ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကုိ ျပည္ပပညာရွင္ ငါးဦးအပါအ၀င္ ၁၀ ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၈/၂၀၁၇) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။ အဆုိပါအၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ပပညာရွင္ငါးဦးအပါအ၀င္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္တို႔၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ‘ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ’ ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၇၅/ ၂၀၁၇) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။

ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမျပင္အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ အက်ဳိးရွိစြာထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ပါရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ျပည္ပပညာရွင္ငါးဦးမွာ (က) Dr. Surakiart Sathirathai Chairman, Asia Peace and Reconciliation Council- APRC Former Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand၊ (ခ) Mr. Urban AhlinSpeaker, Chair of the Riksdag BoardMember of the Swedish Parliament၊ (ဂ) Governor Bill Richardson Chairman, Richardson Center For Global Engagement Former Governor of New Mexico and Former United States Secretary of Energy၊ (ဃ) Professor Lord Derzi of Denham Former Parliamentary Under-Secretary of State of Health,Department of Health Member of Her Majesty’s Most Honour-able Privy Council၊ (င) Mr. Roelof Petrus (Roelf) Meyer Former Minister of Defence Former Minister of Constitutional Affairs and Communication Former Minister of Constitutional Development and Provincial Affairs South Africa တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိ႔အတူ အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားမွာ ဦး၀င္းျမ (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္)၊ ဦးထြန္းျမတ္ (အၿငိမ္းစား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္)၊ ဦးခင္ေမာင္ေလး (အဖြဲ႕၀င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္)၊ ဦးလွျမင့္ (သံအမတ္ႀကီး -ၿငိမ္းအဖြဲ႕၀င္)၊ အာဆီယံအစိုးရခ်င္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္)၊ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳ (က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ-ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္အညီ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒မွာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္တို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမျပင္အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး အက်ဳိးရွိမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အတူတကြေနထိုင္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဳဟာစီမံခ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အလားတူ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသြားျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရွိလာေစေရး သင့္ေလ်ာ္သည့္မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ေရးနယ္ေျမျဖစ္လာေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးအပ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ေပးေသာ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ခြဲေ၀ေပးေရးႀကီးၾကပ္ရန္၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးရရွိေစေရး (National Verification Process) ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား၊ က်ား/မဆိုင္ရာျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားမႈမျပဳဘဲ တူညီေသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ေလးလတစ္ၾကိမ္ ထုတ္ျပန္တင္ျပရန္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားကို ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔သည္ထက္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ (MICC-2) တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ Myanmar Enterpreneurship 2017 အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားကို ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔သည္ထက္ တန္းဖိုးျမႇင့္တင္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံဟာ တကယ္ေတာ့ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြ ေပါၾကြယ္၀ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အရည္အေသြးမွာမယွဥ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေနရတာကိုလည္း အားလံုးသိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကထြက္ကုန္ေတြကို ၀ယ္လိုအားေစ်းကြက္အေပၚအေျခခံၿပီး နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အရည္အေသြးရရွိေအာင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ထုတ္လုပ္ျပဖို႔၊ ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်တာထက္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ကုန္ေတြကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ (MICC-2) တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ Myanmar Enterpreneurship 2017 အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ေငြေၾကး၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ေပးမႈလိုအပ္ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးေငြ၊ ေခ်းေငြရရွိမႈသည္ ခက္ခဲေနသည္ကို သိရွိေသာ္လည္း ဘဏ္ေခ်းေငြတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအား ၾကံဆေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမား႐ိုးက် ဘဏ္ေခ်းေငြတစ္ခုတည္းကိုသာအားမကိုးဘဲ ေအာင္ျမင္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက စတင္စလုပ္ငန္းသစ္ေလးမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ၿပီး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ပူးေပါင္းကူညီေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္ငန္းႀကီးေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေလးေတြ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအႏွီးထည့္၀င္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုၿပီးေတာ့လည္း တိုးတက္လာမယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒုတိယျဖစ္တဲ့ ေစ်းကြက္ Market နဲ႔ပတ္သက္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေစ်းကြက္ကလိုအပ္ေနတဲ့ ကုန္စည္၀န္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေန႐ံုသာမက ကိုယ္ထုတ္လုပ္တဲ့ပစၥည္းေတြအတြက္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔က အမ်ားႀကီးအေရးႀကီးပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ေစ်းကြက္တစ္ခုရရွိဖို႔အတြက္ အစိုးရကိုသာ အားကိုးေနရတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ လူငယ္လုပ္ငန္းေတြကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ေစ်းကြက္ရေအာင္ရွာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းပံုစံအရည္အေသြးေတြကို သမား႐ိုးက်မဟုတ္ဘဲ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္မွာတြင္ က်ယ္သြားေအာင္၊ ထိုးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“တတိယက်ေတာ့ လမ္းညႊန္ေပးမႈ Mentorship ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ အာဆီယံေဒသအတြင္း ေအာင္ျမင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆီက အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ အေထာက္အပံ့ေတြ၊ ရႏုိင္မယ့္လမ္းညႊန္ေပးမယ့္ သူေတြရဲ႕ကြန္ရက္ Mentorship နက္၀ပ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာလည္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသားလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ အခုမွလုပ္ငန္းစတင္ေနတဲ့ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္အသစ္ေတြကို အားေပးကူညီႏုိင္ဖို႔ လမ္းညႊန္ေပးသူမ်ား၏ ကြန္ရက္တစ္ခုတည္ေထာင္သင့္ပါတယ္လို႔ ကြၽန္မေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္တည္ေထာင္ေပးတဲ့ ဗဟိုဌာနတည္ေထာင္ၿပီး အဲဒီဌာနေတြကေန လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြ၊ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြကို သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုနမူနာေကာင္းေတြကိုအတုယူၿပီး ကြၽန္မတို႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ပ်ဳိးေထာင္ေပးတဲ့ ဗဟိုဌာနေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအသင္းမွဦးေဆာင္ကာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံေတြျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ အႏိၵယႏုိင္ငံတို႔အၾကားမွာရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ အားသာခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိသလို စိန္ေခၚမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္သလို အားသာခ်က္ေတြကိုလည္း အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးခ်သြားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြၽန္မတို႔ရဲ႕လူငယ္ေတြဟာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အလင္းႏွစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ၊ ကြၽန္မတို႔လူမ်ဳိးေတြဟာ ေနာင္တစ္ေခတ္မွာ ကမၻာ့အလယ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာနဲ႔ ရပ္တည္သြားႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခုလူငယ္ေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါတယ္။ အလားတူ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံ သိကၡာရွိရွိ ေတာင့္တင္းခိုင္မာစြာ ရည္တည္ႏုိင္ဖို႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ လူငယ္အင္အားနဲ႔ စီးပြားေရးအင္အားေပါင္းၿပီး ကြၽန္မတို႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြဟာ စူးစမ္းလိုစိတ္၊ တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ စိတ္ထားေတြရွိၾကပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ အစိုးရအပိုင္းအေနနဲ႔လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သာမက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ေတြကပါ ကိုယ့္တိုင္းေဒသမွာရွိၾကတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အားေပးၾကဖို႔တုိက္တြန္းပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားမွရရွိလာသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ကိုယ့္ႏုိင္ငံမွလူငယ္မ်ားကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားအေျခခံကာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လူသားတုိင္း လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ခံစားရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္အၾကံျပဳႏုိင္မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အစုိးရ၊ ျပည္သူ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္

လူသားတုိင္း လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ခံစားရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္အၾကံျပဳႏုိင္မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အစုိးရ၊ ျပည္သူ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Panda Hotel ၌ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ကက်င္းပသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၌ ဦး၀င္းျမက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္ဟာ က်ယ္၀န္းလွတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီလုိ႔ မဆုိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အသိပညာတုိးတက္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ေတြမွာ ေကာ္မရွင္က စြမ္းအားရွိသေလာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပလုိပါတယ္” ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည္ကုိ တျဖည္းျဖည္း သိရွိလာၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္သိရွိရန္၊ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေသးေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ လူတုိင္းရရွိခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ လူသားတုိင္း လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ခံစားရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္အၾကံျပဳႏုိင္မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အစုိးရ၊ ျပည္သူ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး အသိပညာတုိးျမင့္လာေစရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမရွိေစရန္အတြက္ အဓိကတာ၀န္ႀကီးႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းျမက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္တန္း ခ်က္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေရာက္ရွိၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာကိစၥ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ဆုိင္ေသာကိစၥ၊ တရားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာကိစၥမ်ားမွာ အမ်ားဆုံးပါ၀င္ေၾကာင္းသိရၿပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၉၈/၂ဝ၁၇ အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား (၁၀)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ –

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္၊ ၉၈/၂ဝ၁၇

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္

(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္

————————————————————————–

ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

———————————————————–

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ဤ႐ံုး၏ ၁၂-၉-၂ဝ၁၇ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၇၅/ ၂ဝ၁၇ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္မ်ား၏ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမျပင္ အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ အက်ဳိးရွိစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၃။ အထက္အပိုဒ္(၂)ပါအတိုင္း လိုအပ္သည့္ အႀကံÓဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္ –

 

(က) Dr. Surakiart Sathirathai

Chairman, Asia Peace and Reconciliation Council- APRC Former Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand

 

(ခ) Mr. Urban Ahlin

Speaker, Chair of the Riksdag Board

Member of the Swedish Parliament

 

(ဂ) Governor Bill Richardson

Chairman, Richardson Center For Global Engagement Former Governor of New Mexico and Former United States Secretary of Energy

 

(ဃ) Professor Lord Derzi of Denham

Former Parliamentary Under-Secretary of State of Health,

Department of Health

Member of Her Majesty’s Most Honourable Privy Council

 

(င) Mr. Roelof Petrus (Roelf) Meyer

Former Minister of Defence

Former Minister of Constitutional Affairs and Communication Former Minister of Constitutional Development and Provincial Affairs

South Africa

 

(စ) ဦးဝင္းျမ

ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

 

(ဆ) ဦးထြန္းျမတ္

အၿငိမ္းစား၊ ကုလသမဂၢလက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

 

(ဇ) ဦးခင္ေမာင္ေလး

အဖြဲ႕ဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

 

(စ်) ဦးလွျမင့္

သံအမတ္ႀကီး(ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္၊ အာဆီယံအစိုးရခ်င္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

 

(ည) ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ညိဳ

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

 

၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

(ပံု)ထင္ေက်ာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

လူမႈေရးကိစၥျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသည့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္အား NLD ပါတီက စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ပါတီတာ၀န္မ်ား ရပ္ဆုိင္း

လူမႈေရးကိစၥျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသည့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္အား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီပိုင္းက စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ပါတီတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းအား ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္သည္ NLD ပါတီ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ ထမ္းဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရကာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္အား ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပါတီအဆင့္ျမင့္ တာ၀န္မ်ားအား ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးယူသည္ကုိ ပါတီတြင္းကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ေျပာ၍မရေၾကာင္း NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တုိင္ၾကားစာဌာန တာ၀န္ခံ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“(လူမႈေရးကိစၥ) အဲဒီကိစၥအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Inquiry ဖြဲ႕ေပးလုိက္တယ္။ Inquiry စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ အဲဒီေတြ႕ရွိခ်က္ Report ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဒီရလဒ္ ထြက္တာပါ” ဟု ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ပါတီတြင္း အေရးယူသည့္အေပၚ ၀န္ႀကီးဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္အား ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ယင္းကိစၥအား လံုး၀မေမးပါရန္ ေျဖၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ မသိရွိေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ အစုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္” ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳအား The Daily Eleven သတင္းစာက ဖုုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ “အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာမွမသိဘူးဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အထက္က ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္း ဘာမွသီးသန္႔ေျပာစရာ မရွိပါဘူး”ဟုု ေျပာၾကားသည္။

လူမႈေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ သတင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအား ႏိုင္ငံေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ စြပ္စြဲတိုုက္ခိုက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး တစ္ဦးအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံစြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိလာပါက ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ၀န္ႀကီးဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ အပါအ၀င္ စြပ္စြဲခံရသည့္ ကာယကံရွင္တို႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဘက္လုိက္မႈရွိေနသျဖင့္ ယုံၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္အား ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေခၚယူ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဘက္လုိက္မႈရွိေနသျဖင့္ ယုံၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္အား အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံလြင္လမ္းရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဘက္လုိက္ေနသျဖင့္ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ေျပာဆုိသည္ကုိ သိရွိလုိသျဖင့္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အေၾကာင္းၾကားစာက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပါပဲ။ တက္ေရာက္ဖုိ႔ဖိတ္ၾကားအပ္ပါတယ္လုိ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေျပာတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္လည္းသြားမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီလုိေတြ႕လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ထြက္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကေျပာတယ္ UEC ကုိအယုံအၾကည္မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ေျပာတယ္ဆုိတာက ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အေၾကာင္းတရားလည္းရွိတယ္။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္ရွင္းျပခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္တယ္။ UEC ကလည္း သူတုိ႔တရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ျပန္ရွင္းျပမွာပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က UEC နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဆုိတာ ယုံၾကည္မႈရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ထားႏုိင္မွလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေရွ႕ေလွ်ာက္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အဆင္ေျပမယ္။ ေအာင္ျမင္မယ္။ ယုံၾကည္မႈမရွိဘူးဆုိရင္ အဖုအထစ္ေတြျဖစ္ေနရင္ မေကာင္းဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ့္အျမင္ကုိရွင္းျပတယ္။ UEC က သူတုိ႔ဆုံးျဖတ္တာကုိ ရွင္းျပမယ္။ အဲဒီမွာ အားနည္းခ်က္ရွိရင္ ရွိတဲ့သူက ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့၀န္ခံၿပီး ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က UEC ဘက္က ရွင္းျပတာကုိလက္ခံႏုိင္တယ္ဆုိရင္လည္း ဒါကုိလက္ခံတယ္ေျပာမွာပဲ။ UEC က သူတုိ႔လုပ္တဲ့အရာေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လြဲသြားတယ္ဆုိရင္လည္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာရရင္ ၀န္ခံရမွာပဲ။ ယုံၾကည္မႈရွိေစခ်င္တယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ အခုလုိေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ထြက္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆုိတယ္။ ၀မ္းသာပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက “ဂ်ာနယ္မွာ သူေျပာတာကုိေခၚေမးတာ။ ဆင့္ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆြးေႏြးခ်င္လုိ႔ ဖိတ္ေခၚတာပါ” ဟုဆိုသည္။

အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ပါတီမွတ္ပုံတင္ရာတြင္ တင္ျပရမည့္ သတ္မွတ္အင္အားမ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပခုိင္းျခင္း၊ ပါတီမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခုိင္းျခင္း၊ ပါတီေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ပါက အေရးယူခံရမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က မီဒီယာမ်ားသို႔ေျဖၾကားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိေထာက္ျပကာ ေကာ္မရွင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရရွိထားသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရွာေမြလရွဲန္အား အဆုိပါမဲဆႏၵနယ္၌ ဒုတိယခုိင္လုံမဲအမ်ားဆုံးရရွိသူ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ၀ဏၰစုိးက တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းထားမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခုံ႐ုံးက ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မူလျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိယ္စားလွယ္အား အႏုိင္ေပးခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက အယူခံတင္သြင္းရာတြင္ မူလေအာက္ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားျပင္ဆင္၍ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည့္အေျခအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

‘၀’ အဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္အစုိးရတုိ႔အၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအား တရား၀င္စာျဖင့္ တင္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က ‘‘၀’’ ေဒသ၌ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ‘‘၀’’ အဖြဲ႕တို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – Nyi Rang Facebook)

‘‘၀’’ အဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္အစုိးရတုိ႔အၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအား တရား၀င္စာျဖင့္ တင္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္တုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ‘‘၀’’ ေဒသသုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက သြားေရာက္စဥ္က ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘အဓိက ဘာေတြေျပာခဲ့လဲဆုိတာ ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔လုိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီ တရား၀င္စာနဲ႔ ‘‘၀’’ ဘက္က တင္ထားတာ မရွိဘူး။ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြသြားတုန္းက ေဆြးေႏြးခ်က္မွာ ပါ မပါေတာ့ ျပန္ၾကည့္ရမယ္’’ ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘၀’’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေရွာက္ မင္လ်န္ႏွင့္ ယူနန္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ‘‘၀’’ အဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ပန္းခမ္း (ပန္ဆန္း) တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ ဓာတ္ပုံအရ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲေနာက္ခံ ဆုိင္းဘုတ္၌ ‘‘၀’’ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခြင္မင္း (ကူမင္း) ၿမိဳ႕အစုိးရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ပူးေပါင္းမႈက ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီလုိ႔ ေျပာတယ္။ ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑ပုိင္းေတြေပါ့။ ပူးေပါင္းေရး၊ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားတာေပါ့။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္၊ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အဓိကအေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးေတြေပါ့။ ဘိန္းအစားထုိး သီးႏွံေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒါ ပူးေပါင္းၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ၾကတာေပါ့။ ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီတဲ့ သေဘာမ်ဳိးပါ’’ ဟု ‘‘၀’’ အဖြဲ႕ လား႐ႈိးဆက္ဆံေရး႐ုံး ဒုတိယတာ၀န္ခံ ဦးညီရန္းက ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္က ဆိုသည္။

‘‘၀’’ ေဒသတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ လုံး၀မရွိေတာ့ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဘိန္းအစားထုိး သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသနည္းဟု ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးညီရန္းက ‘‘ဒါကေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ‘‘၀’’ ျပည္နယ္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ လုံး၀မရွိဘူးဆုိတာ ကမၻာက အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီးသားေလ။ (မည္သုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္အခ်က္) အေသးစိတ္ေတာ့ မေဖာ္ျပထားဘူး။ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ ျဖစ္မွာေပါ့။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာေတြ၊ ပ်ဳိးပင္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေထာက္ပံ့ေပးတာ ပါ၀င္မွာေပါ့ေနာ္’’ ဟု ဦးညီရန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရအၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ‘‘၀’’ အဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္အစုိးရ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအေပၚ သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းရန္လုိေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ရွင္းရွင္းေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ဘူး။ အမွန္က ထုိးခြင့္မရွိဘူး။ ျပည္နယ္အစုိးရေတြ၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရေတြက ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ထုိးမယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ထုိးခြင့္မရွိဘူး။ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု အစုိးရေတာင္မွ လႊတ္ေတာ္သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ဘာေတြ အတည္ျပဳဖုိ႔ လုိတာေတြရွိတယ္။ criteria ေတြရွိတယ္။ သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြ ထုိးလုိ႔ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြ ထုိးလုိ႔မရဘူး။ ဒါေတာင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္။ အခုက ‘‘၀’’ အစုိးရနဲ႔ ယူနန္အစုိးရဆုိတာ နည္းနည္းေတာ့ ဆန္းေနတာေပါ့။ ‘‘၀’’အစုိးရ ထုိးတယ္ဆုိေတာ့ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရ ဘာေျပာမလဲ။ ဒါကုိ လက္ခံသလား။ လက္မွတ္ထုိးတာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိတာ အားလုံးနဲ႔ ဆုိင္တာေပါ့။ တ႐ုတ္နဲ႔ေကာ အကုန္လုံးနဲ႔ ဆုိင္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ‘‘၀’’ တစ္ခုတည္းက အစုိးရအေနနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးတာ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ လြဲတယ္လုိ႔ထင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ယူနန္အစုိးရက ဘာေၾကာင့္ အဲဒါကုိ လက္ခံၿပီး လုပ္သလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ နားမလည္ဘူး။ ဒါကေတာ့ သံခင္း၊ တမန္ခင္း အေနနဲ႔ေတာ့ ရွင္းဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ဘာတုိ႔က ဘာမွေျပာသံ မၾကားေတာ့ ဘာေျပာရမွန္း မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အဲဒီေလာက္ပဲ ေ၀ဖန္တယ္ေလ။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရနဲ႔ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရေတာင္ ခ်ဳပ္ဖုိ႔သိပ္မလြယ္ဘူးေလ။ ‘‘၀’’ ေဒသအစုိးရနဲ႔ခ်ဳပ္တာ ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲေတာ့ မသိဘူး’’ ဟု ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘၀’’ အဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္အစုိးရတုိ႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ယခင္ကတည္းက ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းကလည္း ပန္ဆန္းသုိ႔ လာေရာက္ကာ ေခတၱယာယီေနထုိင္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ကံစမ္းမဲမ်ား အေၾကာင္းျပကာ ေငြေၾကးလိမ္လည္ေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၃၇၀ ကုိလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သတင္းေပးခ်က္အရ ‘‘၀’’ အဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရဲဗ်ဴ႐ုိအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးကာ ၎တုိ႔အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသးသည္။

အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ‘‘၀’’ ေဒသ ပန္ဆန္း (ပန္းခမ္း) သုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ‘‘၀’’ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) ဘက္မွ ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေရွာက္မင္လ်န္တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ‘‘၀’’ အဖြဲ႕တုိ႔ အၾကား ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ၾကရန္၊ ‘‘၀’’ ေဒသအတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ လမ္းခင္းကတၱရာမ်ား ပံ့ပိုးေပးပို႔ႏိုင္ရန္၊ ‘‘၀’’ ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာသည္ႏွင့္အမွ် လိုအပ္မႈ ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္ရန္ မိုင္းေမာခ႐ိုင္ မန္တြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကီလို၀ပ္ေျခာက္ေသာင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု တစ္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က ‘‘၀’’ အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိုင္းေပါက္-မိုင္းလား-က်ိဳင္းတံု လမ္းအၾကားတြင္ရိွေသာ ၀မ္တာပင္းတံတား ပိတ္ျခင္းအားျဖင့္ အဓိက ထိခိုက္နစ္နာရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေျပလည္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ရန္၊ ‘‘၀’’ ေဒသရိွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား လား႐ႈိး၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားအား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ စိစစ္ၿပီးထုတ္ေပးရန္၊ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ တအာင္း/ပေလာင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (AA) သုံးဖြဲ႕အား ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားမႈေၾကာင့္ ျပႆနာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ UWSA ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေရွာက္မင္လ်န္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳဟူေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ‘‘၀’’ အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ဗဟုိအစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၾသဇာတက္ရန္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ယူနန္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ နယ္စပ္ေဒသ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားစြာ ရရွိေနသည့္ အဆုိပါ အေျခအေနကုိ လက္လႊတ္မခံလုိသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid ဟုိတယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္က DVB သတင္းဌာနက ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ အခန္းက႑  ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ’’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ Debate ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆြန္းေကာ့ရွန္အား တာ၀န္ေပးထားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး အတြက္ NCA ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ တစ္ေစာင္အား အစိုးရထံ ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း အစိုးရဘက္ကမူ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအား လုပ္ေဆာင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) အား အသိအမွတ္မျပဳဘဲ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားပံုစံတစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္း ရပ္တန္႔လ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ‘‘၀’’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSP)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA/KIO)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)၊ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)၊ တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) ႏွင့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (MNDAA) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

 

မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ထြန္းလင္းေအာင္)

မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကို ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမရန္ဂ်ာဆိုင္းခြန္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္း အနီးတစ္၀ိုက္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာမူႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစလ်က္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကို အျမန္ဆံုးထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုတင္သူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က “ကြၽန္မတို႔ ပထမဆံုးလြႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္မွာပဲ ဆဒံုးေဒသေတြမွာ ဘိန္းခင္းဖ်က္သူေတြနဲ႔ ဘိန္းခင္းစိုက္တဲ့သူေတြ ပဋိပကၡျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာအေရးႀကီး အဆိုတင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေအာင္လည္းေအာင္ပါတယ္။ အခု ကြၽန္မျပန္ေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနက ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္လို ေနရာမ်ိဳးေတာင္မွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပံုစံမ်ိဳးေပါက္ေနတာ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ေနတယ္။ အခုပံုမွာျပထားတဲ့ ေဆးထိုးပိုက္ေတြဟာ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ပင္မေဆာင္ေနာက္ဘက္က အိမ္သာမွာေတြ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဒဏ္ကိုမခံစားရတဲ့ အိမ္ေထာင္စုဆိုတာမရွိပါဘူး။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတာ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းမွာေတာင္မွ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနရင္ စဥ္းစားသာၾကည့္ၾကပါ။ ရပ္ကြက္တြင္းေတြက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲျဖစ္ေနတယ္။ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ လုယက္မႈေတြျဖစ္ေနတာလည္း ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အခုက ဘိန္းစိုက္ခင္းေတြလည္း ဒီႏွစ္တိုးလာတာကို ၾကားသိေနရပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ (၁) မူ၀ါဒစနစ္တက်ေရးဆြဲရန္ (၂) မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူကို မူးယစ္သားေကာင္အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို နမူနာယူကာ ကယ္ဆယ္ေသာ စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ (၃) မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ေဒသမ်ားမွာေဒသခံမ်ား စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ပညာေပးရန္ႏွင့္ အစားထိုးသီးႏွံမ်ား အစားထိုးေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (၄) ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေစခိုင္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေစျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ အဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါက ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္သင့္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းခင္းေတြကို ထိေရာက္စြာဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ မလုပ္လာတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ေပါမ်ားလာတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆဒံုးလိုေဒသမ်ိဳးဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သာရွိတဲ့အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဘိန္းဟာရာသီအတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရကဦးေဆာင္ရမွာျဖစ္သလို လူထုကပူးေပါင္းပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုကို ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဦးဇေခါင္ခမ္းရယ္က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရး အႀကိဳဖိုရမ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖုိရမ္က်င္းပရန္အတြက္ အႀကိဳဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အႀကိဳဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ က်င္းပရန္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သြားမည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ က်င္းပမည့္ရက္ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၊ ၃ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအဖြဲ႕ထံမွ ရက္အတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးစုိးေဌးက ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ေန႔ကပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းလုပ္ပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ အႀကိဳဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ငါးရက္ကို မႏၲေလးမွာလုပ္ဖုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးစုိးေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ထားသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ရက္သတ္မွတ္အတည္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ ေမးျမန္းထားေၾကာင္း၊ အစုိးရဘက္မွအတည္ျပဳေပးပါက မိမိတို႔အၾကမ္းဖ်င္း လ်ာထားသတ္မွတ္ထားသည့္ရက္မွာ အတည္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ေလာေလာဆယ္အစုိးရဘက္က Confirm ျဖစ္တာကိုေစာင့္ေနတယ္။ အစုိးရဘက္က Confirm ျဖစ္တာနဲ႔ မႏၲေလးမွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေကာ္မတီအေနနဲ႔ေပါ့။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖိုရမ္မွာ ဘယ္ေခါင္းစဥ္ေတြကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စာတမ္းတင္သြားမယ္။ ဘယ္ရက္မွာက်င္းပမယ္။ ဘယ္အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ က်င္းပသြားမယ္ဆုိတာကို သတင္းစာရွင္းလင္းသြားပါမယ္။ လာမယ့္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္ေတြက ေျပာင္းလို႔အဆင္မေျပတာေတာ့အမွန္ပဲ။ ရက္ေျပာင္းလုိက္ရင္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးက စီစဥ္ထားတာေတြလြဲကုန္မယ္။ ဒီအတြက္လည္း တစ္ေန႔ကပဲ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုးမွာ ဦးႏုိင္ငံလင္းနဲ႔ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ သူ႔ဘက္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာစီစဥ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီကို အေၾကာင္းၾကားရမွာတုိ႔ အဲဒီက စီစဥ္ထားတဲ့အေျခအေနေတြကို ျပန္ေျပာရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူကလည္း အခ်ိန္ေလးတစ္ခုေတာင္းထားတာပါ” ဟု ဦးစုိးေဌးကဆုိသည္။

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ အႀကိဳဖိုရမ္ကုိ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအႀကိဳဖိုရမ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္မ်ားတြင္ စာတမ္းမ်ား၊ သေဘာထားမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတို႔တြင္လည္း မိမိတို႔သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတြ႕ဆံု၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္တြင္ ေရွ႕ဆက္ျပဳလုပ္မည့္ဖုိရမ္ပုံစံကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (CSO) မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ဳိးသားေရးအသြင္အျပင္ (National Building) တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည့္အရာမ်ားကုိ CSO ႐ႈေထာင့္မွတင္ျပျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါဖုိရမ္မွရလဒ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

အေၾကာင္းအရာအလိုက္ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္) တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စသည့္က႑ေလးခုအနက္ လူမႈေရးက႑မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးက႑မွ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာစီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ားက႑မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ H.E.Mr. M Shahidul Islam ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ (Photo: MOFA Myanmar)

ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးမွ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ H.E.Mr. M Shahidul Islam တုိ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ H.E.Mr. M Shahidul Islam ႏွင့္အဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား က႑အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဓာတ္အားကြန္ရက္အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ကုန္သြယ္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ လႊတ္ေတာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၎နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘင္းမ္စတက္ေဒသအတြင္း မူမွန္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ ဓာတ္အားဖလွယ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေစရန္ဟူေသာအျမင္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုန္သြယ္မႈအတြက္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဓာတ္အားကြန္ရက္စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား က်ယ္ျပန္႔ေသာအေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၎နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ၊ ပုိ႔လႊတ္မႈစနစ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစရိတ္ႏွင့္ ေလာင္စာစရိတ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ အျပည့္အ၀ကာမိေစၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မွ်ေ၀ခံစားႏုိင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စီးပြားေရးတြက္ေျခကုိက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးပုိ႔မႈရရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုန္သြယ္ရာတြင္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေပၚထြန္းေစျခင္း၊ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ဓာတ္အားကြန္ရက္ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္းရရွိႏုိင္ေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အက်ဳိးရွိစြာအသုံးခ်ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဘဂၤလား​ေဒ့ရွ္​၊ အိႏိၵယ၊ ျမန္​မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္​း၊ ဘူတန္​၊ နီ​ေပါတို႔ျဖစ္​ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တတိယအႀကိမ္ ဘင္းမ္စတက္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည္။