ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားကုိသာ ခြင့္ျပဳသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ထြက္ရွိလာၿပီး ကားေစ်းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္မည္

ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားကုိသာ ခြင့္ျပဳသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ ထြက္ရွိလာၿပီး ကားေစ်းမ်ားဆက္လက္ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အစီအစဥ္ (Consignment စနစ္အပါအ၀င္) တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ား အပါအ၀င္) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အစီအစဥ္တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ားအပါအ၀င္) ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Mini Bus/ City Bus/ Express Bus) ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပံုမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ (FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွလွဴဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈအပါအ၀င္) တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ယႏၲရားမ်ား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ မီးသတ္ယာဥ္၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ နိဗၺာန္ယာဥ္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ သာသနာေရးဆုိင္ရာယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Mini Bus/ City Bus/ Express Bus) ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အေနျဖင့္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား/ယႏၲရားမ်ား/ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္းတင္သြင္းရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားသည္။

“လာမယ့္ႏွစ္မွာ ဘယ္ေမာင္းေတြပဲ တင္သြင္းခြင့္ေပးေတာ့မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ဟာ ကားေတြ ထပ္မံတင္သြင္းမႈနဲ႔ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ကားတင္သြင္းဖုိ႔ မူ၀ါဒေတြတင္းက်ပ္ရင္ ကားေစ်းက တက္ကုန္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ဘယ္ေမာင္းေတြပဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မွာမုိ႔ ကားေစ်းေတြအနည္းနဲ႔ အမ်ားဆုိသလုိ ေစ်းေတြထပ္တက္လာပါလိမ့္မယ္” ဟု ျပည္ပမွကားမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးမုိဒယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္က ညာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္က်န္ရွိေသာ ကားမ်ားအပါအ၀င္ ညာေမာင္းကားေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

“ေစ်းဘယ္ေလာက္ တက္မလဲဆုိတာေတာ့ တိတိက်က်ေျပာဖုိ႔ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလြန္အကြၽံႀကီးေတာ့ တက္သြားဖုိ႔အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဘယ္ေမာင္းကားသစ္ေတြလည္း ရွိေနေသးတာရယ္၊ ေစ်းကြက္ထဲမွ ေရာင္းကားေတြ မ်ားေနတာရယ္ေၾကာင့္ပါ။ ေနာက္ၿပီး နံပါတ္ထြက္ၿပီးသား ကားေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္။ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တက္သြားမွာမွန္ေပမယ့္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ေတာ့ မတက္ေလာက္ပါဘူး။ ေခတ္ကလည္း ေျပာင္းသလုိ ေစ်းကြက္ကလည္း ေျပာင္းေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္အပုိင္းအျခားေတြမွ သိပ္မသိသာေသးေပမယ့္ လာမယ့္ ေလး၊ ငါးႏွစ္မွာ ဘယ္ေမာင္းကားေတြ သိသိသာသာ အားသာသြားမွာပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အက်ပ္အတည္းေတြ ၾကံဳရေတာ့မယ္။ ဘယ္ေမာင္းေတြကုိ အားေပးခ်င္ေတာ့ ညာေမာင္းေတြကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးကန္႔သတ္တယ္။ ေနာက္ဆံုး အခုပိတ္ပင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေမာင္းေတြကလည္း လက္ရွိေစ်းကြက္မွာ ေလာက္ေလာက္လားလား ေနရာမယူႏုိင္ေသးေတာ့ လက္ရွိေစ်းကြက္ရဲ႕ အေရႊ႕အေျပာင္းမွာေတာ့ အခက္အခဲနဲ႔ ၾကံဳရဦးမွာပါ” ဟု ျပည္ပမွကားမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ Distinct Trading Co.,Ltd မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးထြဋ္ထိပ္က သံုးသပ္သည္။

လက္ရွိအစုိးရသည္ ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ကတည္းက စတင္တင္းက်ပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကားေစ်းမ်ား စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူအမ်ားစီးေသာ ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ ကားေစ်းႏႈန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ မွ ၉၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္လာမည္ဟု ကားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

“အရင့္အရင္ႏွစ္ေတြက ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ကား၀ယ္လုိ႔ရပါေသးတယ္။ ဥပမာ သိန္း ၁၀၀ ေလာက္သံုးမယ္ဆုိ Fit, Belta, Swift တုိ႔လုိ ၁၃၀၀ စီစီေလးေတြ ၀ယ္လုိ႔ရေသးတယ္။ အခုေနာက္ပုိင္း ေပၚလစီေတြ တင္းက်ပ္လုိက္ေတာ့ ၁၃၀၀ စီစီကားေလးေတြ ၀ယ္မယ္ဆုိ ၁၀၀ ေက်ာ္ ၂၀၀ နီးပါးသံုးမွရေတာ့မယ္။ အခု ညာေမာင္းကားေတြကုိ ပိတ္လုိက္ေတာ့ ဘယ္ေမာင္းေတြအဆင္သင့္ အစားထုိးဖုိ႔ ေစ်းႏႈန္းအရ၊ ေစ်းကြက္အရ၊ အရည္အေသြးအရ၊ လူႀကိဳက္မ်ားမႈအရ ဘာမွအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးလုိ႔ျမင္တယ္။ ေနာက္ထပ္ အကူးအေျပာင္းကာလတစ္ခုမွာ ျပည္သူေတြ ကားေစ်းႀကီးတဲ့ဒဏ္ကုိခံရဦးမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ကားေလးစီးခ်င္လုိ႔ ေငြစုေနသူေတြအဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြ ခဏေတာ့ေ၀းေနရဦးမွာပါ” ဟုဦးထြဋ္ထိပ္က ဆုိသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ေပးမည့္ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကို ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့

www.en.natunsomoy.com တြင္ သတင္းေဖာ္ျပထားသည္အား ေတြ႔ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) မ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေပးမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကိုဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း www.en.natunsomoy.com ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်ပ္အတည္းကာလအေျခအေနတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္မႈကို အားေကာင္းေစရန္ ႏိုင္ငံတြင္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံး ပါ၀င္ေရး၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေခ်းေငြ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေခ်းေငြအတြက္ ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈလုိအပ္ေၾကာင္းကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အနီးကပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအား အေျခအေနအရွိန္ေလွ်ာ့ေစရန္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးေရး အပါအ၀င္ အားလုံးပါ၀င္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ အတူတကြ တိုက္တြန္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာျ္ပထားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္သံ႐ုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါလာသည့္ ကုလသမဂၢတာ၀န္ရွိမ်ားက ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားသည္ မေတြးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ယခုေလ့လာေရးခရီးစဥ္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔၏မူလေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအားလုံးအတြက္ အလြန္အမင္း၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာ အဆုံးသတ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ သံအမတ္ႀကီး အေယာက္ ၂၀ ကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ကြၽႏု္ပ္တို႔ခရီးစဥ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အလြန္အမင္းလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀န္း အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲျခားမႈမရွိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး မက္လိုေကာ့က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ လူငါးသိန္းေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အကူအညီကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႐ုံးအႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သူ မက္လိုေကာ့က လာမည့္လမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၃၄ သန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား ပုိမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးဌာနမွ Under Secretary-General ျဖစ္သူတို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးဌာနမွ Under Secretary-General ျဖစ္သူ Mr. Jeffrey Feltman တုိ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo: MOFA Myanmar Facebook)

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔အၾကား ပိုမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးဌာနမွ Under Secretary-General ျဖစ္သူ Mr. Jeffrey Feltman တုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးဌာန အႀကီးအကဲ Under Secretary-General ျဖစ္သူ Mr. Jeffrey Feltman သည္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္လည္း ယင္းေန႔နံနက္ပုိင္းက ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (NV Card) ထုတ္ေပးေဆာင္ရြက္မႈ၊ NV ကတ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ရရွိခံစားႏုိင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းစသည့္ျပည္နယ္မ်ား၌လည္း NV ကတ္ထုတ္ေပး၍ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ အေထာက္အထားျပည့္စံုစြာ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိသူမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ဌာန၌ ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ စာရင္းဇယား မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားျဖင့္ တုိက္ဆုိင္စိစစ္ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအား ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးဌာန အႀကီးအကဲသည္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသတြင္းေန ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရး၊ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရရွည္တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔အသုိက္အ၀န္းႏွစ္ခုအၾကား ေရရွည္သဟဇာတျဖစ္စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရတုိေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) တို႔ NCA ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က NCA ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္စဥ္ (Photo: Senior General Min Aung Hlaing Facebook)

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (Peace Process Steering Team-PPST) တို႔ NCA ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ား ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္မြန္းလြဲပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ PPST ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားထံ ည ၇ နာရီအထိ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းမ်ားစက္ပိတ္ထားသျဖင့္ ေမးျမန္းႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ယင္းေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ရယူလုိေၾကာင္းကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ကမ္းလွမ္းစဥ္ကပင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ လက္ခံလုိက္ပါမႈႏွင့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ ေစာင့္ထိန္းေရး စသည့္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိအေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး ယခု NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ၊ လုိအပ္မႈမ်ား မတူညီႏုိင္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေရးအရ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ ဘာသာေရးအရ တူညီမႈမရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အားလုံးကလက္ခံႏုိင္သည့္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည့္ အေနအထားႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ျဖစ္တည္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ စိတ္ရွည္စြာ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပဳျပင္သင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ထုိက္သည္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ၾကမည္ကုိ မိမိေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေပးထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား တည္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေပးထားသည့္ အာမခံခ်က္မ်ား၊ NCA တြင္ပါရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းထားေသာ အာမခံခ်က္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ဘက္မွ မည္သည့္အခါမွ ခ်ဳိးေဖာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ PPST အဖြဲ႕ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NCA မွလြဲ၍ အျခားလမ္းေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း၊ NCA အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး NCA ပါအခ်က္မ်ားကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ PPST အေနျဖင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အသာစီးရယူလုိစိတ္မရွိဘဲ ႐ိုး႐ုိးသားသားျဖင့္ တုိင္းျပည္တြင္ျဖစ္ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းလုိသည့္ သေဘာထားတစ္ခုသာရွိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ အားလုံးပါ၀င္လာရန္ လုိလားပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ NCA ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိမိတုိ႔ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလမ္းစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ရန္ကုိလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရၿပီး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အားလုံးပါ၀င္လာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္လုိလားမႈရွိရန္လုိေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳသည့္အဖြဲ႕မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပထမဆုံးေျခလွမ္းကုိ စတင္ေျခလွမ္းၿပီး NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကရန္လုိသည္ဟု NCA ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကုိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု အားလုံး၏ဆႏၵမွာ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္လုိၿပီး မိမိတုိ႔ဘ၀တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လုိၾကေၾကာင္း၊ ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ က်န္းမာမႈရယူလုိၾကေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ မဲဆြယ္မႈ၊ အခြင့္အေရးေပး၍ စည္း႐ုံးမႈ၊ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပါ၀င္လာရသည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ မသက္ဆုိင္သည္မ်ားကုိ ပုံႀကီးမခ်ဲ႕ဘဲ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း၊ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ၾကားညပ္ရေၾကာင္း၊ NCA ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အထူးလုိလားေၾကာင္း၊ အသင့္လည္းရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ားကုိ အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္ဟု ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး PPST ဘက္မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) မွ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလွ်ံမႈန္းဆာေခါင္၊ KNU/KNLA (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ေနာ္ကေပၚထူး၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ဒုတိယဥကၠ႒ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲႏွင့္ DKBA ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူေရွးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။