Opinions

Confront ႏွင့္ Compromise

Confront ဟူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညွိႏႈိင္းအေျဖမရွာလိုသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး၊ Compromise ဟူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လိုလိုလားလား ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာလိုသည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ (ဤတြင္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး (National Security) ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ား မပါဝင္ေပ။) စီးပြားေရးပညာသည္ Game Theory ပင္ ျဖစ္သည္။

Confront  သေဘာအေျခအေနသည္ “အစြယ္” ရွိသူက “အစြယ္” ကို အားကိုးသကဲ့သို႔၊ “ဦးခ်ဳိ” ရွိသူက ၎၏ “ဦးခ်ဳိ” ကို အားထားသကဲ့သို႔ေသာ သတၱေလာကတြင္ပင္ အေနအထား အေျခအေနေပၚမူတည္ကာ သုံးေလ့ရွိသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္တရားျဖင့္ လူလူခ်င္း အၾကင္နာထားႏိုင္ၾကပါေစ

လူတစ္ေယာက္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးထားရွိသင့္ေသာ စိတ္ထားမွာ လူလူခ်င္း အၾကင္နာတရား ထားရွိႏိုင္မႈပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ ထင္ပါသည္။

ဤကမၻာတြင္ ခြန္အားႀကီးသူႏွင့္ ခြန္ အားနည္းသူ၊ ခ်မ္းသာသူႏွင့္ဆင္းရဲသူ၊ အာ ဏာရွိသူႏွင့္အာဏာမဲ့သူတို႔အၾကား အားၿပိဳင္ လ်က္ရွိၾကရာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေလးထား ေလးစားကာ အမွန္တရားကိုအေျခခံ၍ ဆက္ ဆံရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အၾကင္နာထားရွိိရန္လည္း အမွန္ပင္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤသို႔ေသာစိတ္ထားမ်ဳိး မထားရွိႏိုင္ေသာအခါ၌မူ အခ်င္းခ်င္းည§ဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ အမုန္းပြားကာ ဤကမၻာ ေလာကသည္လည္း သာယာခ်မ္းေျမ့မႈကင္းမဲ့၍ ေလာကငရဲႏွင့္သာလွ်င္ စင္စစ္တူေန ေတာ့မည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

မိမိႏိုင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ အက်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေစ်းကြက္ ဆစ္ပိုင္းတတ္ေစဖို႔

ေစ်းကြက္သေဘာတရားမွာ ပစ္မွတ္ေစ်းကြက္ Target Market ေစ်းကြက္ဆစ္ပိုင္းမႈ Market Segmentation နဲ႔ ေစ်းကြက္ေနရာခ်ထားမႈ Market Positioning ေတြအနက္ အခုေရးသားမယ့္ ေဆာင္းပါးက ေစ်းကြက္သေဘာတရားမွာ ေစ်းကြက္ဆစ္ပိုင္းတတ္မႈက ေရာင္းသူအတြက္ေရာ ၀ယ္သူအတြက္ပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိတာမို႔ ဒီသေဘာတရားကို စံနမူနာရယူၿပီး မိမိႏိုင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ အက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ၾကေစဖို႔ပါ။

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္စိတ္

သခင္စိတ္

‘သခင္စိတ္ကို ေမြးၾကပါ။ သခင္က်င့္ကို က်င့္ၾကပါ’ ဒီလုိစာသား၊ ေတးသြားေတြ မၾကာခဏ ၾကားရတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သခင္စိတ္အေၾကာင္းကို နည္းနည္း အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိတယ္။ သခင္စိတ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လိုစိတ္မ်ဳိးလဲ၊ ကြၽန္သေပါက္ဘ၀န႔ဲ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေနလာခဲ့ရတဲ့စိတ္နဲ႔ သခင္စိတ္နဲ႔ ဘယ္လိုေတြ ကြာျခားသလဲ။

မိန္ရာသီလတေပါင္း

“မိန္ရာသီ လတေပါင္းမို႔၊ ညႇာေညာင္း စြန္႔ခ်ိန္၊ ညိဳ႕ညိဳ႕ငယ္ညီးပါလို႔၊ ႐ႈိ႕မီးငယ္ထိန္၊ ဂိေမွပထမ ပုရစ္ဖူးတန္ သစ္ထူးဟန္ သတာမို႔၊ လ,ဘရဂုဏီၰ၊ ယုဂန္လမ္းက ယုန္စန္းငယ္ခ်ီ၊ ေရႊဖီဖူးခိုက္၊ ၾကင္သူငယ္ေ၀းလင္ေရးမို႔၊ လိုက္ခဲ့ရ”

(ဦးေၾကာ့ေရးစံုနံ႔သာၿမိဳင္)

“ရာသီၾကက္ေဆာင္း၊ လတေပါင္း”

“တေပါင္းသာေခါင္၊ လမ်ားေနာင္”

“တေပါင္းလည္းကူး မိုးသားက်ဴး”

“ေန႔ပူညခ်မ္း တေပါင္းလဆန္း”

“မာသခါေကာင္း၊ လတေပါင္း”

“ေရႊလွ်ံေတာလံုး၊ အိုင္တံုးျမစ္ခြင္၊

ၾကည္စင္ခ်မ္းျမ၊ တေပါင္းလ”

စသည္ျဖင့္ ေရွးစာဆိုတို႔ အမွတ္အသား ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ တေပါင္းဟု ေခၚ