၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အခြန္အေကာက္ရေငြ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၂၇၉၁ ဒသမ ၈၉၇ ဘီလ်ံမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မ်ား၏ ပထမေျခာက္လ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တုိးျမႇင့္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ (အမွန္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၃၅၈ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၂၄၈၃၃ ဘီလ်ံႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (ေရွ႕ေျပးအမွန္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၅၄၈ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၂၆၄၈၂ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၉ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ယာယီ) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၃၀၇၉ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၄၉၁၀၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ-ရည္မွန္းခ်က္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၃၂၈၇၃ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမက္လုံးမ်ားကုိ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေနျဖင့္ အခြန္အတြက္ အသုံးစရိတ္ကုိ ပုိမုိထင္သာျမင္သာသိရွိေစရန္ ႏွစ္စဥ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားရန္၊ အခြန္စနစ္၏ သိကၡာႏွင့္ ပုံရိပ္တုိ႔ကုိ ထိန္းထားႏုိင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အခြန္ထမ္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ပုိမုိခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခြန္၏အေရးပါမႈကုိ ျပည္သူလူထုအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာဘ၀ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္အဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ႐ံႈးနိမ့္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – စည္သူ)

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံဌာေန တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာ ဘ၀ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အဆုိအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက တင္သြင္းသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္၊ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အတည္ျပဳရန္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မီးစင္ၾကည့္ကေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ လိုပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးမွာ ရွိတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာရွိေနၿပီး အစုိးရအေနနဲ႔ အေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိ္င္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ကိုက္ညီလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္းနဲ႔ ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေ၀းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီး ခ်မွတ္တဲ့ UEHRD ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ကိုးခုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈဟာလည္း ေရရွည္လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ၿပီး ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးအတြက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ခုိင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္ လုံျခံဳေရးတုိ႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္ ၀င္ထြက္သြားလာမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ လုံျခံဳေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ထိစပ္နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကင္းလွည့္လမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ကင္းစခန္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ သဲေသာင္ျပင္ပုိင္း၊ တာေပါင္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚပုိင္းဟူ၍ ျခံစည္း႐ုိး အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ က်န္ရွိသည့္ ၃၉ ဒသမ ၂၁၇ မုိင္အား လာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ လုပ္ငန္းစတုတၳအဆင့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕အျပင္ အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕ကုိပါထားရွိ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ နယ္ေျမရဲစခန္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္း ၁၀ ခု၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္းသုံးခုႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္ လုံျခံဳေရးရဲကင္းစခန္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး ရဲကင္းစခန္း ႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္၍ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေရးကိစၥဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး အေပၚမွာလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနတာကုိ အားလုံးအသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ အေရးကဲ့သုိ႔ သတိႀကီးစြာထားၿပီး အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မ်ားစြာလုိအပ္ပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ထားမႈနဲ႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးရဲ႕ ရခုိင္ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ လုိလားေတာင့္တမႈေတြနဲ႔ ကိုက္ညီလ်က္ရွိတဲ့အတြက္ အဆုိကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆုိရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက အစုိးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဆုိအား အတည္ျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၈၃ ဦးတြင္ အဆိုအား အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံသူ ၆၇ ဦး၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေထာက္ခံသူ ၃၀၄ ဦးႏွင့္ ၾကားေနမဲ တစ္မဲျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မီဒီယာေတြမွာလည္း ေဖာ္ျပေနၾကတယ္။ အခုေမာင္ေတာကေန စစ္ေတြကုိ ေျပးသြားၾကတဲ့ ေနစရာမရွိဘူး အခုထိ။ ဒီေလာက္ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ အသတ္ခံရတဲ့လူေတြ။ အဲဒီလုိ သူတုိ႔ေျပာတာနဲ႔ ေျမျပင္ အေနအထားနဲ႔ အရမ္းကြာေနတယ္။ ၀န္ႀကီးေျပာတဲ့စကားက သူတုိ႔လုပ္ေနပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ေဒသခံေတြကလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူတုိ႔လည္း ေစတနာထားတယ္ေပါ့။ ဒီဟာကုိ ဘာလုိ႔ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားတာလဲ။ အတည္ျပဳလုိက္ရင္ ဘာျဖစ္လဲ” ဟု အဆုိရွင္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က ေဆြးေႏြးသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒၚထုေမ တင္သြင္းထားသည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု One Village One Product (OVOP) ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးစဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က “လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီမံကိန္းကို ၾကည့္ပါက ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္သလဲဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။ စုေပါင္းသံုး အာမခံစနစ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါတယ္။ သမ၀ါယမစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းထားတဲဲ့ ေဒၚလာေငြေတြ အတိုးပဲ သတ္ေနရပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းေငြေပးအပ္ရာမွာ တန္ဖိုးသင့္ အေပါင္ပစၥည္း မေပးႏုိင္ရင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ေငြပမာဏပဲ ေခ်းခြင့္ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ေခ်းေငြက ၀ ဒသမ ၀၁ ဆိုေတာ့ အတိုးမဲ့နီးပါးပါပဲ။ ထိုင္းႏုိင္ငံက ရြာဆိုရင္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးတည္းကို Specialize လုပ္ကာ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔၊ သမ၀ါယမဘဏ္တို႔ကတစ္ဆင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ေခ်းေပးတဲ့ အတိုးမ်ားမ်ား စနစ္အစား အလြန္သက္သာၿပီး တြက္ေျခကိုက္မယ့္ အတိုးေငြနဲ႔ တစ္ရြာထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး စနစ္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေရထြက္ကုန္ဆိုရင္ တနသၤာရီတို႔၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔က ထုတ္လုပ္၊ ေက်ာက္မ်က္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေဒသေတြက ထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာအဆင့္ကို နည္းပညာျမႇင့္တင္ၿပီး ထုတ္လုပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ေဒသနဲ႔သူ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္းက အလွ်ံပယ္ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရလခစား အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ        ကိုယ့္ကြၽမ္းက်င္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ အေနနဲ႔ အက်ဳိးရွိရွိ ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေငြအား၊ ကာယအား၊ ဥာဏအားေတြနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြလို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာကေန ေငြေခ်းေပးတဲ့ စနစ္အစား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္နဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္က “ဒီစီမံကိန္းမ်ိဳးကို ၁၉၅၀ ေက်ာ္ကာလမွာတုန္းက အစီအစဥ္ခ် လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ကာလမွာလည္း အစၥေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒသထြက္ကုန္ သံုးမ်ိဳးေလးမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ဆန္၊ သစ္ေတာစတဲ့ သီးႏွံေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆန္နဲ႔ေျပာင္းကို အစၥေရးႏိုင္ငံက အကုန္ယူပါတယ္။ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်င္တာက မူေကာင္းေပမဲ့ လူမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အိုင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီပါ။ အစၥေရးေတြရဲ႕စနစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စနစ္အတိုင္းပါပဲ။ အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္း မဟုတ္တဲဲ့ လယ္သမား၊ ယာသမားစစ္စစ္က ကမကထျပဳ ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေအာက္ေျခအထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ေပၚလစီအတိုင္း Stand လုပ္မယ္။ မူ၀ါဒအတိုင္း မတိမ္းေစာင္းသြားေအာင္ အၾကံေပးမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား အဆက္ဆက္ လုပ္ခဲ့ပံုက ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္ပေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္က်ၿပီဆိုတာနဲ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း ေငြသားထုတ္ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြအတိုးေပးဖို႔ သတ္မွတ္ရာမွာ အတိုးပြဲခ သတ္မွတ္တာက အက်ိဳးအျမတ္ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕တဲ့အခါ သစ္သီး၀လံေတြ ပ်က္စီးကုန္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အ႐ံႈးေပၚ အ႐ံႈးဆင့္ၿပီး လူလံုးမလွ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေငြက ထုတ္ကုန္ဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနရသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုေခၚေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ယခင္ကတည္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္မွာလည္း နာမည္ရေနသည့္ ေဒသထြက္ကုန္ အမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း၊ ေခတ္ကာလအရ မရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္က ေက်ာက္သင္ပုန္းလုပ္ငန္း၊ အင္း၀က ေျမသပိတ္လုပ္ငန္း၊ ပုသိမ္က ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တြဲၿပီး အားေပးမႈမ်ား လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က လူဦးေရ  ၃၇ သန္းေက်ာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ပစၥည္းခြန္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယခုလအထိ က်ပ္ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပစၥည္းခြန္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယခုလအထိ က်ပ္ေငြ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက “ရာျဖတ္ဌာနမွ ေကာက္ခံေနေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္၊ မၾကာခင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ (Property Tax) ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ၎တုိ႔ႏွစ္ခုဟာ တူညီမႈရွိပါသလား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ ငွားရမ္းထားေသာသူမွ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံပုိင္ရွင္မွ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသလား စသည္တုိ႔ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း” ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအေပၚ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ၂ ဘီလ်ံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံအနက္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္အထိ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းခြန္က ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုပိုင္ဆိုင္ေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအက်ဳိးအလို႔ငွာ မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာအခြန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုမွ မိမိတို႔အက်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေရဖိုး ေရခ၊ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခမ်ား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ပစၥည္းခြန္ဆိုသည္မွာ ေျမျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ႏွစ္စဥ္တန္ဖိုးအေပၚ သတ္မွတ္ေသာရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းစကားရပ္တြင္ အေထြေထြခြန္၊ မီးခြန္၊ ေရခြန္၊ အမိႈက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးအခြန္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ပစၥည္းခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေကာက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေကာက္ခံရာတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ သာမန္လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ရာျဖတ္ဌာနမွ စည္းၾကပ္ၿပီး Billing System ျဖင့္ ေျပစာမ်ားထုတ္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္းမ်ား၊ Residence၊ Tower၊ Apartment မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ အရပ္ရပ္အခြန္၀င္ေငြအေပၚ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဌာနမွတိုက္႐ိုက္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးဆြဲေနသည္ဟု ၾကားသိရေသာပိုင္ဆိုင္ခြန္ဥပေဒႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားအား ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ YCDC မွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ တူညီ/မတူညီ မသိရွိရသည့္အျပင္ ေကာက္မတီမွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းခြန္မွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလရွည္ၾကာကပင္ (Property Tax) ပစၥည္းခြန္ဟု အမည္တပ္၍ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ခြန္အမည္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ မရွိေၾကာင္း၊ ပစၥည္းခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔၏ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ စည္ပင္သာယာအခြန္အခမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူမွ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေကာ္မတီမွ ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔အၾကား ျငင္းခံေရွာင္လႊဲေနၾကသည့္ ျပႆနာမ်ားေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ရာျဖတ္ဌာနအေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူတို႔အား ေခၚယူညိႇႏိႈင္း၍ ပစၥည္းခြန္မ်ား ေကာက္ခံရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပၿပီး သေဘာတူခ်က္ႏွင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔) တြင္ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္က “ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ အရ အစုိးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပ၍ သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း” ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လစီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိ ရက္ပုိင္းအတြင္း တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကေန စက္တင္ဘာလအထိရွိတဲ့ ႏွစ္စဥ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္းနဲ႔ အဲဒီႏွစ္အပါအ၀င္ ကာလလတ္သုံးႏွစ္စီမံကိန္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိ ပါ၀င္တဲ့ကာလပတ္ သုံးႏွစ္စီမံကိန္းကုိလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ မၾကာခင္ကာလပတ္ စီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲၿပီးတဲ့အခါမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကုိယ္တုိင္လည္း ရွင္းလင္းမယ္လုိ႔ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိႀကိဳတင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာေဒသရွိ ျပည္သူလူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ေၾကာင္း ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မူပစၥည္းမ်ား၊ ေျမမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားမဆုံး႐ႈံးရေစရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အဘက္ဘက္မွ ခုိင္မာစြာစီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္အလုိက္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ားအျပင္ JICA/KOICA စတဲ့ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ စုစည္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ Master Plan မ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟာစီမံကိန္းမ်ားကုိ Master Plan အျဖစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဒသႏၲဥပေဒတင္သြင္းတဲ့အခါမွာ ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိ အသိေပးတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ စီမံကိန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ေဒသအတြက္ အဘက္ဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ပုဒ္မ ၂၅၁ အရ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသေဘာတူခ်က္ရယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆဲြရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ရွားပါးလွေသာ သယံဇာတ၊ ေျမႀကီး၊ ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမား၊ ေငြေၾကးဇာစ္ျမစ္မ်ားသည္ အင္မတန္မွအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နည္းပညာသည္လည္း အင္မတန္မွအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ရွားပါးလွေသာသယံဇာတမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္ အသံုးခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္ပုိင္းရွိၿပီး ေရးဆဲြျခင္းအပုိင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအပုိင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆဲြအပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကုိက္မႈ၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွမရွိ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အက်ဳိးျပဳ မျပဳ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ရွိ မရွိ၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ႏုိင္မႈအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားတြက္ေျခကုိက္မႈ ရွိ မရွိ၊ ဘက္စံုေလ့လာစမ္းစစ္ၿပီးမွ ဒီစီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုေလ့လာၿပီးမွသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကို ဆင္းရဲေသာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္မျပဳ

ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု One Village One Product (OVOP) ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ (Rural Development Strategy) အစီအစဥ္ကို ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္အဆိုအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားသည့္အတြက္ အဆိုအား အတည္မျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က “မိမိတို႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ OVOP စီမံကိန္းကို မိမိေဒသရဲ႕ထြက္ကုန္အေပၚမွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး မတူကြဲျပားတဲ့အရည္အေသြး၊ လကၡဏာတစ္ရပ္ရရွိေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ၿပီး ေဒသရဲ႕လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ဖက္ကျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေက်းရြာေတြမွာ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ တည္ရွိမႈ၊ ရန္ပံုေငြရရွိမႈ၊ ေစ်းကြက္ခိုင္မာေစမယ့္ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာရရွိမႈ၊ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားေတြရဲ႕ စုစည္းညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ၎တို႔ေဒသရဲ႕ ထြက္ကုန္အေပၚမွာ တီထြင္ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ တစ္မည္တည္းေရြးခ်ယ္ထားမႈအေပၚမွာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၲ ရာယ္၊ ေစ်းကြက္က်ဆင္းမႈတို႔ကို ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္မယ့္ အျခားေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ ထားရွိေရး စတဲ့အခ်က္အလက္ေပါင္းေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ သေျပကုန္းေက်းရြာတြင္ OVOP ပံုစံျဖင့္ ကညြတ္သီးႏွံကို စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အက်င့္အားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခဲဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ လက္ရွိတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို အေျချပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေန ထင္ဟပ္ေဆာင္ရြက္မွသာ ခိုင္မာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြေၾကးကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးရွိရွိ သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ကို သံုးသပ္ရရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ OVOP ၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြၿပီး ေက်းရြာ၏ လူမႈစီးပြားတစ္ရပ္လံုးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မႈရွိေနသည့္ အေျခအေန၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ သံုးစြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေက်းရြာမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိဆဲျဖစ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားမွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိဆဲျဖစ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ျခင္း၊ အေျခခံေကာင္းမ်ားအေပၚတြင္ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အဆိုအား မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ မိသားစု၀င္ေငြတိုးပြားေစရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ တစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ကို အရင္းမေပ်ာက္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ စီမံကိန္းညႊန္းကိန္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉၈၉၄ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမစိမ္းေရာင္ အသားက႑၊ ငါးက႑မ်ားကို သက္သာေသာအတိုုးႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းၿပီး တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရး၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစသည့္ ၀င္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျမစိမ္းေရာင္အသားက႑၊ ငါးက႑ႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာအပါအ၀င္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ဌာနရန္ပံုေငြျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္မ်ားအား ေက်းရြာမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ရာ၌ အပံ့အပိုးျဖစ္ေစမည့္ ေရရရွိေရး၊ မီးလင္းေရးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေက်းရြာလူထုကိုယ္တိုင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ၆၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအားလံုးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလကၡဏာမ်ား ေပၚထြန္းၿပီး ေက်းလက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိရန္ ေျဖၾကားမႈအေပၚတြင္ အဆိုရွင္ ေဒၚထုေမက လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္သာခံယူမည္ဟု ေျပာၾကားသည့္အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁၉၃ ဦးအနက္ ေထာက္ခံသူ ၇၁ ဦး၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ၁၀၆ မဲ၊ ၾကားေနဆႏၵမဲ ခုနစ္မဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Chief Executives Organization (CEO) မွ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ CEO အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo: MOFA Myanmar)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Chief Executives Organization (CEO) မွ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ CEO အဖြဲ႕ဥကၠ႒ Mr. Boysie Bollinger က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုယ္စား မိတ္ဆက္စကားႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆံုမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈလမ္းစဥ္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္က႑မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားဆက္ဆံေရး၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Chief Executives Organization (CEO) အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈက႑၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးက႑၊ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ CEO မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဇနီးမ်ား လုိက္ပါလာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံႏွင့္ အင္းေလးသို႔လည္း ခရီးလွည့္လည္သြားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria (စံသတ္မွတ္ခ်က္) မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္သူေတြဟာ သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး လုပ္ကုိင္ေနသူေတြဟာ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္း စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လုိလွ်င္ ေအာက္ေျခက စရပါမယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ လုပ္ေနရာမွ ေငြေၾကးအဆင္မေျပလုိ႔ လုပ္ငန္းရပ္ရျခင္းကုိ SME မွ ကာကြယ္ေပးရပါမယ္။ ကြၽန္မ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ SME နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခ်းေငြကိစၥ အဆင္မေျပပါဘူး။ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Criteria တခ်ဳိ႕ဟာ ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမမီပါဘူး။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အာမခံထားရွိရမယ့္ အခ်က္ေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္မေျပေပမဲ့ စီးပြားလုပ္ကုိင္ လုိသူေတြအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ SME ေခ်းေငြေခ်းရာ မွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူေတြရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ အမ်ားစုကုိ ဦးတည္ၿပီး စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ကာ အရင္းအႏွီးအတြက္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သည့္ ဂရန္၊ စည္ပင္သာယာ ေထာက္ခံခ်က္၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ႏွင့္ SME မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္လုိက္မည္ ဆုိပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေခ်းေငြဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းရင္ ေငြတစ္က်ပ္သာ ျပန္ေပးရတဲ့ ႏွစ္ ၄၀ ေခ်းရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ လြယ္လြယ္ေခၚၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းေငြယူတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ငန္းငယ္ အေသးေလးေတြအတြက္ အေတာ္ေလးကုိ မလြယ္တဲ့ အခ်က္အလက္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ လုပ္ငန္းေလးေတြ လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသမွာ ရွိသလုိမ်ဳိး ပစၥည္းတစ္ခု ေရာင္းလုိက္တုိင္း ပုိက္ဆံျပန္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကြးခ်ရတာပါ။ အေၾကြးမခ်ရင္ ဒီပစၥည္းက မေရာင္းရပါဘူး။ အေၾကြးျပန္ဆပ္မယ့္ ရာသီေပၚသီးႏွံေတြ ေပၚတဲ့အခ်ိန္ အေၾကြးျပန္ဆပ္ခ်ိန္က်ရင္လည္း သီးႏွံေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီက လုပ္ငန္းရွင္က ႐ႈံး႐ႈံးျမတ္ျမတ္ အသီးအႏွံေတြ ယူထားရတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာဆုိ ခရမ္းသီးေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္တာ ရွိပါတယ္။ ေငြေပၚဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခဲယဥ္းပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္တဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီလုိေဒသမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြက ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအရင္းအႏွီးကုိ လုပ္ဖုိ႔ အကန္႔အသတ္ျဖစ္တဲ့ ဂရန္တုိ႔၊ စည္ပင္သာယာရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ လုပ္ငန္းလုိင္စင္တုိ႔ SME မွတ္ပုံတင္တုိ႔ အဲဒါေတြက ကန္႔သတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားပါမယ္။ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ပညာေရး အေျခအေနဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး နိမ့္က်ေနပါတယ္။ အျမင့္ဆုံး အလယ္တန္းေလာက္ပဲ သင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ၿမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ သြားၿပီး ေခ်းေငြေတြကုိ ဒါေတြကိုက္ညီမွသာ ေပးမယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ မေပးဘူးလုိ႔ ေျပာတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းမွ တစ္ႏွစ္လုံးကုိ တစ္က်ပ္နဲ႔ သူမ်ားႏုိင္ငံ သူမ်ားလူမ်ဳိးက ကုိယ့္ႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရးအတြက္ အတုိးမဲ့နီးပါး ေခ်းေနႏုိင္ေသးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးကုိ ျပန္ေခ်းတဲ့အခါ ရွစ္က်ပ္ခဲြတုိ႔ ၁၁ က်ပ္တုိ႔ မေခ်းႏုိင္ဘူးဆုိတာ လုံး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ေလးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ သုံးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ ႏွစ္က်ပ္လည္း အျမတ္က်န္တာပဲ”ဟု ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၈၀ ခန္႔) ေခ်းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အဆင့္ (၂) စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးက်သင့္ေငြကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈအား ဆိုင္းငံ့ကာလေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ပုိလွ်ံေငြမ်ား အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ကုိယ္ဆြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အေလးထားမႈ အားနည္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေ၀ဖန္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြ အသားတင္ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြမွာ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးေပါ့။ လုပ္မယ္လုိ႔ ယူထားၿပီးေတာ့ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တကယ္လုိတဲ့ ေနရာေတြ မရခဲ့ဘူးေပါ့။ အမွန္တကယ္ဆုိရင္ အစကတည္းက ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေန မရွိလုိ႔ရွိရင္ လုိအပ္သေလာက္ပဲ ေတာင္းထားမယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ တျခားလုိတဲ့ေနရာေတြကုိ ျဖည့္ၿပီး ေပးႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အရင္တုန္းက ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တုိးလည္း ေျပာဖူးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းတာ ဘူေဖး စားသလုိပဲတဲ့။ ကုိယ့္ပန္းကန္ထဲမွာ ထည့္ထားၿပီးေတာ့ ေနာက္ေတာ့ မကုန္ႏိုင္တဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ ၂၄၁၈ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္လကုန္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြ ပုိလွ်ံရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

“ကုိယ္က ရသမွ် ေတာင္းလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ တကယ္မရတဲ့ ဌာနေတြမွာ မလုပ္ႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုိေငြနဲ႔ ေပးရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိအမ်ားႀကီး မလုပ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ႀကီးမွာ လ်ာထားလုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ လုိေငြစည္းမ်ဥ္းက ေပၚသြားေရာ။ ေပၚသြားေတာ့ အမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ လုိေငြေတြ ဒီေလာက္ႀကီး ရွိလာတယ္။ လုိေငြျဖစ္လာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဗဟုိဘဏ္ကေတာ့ ေငြ႐ုိက္ရေတာ့မွာပဲဆုိၿပီးမွ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာတုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္တာတုိ႔ဆုိတာ ဒါေတြပါပဲ။ တစ္တုိင္းျပည္လုံး ခံစားရတာပါ။ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ပါမယ္လုိ႔ Commitment လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ မေဖာ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေဖာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမွာ ထားတဲ့ အေလးထားမႈဟာ အားနည္းသြားတာေပါ့” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနျခင္းကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနျခင္းကို အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက “သတၱဳက႑အေနနဲ႔ ဓာတ္သတၱဳ သယံဇာတေတြကို သားစဥ္ေျမးဆက္တူး ေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရိယာမ်ား ထားရွိျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ အနည္းဆံုးနဲ႔ ကုန္ေခ်ာအဆင့္အထိ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ဖို႔၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ သယံဇာတတူးေဖာ္သံုးစြဲမႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ထိခိုက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစဖို႔အတြက္ ဓာတ္သတၱဳ က႑စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြခ်မွတ္ကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြနဲ႔တြင္းထြက္သယံဇာတေတြကို အကန္႔အသတ္ နဲ႔ေရရွည္စနစ္တက် တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ား အဓြန္႔ရွည္ၾကာစြာ တည္တံ့ေစ ရန္ႏွင့္ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးက မွတ္တမ္းတင္ရန္ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံသူ ဦးေရမ်ားသည့္အတြက္ အဆိုအား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုတင္သြင္းသူဦးေဖခ်စ္က “ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြ၊ သတၱဳ တြင္းထြက္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းကုန္ဆံုး နည္းပါးလာေနတဲ့အတြက္ ယေန႔ေခတ္လို အခ်ိန္ကေန စတင္ မကာကြယ္ မတားဆီးပါက ေနာက္လာမယ့္မ်ိဳးဆက္ေတြ သယံဇာတ က်ိန္စာသင့္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အဆိုကို အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အဆိုအေပၚ ေဆာင္ ရြက္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။