစစ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ MICA  စတင္ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားသည္ ဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစု ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး MICA  ဖ်က္သိမ္းရာတြင္လည္း ဌာနမွ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကပင္ ပါ၀င္ေနၾကသျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၈/၂၀၁၇ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနပုိင္မ်ားရွိ ျခံ/စက္႐ုံ/လုပ္ငန္း/စခန္းမ်ား ၁၉ ခု အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၃၁ ရက္အထိ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ စုစုေပါင္း ၅၀၃ ဒသမ ၄၁ သန္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ ငွားရမ္းခ ရရွိေသာ္လည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အျမတ္ခြန္ စသည့္ အခြန္အခမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ စနစ္တက် ေပးသြင္းထားျခင္း မရွိသည္ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အခြန္အခမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက် ေပးသြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ MICA  ၏ မူလရည္ရြက္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သားငါးက႑ တုိးတက္ရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္ေျမျပင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါသျဖင့္္ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း စသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်က္ ၃၀ ပါရွိသည္။

MICA  သုိ႔ လဲႊေျပာင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေစသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ျခံ/စက္႐ုံ ၄၉ ခုရွိၿပီး MICA  ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျခံ/စက္႐ုံ ေျခာက္ခုအနက္ ငါးခုအား ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္း စိစစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး MICA  ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုိျဖစ္ဘဲ ဌာနႏွင့္သာ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ ျခံ/စက္႐ုံ ခုနစ္ခုရွိၿပီး ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ျခံ/စက္႐ုံေပါင္း ၁၃ ခုႏွင့္ ငွားရန္ ျခံ/ စက္႐ုံ ၃၆ ခု က်န္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနပုိင္ MICA  ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ လုပ္ငန္း ေျခာက္ခုကုိ ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္း စိစစ္ခဲ့ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ MICA သုိ႔လႊဲၿပီး  မလုပ္ႏုိင္ေသးသည့္ လုပ္ငန္း ၁၀ ခုအား ေျမျပင္အေျခအေနအရ ကြင္းဆင္း စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ကတိက၀တ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေမးခြန္း၊ အဆုိမ်ားႏွင့္အတူ ထပ္မံစိစစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။ MICA (Myanmar International Cooperation Agency) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ စိစစ္မည္ျဖစ္ကာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ MICA နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆုိက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဒီအဆုိကုိ အတည္ျပဳေပးလုိက္တယ္။ ဒီအတည္ျပဳေပးလုိက္တဲ့ အဆုိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္တယ္။ ကြင္းဆင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဆုိနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီခါက်ေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြကုိ အၿပီးသတ္တဲ့အထိဆုိ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းဖုိ႔က ေနာက္က်သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းမွာ စိစစ္ေတြ႕ရွိတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ အရင္ဆုံး ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ ေရးတယ္။ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကုိ ေရးတယ္။ ဒီအေပၚမွာ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ကိုင္တြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေကာ္မတီရဲ႕ တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြအက်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဒါေတြကုိ စနစ္တက် ျပန္ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ MICA နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပုံေတြက မရွင္းလင္းဘူး။ စာခ်ဳပ္ေတြက အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရတယ္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆုိထားမႈေတြ အေပၚမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔လည္း ကုိင္တြယ္ပုံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ သင့္တယ္ဆုိတာေတာ့ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ရွင္းရွင္း သုံးသပ္အၾကံျပဳခ်က္ေတြ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ ေရးသားထားပါတယ္။ ဒီဟာေတြကုိ ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ ဆုိတာက သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ကုိင္တြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က MICA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်န္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ ဆက္ၿပီး စိစစ္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္ၿပီးတင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးသိမ္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ တိတိက်က် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏွင့္ ေနာင္အခါ ယခုလုိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ဳိး အဂတိတရားမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ဖိဖိစီးစီး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတံုမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဒုတိယခိုင္လံုမဲ အမ်ားဆံုးရရွိသူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အား ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူအျဖစ္ အမိန္႔ခ်မွတ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတံုမဲဆႏၵအမွတ္ (၂) မွ ဒုတိယခိုင္လံုမဲ အမ်ားဆံုးရရွိသူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အား ေရြးေကာက္ပြဲ တင္ေျမာက္ခံရသူအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခံု႐ံုးက ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ က်ိဳင္းတံုမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ (ထုိစဥ္က) အႏုိင္ရပါတီ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရွာေမြလရွဲန္အား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ၀ဏၰစိုးက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခံု႐ံုးသို႔ ကန္႔ကြက္လႊာအမႈ တင္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခံု႐ံုးက ေဒါက္တာ၀ဏၰစိုး (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ေလွ်ာက္ထားမႈအား ပယ္ခ်သည့္အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာ၀ဏၰစိုးက ေက်နပ္မႈမရွိသည့္ အယူခံ၀င္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ၀ဏၰစိုး၏ အယူခံအား ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ေျခာက္ဦးပါသည့္ ခံု႐ံုးက ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဒုတိယခိုင္လံုမဲ အမ်ားဆံုးရရွိသူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အယူခံေလွ်ာက္ထားသူ ေဒါက္တာ၀ဏၰစိုးအား ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတင္ေျမႇာက္ခံရသူျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းတိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈေျခာက္မႈရွိၿပီး ယင္းကန္႔ကြက္လႊာေျခာက္မႈတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႏုိင္ရ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းသည္အမႈ ငါးမႈႏွင့္ NLD ပါတီက အႏိုင္ရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ကို ကန္႔ကြက္သည့္ အမႈတစ္မႈ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း EU ၏ ထုတ္ျပန္မႈအေပၚ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု မၾကားေၾကာင္းႏွင့္ မျဖစ္ေပၚလာရန္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ဥေရာပသမဂၢက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု မၾကားေၾကာင္းႏွင့္ မျဖစ္ေပၚလာရန္ ထိန္းသိမ္း သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာဘက္ကေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မရွိေအာင္ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးက ထိန္းေပးထားရမွာေပ့ါ။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရွိတယ္လုိ႔ မၾကားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နိင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ EU အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္သူ Federica Mogherini သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပ နိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) ကုိ ဥေရာပ သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသတင္း ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားသည္ စုိးရိမ္စရာ အေျခအေန ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ဥပေဒျပင္ပ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ UN ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပလုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မူလေနရပ္မ်ားဆီသုိ႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ျပန္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ယင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ Federica Mogherini ကလည္း ေအဆမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ ဥေရာပသမဂၢ အီးယူ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ုျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ခဲ့ရန္ ဒုကၡသည္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ တင္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ဒုတိယသက္တမ္း ကာလတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈ ရရွိယူေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားသည့္ သ၀ဏ္လႊာကုိ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးေအာင္ၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးစုိးတင့္၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဦးေအာင္လြင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ Notary Public တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဟန္ညြန္႔ တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚျမတ္ျမတ္စုိး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သန္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ ဦးစန္း၀င္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ ေမာင္ျမင့္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ေဒၚေအးေအးမူ၊ ရဲခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဦးေဇာ္၀င္း၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ေဒၚလဲ့လဲ့သြင္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးစန္း၀င္းတုိ႔က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း သက္ေသအထင္အရွားျပ၍ ကန္႔ကြက္လုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေၾကညာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စစ္မႈထမ္း (အၿငိမ္းစား) ဦးျမ၀င္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၏ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံု အင္အားျဖင့္ပင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ ပုိမုိကုန္က်မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျဖည့္စြက္ ဖြဲ႕စည္းလိုတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တျခားကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ မ်ားျပားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္၍ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ဆုိပါက ပုိမုိထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္း၀န္ႀကီးဌာနကုိ ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ဖြဲ႕စည္းလုိပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထုိ႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာအေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္အျပင္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွလည္း ျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု လုိအပ္လာသည့္အတြက္ ဤျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ ၀န္ႀကီးဌာနကုိလည္း ၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလုိျခင္း မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိရာ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးက တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံုတြင္ပင္ ထားရွိမည္ျဖစ္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ရွိ၌ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးေသာင္းထြန္းကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ရွိ၌ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦေက်ာ္တင္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈကို အတည္ျပဳၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္လက္ က်င္းပမည့္ကာလ လ်ာထားမႈအေျခအေန ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တင္ျပမႈတုိ႔အရ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက ၎ကိစၥႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည့္ကိစၥႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ျခင္းကိစၥတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယကက ေၾကညာသည္။

“ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနအရလည္း ရွင္းျပသြားသလုိပဲ ဘာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းလဲဆုိတာ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုလုိအခ်ိန္မွာ ဒီလုိ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုလုံးကလည္းပဲ ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနအရလည္းပဲ လုိအပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၂၂ ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခု ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုတုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပါက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၂၄ ခုအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး စုစုေပါင္းမွာလည္း ၂၃ ဦးအထိ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးထြက္ခြာ

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာနစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္) နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong liang ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လုိက္ပါသြားၾကသည္။

အဆုိပါ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ယခုခရီးစဥ္မတုိင္မီ  ျမန္မာႏိုင္ငံကအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိလာသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ေဒသရွိ “၀”အဖြဲ႕အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဆြန္းေကာ့ရွန္အား ၾကား၀င္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ေပးထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ ရက္ထိ သုံးရက္ၾကာ ”၀” ေဒသႏွင့္ မုိင္းလားေဒသသုိ႔သြားေရာက္ကာ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးအား သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အဆုိပါေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ ”၀” ေဒသသုိ႔ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားအရသိရေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါ၀င္ျခင္းရွိ၊ မရွိ မသိရေပ။

ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း “o” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) အား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ကုိယ္စားလွယ္က တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ FPNCC ေကာ္မတီ ၏ ယခင္ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားေသာ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ”၀” အဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

FPNCC ေကာ္မတီသည္ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မခံဘဲ NCA ႏွင့္အလားသ႑ာန္တူသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္အား အစုိးရထံေပးပို႔ထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ FPNCC ေကာ္မတီအား အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Fang Fenghui ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကုန္ပုိင္းက သြားေရာက္ထားသည္။

ဘဂၤါလီအေရးကို ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္၏ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔က ေထာက္ခံေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကား

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ အက်ပ္တည္းတစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္၏ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ႏိုင္ငံတို႔က ေထာက္ခံေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက အဆင့္သံုးဆင့္ ပါ၀င္သည့္ ေျဖရွင္းမႈတစ္ရပ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ႏွင့္ ယခု သီတင္းပတ္အကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ တင္ျပခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ လူေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ယခုအက်ပ္အတည္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအစိုးရကိုလည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တင္ျပေသာ အစီအစဥ္တြင္ ေဒသခံမ်ား ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း မရွိေအာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ရပ္ျဖင့္ စတင္ထားသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကနဦး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေျဖရွင္းမႈ တစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးကို ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔အား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈ ပါ၀င္သည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အဓိကထားလ်က္ ေရရွည္ေျဖရွင္းမႈ တစ္ရပ္ ရွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္။

“ဒီအဆိုျပဳခ်က္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြဆီကေနလည္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လုကန္းက ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ဟာ လက္ရွိ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရာမွာ အေထာက္အကူျပဳ႐ံုသာမက ပိုၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို အေျခခံက်က် ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္” ဟု လုကန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံမႈ စတင္ရန္အတြက္ သေဘာတရားအရ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီသည္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို တက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေန႐ိုင္း)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားမႈတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းဗဟုိဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနၿပီး ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရွိသည္ကုိ မိမိတို႔အားလုံး သတိထားမိေၾကာင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ျပန္႔ပြားလာျခင္း၊ လူတန္းစား ကြာဟျခင္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိပါ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကေန ၿပီးေနေတာ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတာေတြ ျမင့္တက္လာေနတာ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္ဆိုတာ မရွိဘူးဆိုတာ ကြၽန္မတုိ႔အားလံုး သတိထားမိမွာပါ။ ဒီေန႔မွာ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြနဲ႔ မတည္ၿငိမ္မႈ အပိုင္းအျခားနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္ေတြကေန ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတာေတြဟာ ျမင့္တက္လာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒနဲ႔ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ျပန္႔ပြားလာျခင္း၊ လူတန္းစား ကြာဟျခင္းနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ေတာင္ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန ဆြဲထုတ္သြားပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိျခင္းနဲ႔ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ခ်န္သြားပါတယ္။ လူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတြကိုေတာင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ေ၀းကြာသြားေစပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ပဋိပကၡႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရွည္ၾကာခုိင္ၿမဲသည့္ အရိပ္တစ္ခုအျဖစ္ လႊမ္းမုိးေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိပါက ၾကာရွည္တည္ျမဲသည့္ တုိးတက္မႈႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈကုိ ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ စစ္မွန္သည့္ နားလည္မႈရွိပါက ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ယခု ေအဆမ္ အစည္းအေ၀းအတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ဟု အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အာရွဘက္မွ အာဆီယံအဖြဲ႕အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးတာ၀န္ ယူထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ နီဆာအဖြဲ႕အတြက္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတုိ႔က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဥေရာပဘက္မွ ညိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္ Federica Mogherini ႏွင့္ အက္စ္တုိးနီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ASEM Model 2017 သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကလည္း ေအဆမ္ ေဆြးေႏြးမႈပုံစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC – 1 တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔၌ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ အာရွ-ဥေရာပ အစည္းအေ၀းအေၾကာင္းအရာမွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ျဖစ္သည္။

ေအဆမ္၌ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အာရွမွ ၂၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဥေရာပေဒသမွ EU အဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕ႀကီး ႏွစ္ခုတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ေအဆမ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအ၀းမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC – 1 တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေအဆမ္ မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၁၀၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၅၄၉၀ ေလလံေအာင္

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျမင့္တက္မႈႏွင့္ အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ပမာဏထက္ ေငြေခ်းယူမႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁၀၀၀၀ ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀၀၀၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၁၀၀၀၀ ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ စံခ်ိန္တင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၅၄၉၀ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္ လက္မွတ္မ်ားကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ တစ္ၿပိဳင္နက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁၀၀၀၀ အထိေရာင္းခ်မည့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ကို GB 0015 ျဖင့္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ငါးလေက်ာ္သက္တမ္းရွိမည့္ သက္တမ္း (၁) အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေလလံေအာင္ခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္ႏွင့္ ၁၁ လေက်ာ္သက္တမ္းရွိမည့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္သက္တမ္း (၂) အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၆၄၉၀ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္သန္းေပါင္း (ငါးသိန္း) ၅၀၀၀၀၀ အထိေလလံတင္ခဲ့သည့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားတြင္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းမ်ားကို ၉၁ ရက္၊ ၁၈၂ ရက္ႏွင့္ ၃၆၄ ရက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ က်ပ္သန္းေပါင္း ငါးသိန္းကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရာတြင္ သက္တမ္း ၉၁ ရက္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၁၀၀၀ ေလလံေအာင္ခဲ့ၿပီး ၁၈၂ ရက္သက္တမ္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၂၀၀၀ ႏွင့္ ၃၆၄ ရက္သက္တမ္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္မားေနၿပီး ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အပ္ေငြစာရင္းလုိေငြကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ၅၅၃ ဒသမ ၅၃၄ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ေခ်းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ကက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးသိန္းတုိ႔က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လိုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၀၂၈ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၁၁၂ ဘီလ်ံအထိျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ ၆၄၇၀ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ လိုေငြ၏ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အတြင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းယူရမည့္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။