စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ စားသံုးသူမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ဟု ဆို

စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ စားသံုးသူမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻတစ္၀န္း၌ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၅ ႏိုင္ငံႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၂၀ ေက်ာ္က တက္ၾကြစြာ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း၍ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ စားသုံးသူတို႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ စားသုံးသူ အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းသည္ စားသုံးသူမ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြး ျမင့္မားသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ရရွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စားသုံးသူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ထုတ္ကုန္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေစေရး၊ စားသုံးသူမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ယႏၲရားမ်ား၊ စနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား အသိပညာ တိုးတက္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္လာသည္ကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စီမံကိန္းမ်ားကို PPP ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေထာက္ျပ

မတ္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ စီမံကိန္းမ်ားကုိ PPP ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္း က ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၃ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၁၇) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဖတ္ၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကုိ မသုံးစြဲေတာ့ဘဲ PPP စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ အသုံးျပဳမည္ကုိ သိရွိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ PPP စနစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါ က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈၈) ကုိ ရည္ညႊန္းသည့္ ဇယား(၂) ပုဒ္မ-၁ (စ်)တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြမ်ား ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ကိစၥရပ္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ (၂)(က)အရ ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၎ဥပေဒမ်ားကုိ ဦးစြာ ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ PPP စနစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မၾကာမီ ျပ႒ာန္းေတာ့မည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒတြင္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ Unity Duct Line ကုိ ပုဂၢလိကမ်ားသုိ႔ ငွားရမ္းမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဇယား (၂) ပုဒ္မ ၁ (ဆ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပုိင္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ ဇယား (၂) အတုိင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ အရင္ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိဥပေဒျပဳၿပီးမွသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အပုိင္း (၃) ၏ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ဂ်ဳိးျဖဴေရေလွာင္တမံ၏ ေရယူ အေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ဒုတိယ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေလမႈတ္စက္႐ုံ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တတိယဦးစားေပး အေနျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရတြန္းစက္႐ုံ ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္းတုိ႔ကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး စတုတၳဦးစားေပးႏွင့္ ပဥၥမဦးစားေပးျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းႏွင့္ သိမ္ႀကီးေစ်း (ေအ႐ုံႏွင့္ ဘီ႐ုံ) ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး အခန္းက႑တြင္ မထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ PPP (Public Private Partnership) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက မတ္ ၁၆ ရက္ က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားသည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေသာက္သုံးရန္ မသင့္ေသာ အ၀ီစိတြင္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားဟုဆုိ

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စည္ပင္မွ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည့္ aသာက္သံုးရန္မသင့္ေသာ အ၀ီစိတြင္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၁၇ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ထြန္း က “လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရွိေသာ ေသာက္သံုးေရမ်ားကုိ ေသာက္သံုးရန္ သင့္/မသင့္ ၊ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးေပးရန္ႏွင့္ ယခုလတ္တေလာ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုစြာရရွိေရး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း ေရျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ေရး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ၊ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္၊ မရွိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း” လႊတ္ေတာ္၌ ေမးျမန္းမႈကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုအခ်ိန္မွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရည္အရည္အေသြး စစ္ေဆးခ်က္အရ ေသာက္သုံးဖုိ႔ မသင့္တဲ့ အ၀ီစိတြင္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားပါတယ္။ အစားထုိးေပးႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ကိုလည္း ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိဖို႔အတြက္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ရွစ္လက္မ အ၀ီစိတြင္း ရွစ္တြင္းနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းမွာလည္း ရွစ္လက္မ အ၀ီစိတြင္း သုံးတြင္းနဲ႔ စုစုေပါင္း ၁၁ တြင္း ထားရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိ ေရပိုက္လုိင္းထဲကုိ အားျဖည့္ေပးႏုိင္ပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ဆိုသည္။

အခ်ဳိ႕အ၀ီစိတြင္းမ်ားတြင္ စိတ္မခ်ရမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရၿပီး ဆားငံရည္ ၀င္ေရာက္မႈရွိသည့္ တြင္းမ်ားႏွင့္ သံဓာတ္မ်ား ရွိသည့္ တြင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားကာ တြင္းအသစ္မ်ား တူးျခင္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာက္မတီပုိင္ အ၀ီစိတြင္းမ်ားမွ ေရနမူနာမ်ားကုိ ေလးလ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ေကာ္မတီပုိင္ ေရပုိက္လုိင္းမ်ားက ေရနမူနာမ်ားကုိ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် တုိင္းတာ စစ္ေဆးေပးေၾကာင္း၊ လာမည့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရနမူနာမ်ားကုိ အႀကိမ္တုိးျမႇင့္၍ တုိင္းတာ စစ္ေဆးေပးျခင္းကိုလည္း အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံစြာရရွိရန္အတြက္ ကုကၠိဳလ္၀ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းမၿပီးစီးခင္ ကာလတြင္ ေရလုံေလာက္စြာ ရရွိေရးအတြက္ ေရရႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး) ေအာက္ရွိ ေရအရည္အေသြး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာန အေနျဖင့္ ေကာ္မတီမွ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည့္ ေရမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဌာနပုိင္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဂ်ဳိးျဖဴ၊ ဖူးႀကီး၊ ေလွာ္ကားရိွ ေရေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္ ေရသန္႔စင္စက္႐ုံမ်ား၊ ေရတြန္းစက္မ်ားႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရး စခန္းတုိ႔မွ ေရနမူနာမ်ားကုိ စစ္ေဆး တုိင္းတာေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ေကာ္မတီပုိင္ အ၀ီစိတြင္းမ်ားကုိ အလွည့္က် ဇယားျဖင့္ စစ္ေဆး၍ မွတ္တမ္းျပဳစုထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံစြာရရွိရန္အတြက္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ေျခာက္လမ္း၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ ခုနစ္လမ္း၊ ရွစ္လမ္း၊ ၁၃ လမ္း၊ ၁၄ လမ္းတို႔တြင္ ၉၀ မီလီမီတာ HDPE ပုိက္မ်ားျဖင့္ အင္တာကြန္နက္ရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း ေျခာက္ခု၊ ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္းမွ ဘုန္းႀကီးလမ္းအထိ အေနာ္ရထာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၃၁၅ မီလီမီတာ ပုိက္ျဖင့္ ေပေပါင္း ၃၂၅၃ ေပ ဆက္သြယ္၍ အေနာ္ရထာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းမွ ၂၆၀မီလီမီတာ ပုိက္အရွည္အားျဖင့္ ၂၂၂၅ ေပျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြစကၠဴအတုမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ဘဏ္သုိ႔ လာအပ္သည့္ ေငြမ်ား၌ ေငြစကၠဴအတုမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းေဖာ္္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၂၂ ရက္က ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ မသန္းသန္းေအး (၄၃ႏွစ္) ပါ ႏွစ္ဦး လာေရာက္ အပ္ႏွံသည့္ ေငြမ်ားအနက္မွ ၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု ႏွစ္ရြက္အား ေတြ႕ရွိရ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္မွ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ရန္ေျပရပ္ကြက္ေန ဦးစိုးမိုး (ခ) ဦးစိုး (၅၁ ႏွစ္) သည္ မတ္ ၂၁ ရက္က ေရခဲေသတၱာ ၀ယ္ယူစဥ္ ေငြေပးေခ်ရာ ၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု ကိုးရြက္ ေတြ႕ရွိရ၍ ဒလၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ဒလၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္ရက္ခန္႔က ေက်ာ္ေလး (၃၈ ႏွစ္) ထံမွ ဆိုင္ကယ္ျပင္ခ က်ပ္ႏွစ္သိန္း (၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ ၂၀ ရြက္) ရရွိခဲ့ရာ အဆိုပါေငြမ်ားတြင္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု ကိုးရြက္ပါ ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာ္ေလးအား ေခၚယူစစ္ေမးရာ လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္ရက္ခန္႔က တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ သံျဖဴ႐ုံေက်းရြာရွိ နာေရးအိမ္၌ ဖဲ႐ိုက္ ေလာင္းကစားခဲ့ရာ ၅၆၀၀၀၀ က်ပ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ၫြန္႔၀င္းမွ ဦးစိုးမိုး (ခ) ဦးစိုးထံတြင္ ဆိုင္ကယ္ျပင္ထား၍ ျပင္ဆင္ခေပးရန္ က်ပ္ႏွစ္သိန္း အကူအညီ ေတာင္းခံသျဖင့္ ၎က ဦးစိုးမိုး (ခ) ဦးစိုးထံ ေပးေခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ေငြမ်ားမွာ သုံးစြဲ၍ ကုန္သြားေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၿပီး ေက်ာ္ေလး၏ ပိုက္ဆံအိတ္အတြင္းမွ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု တစ္ရြက္ ထပ္မံ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ ေက်ာ္ေလးအား ဒလၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ)၂၆၉/၂၀၁၈ ဗဟိုဘဏ္ပုဒ္မ ၁၀၅/၁၀၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရဲမႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေငြစကၠဴအတုမ်ားအား မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ပဏာမစိစစ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံျခားစကၠဴ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး စကၠဴသား ေခ်ာေနျခင္း၊ အတုသည္ အစစ္ထက္ အလ်ားႏွင့္ အနံ တစ္မီလီမီတာ စီတိုျခင္း၊ အေရာင္ ေမွးမွိန္ျခင္း၊ လုံျခံဳေရးႀကိဳး အေရာင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ ခရမ္းေရာင္သာ ပါရွိျခင္း၊ ကာလာပရင္တာနည္းျဖင့္ တုပထားျခင္း၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား မပါရွိျခင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္မွ တုပ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေငြစကၠဴအတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ “ယာယီသမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္း”ဆိုသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟုတ္မွန္မႈ မရွိေၾကာင္း သမၼတရံုး တာဝန္ရွိသူ ေျပာၾကား

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ “ယာယီသမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္း”ဆိုသည့္ ပို႔စ္ တင္ထားသည့္ အေကာင့္တစ္ခုအား ေတြ႔ရစဥ္

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ “ယာယီသမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္း”ဆိုသည့္ ပို႔စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟုတ္မွန္မႈ မရွိေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ျဖစ္စဥ္က ယာယီသမၼတရဲ႕ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းဆိုၿပီး Facebook ေပၚမွာ ျဖန္႔ေနတာေပါ့ေနာ္။ ျဖန္႔ေနေတာ့ ယာယီသမၼတရဲ႕ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းဆိုၿပီး လူစိတ္ဝင္စားေအာင္ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတာေပါ့။ အဓိက အေၾကာင္းအရာက ဘာေတြေရးထားလဲဆိုေတာ့ သမၼတ ေရြးရင္ ဘယ္လို ေရြးရမယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ ေရးထားတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ နံပါတ္တစ္အခ်က္က ဦးျမင့္ေဆြက ႏိုင္ငံျခားက ျပန္လာၿပီးကတည္းက လူထုနဲ႔ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ စကားေျပာတာ မရွိဘူး။ ဒါျပည္သူကို တိုက္တြန္းတဲ့ပံုစံ ေရးထားတာကို။ လူထုနဲ႔ေတြ႔ၿပီး ေျပာတာလည္း မရွိဘူး။ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလည္း မရွိဘူး။ ဒီၾကားထဲမွာ ေျပာထားတာလည္း မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ နံပါတ္္တစ္အခ်က္က ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေျပာထားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ လာမည့္အပတ္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ေရြးရမွာေပါ့ေနာ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ မဲေပးေရြးမယ့္အခ်ိန္မွာ ဒီဟာကို အခ်ိန္ကိုက္ျဖန္႔လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မိုလို႔ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္တယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ သမၼတေရြးမွာက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရြးမွာ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာေရြးမွာ။ ဒါက ျပည္သူလူထုကေန ေရြးတဲ့စနစ္ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရး စနစ္က အေမရိကားတို႔ အင္ဒိုနီးရွားတို႔လို လူထုကေန သမၼတကို ေရြးတဲ့စနစ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒါမ်ိဳးေတြ ျဖန္႔ျဖဴးတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အထင္အျမင္ လြဲမွားမယ္။ လူထုၾကားမွာလည္း အထင္အျမင္ လြဲမွားမယ္။ ဒါပဲ ျဖစ္မယ္။ ဒီအေျဖကို ေျပာင္းသြားဖို႔ ဘယ္လိုမွ သက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္က အဒီလို လုပ္တဲ့သူေတြကိုလည္း ေျပာခ်င္တယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါပို႔စ္တြင္ “ယေန႔အခ်ိန္ကာလဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ျပည္သူေတြအေနနဲ့ လိုလားခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ သမၼတစစ္စစ္ကိုသာ လိုလားပါတယ္။ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတာဝန္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲတာဝန္ကို သူ႔ကိုဆက္ခံမယ့္ သမၼတကိုသာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္၊ တျခားသူကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံ့သိကၡာရဲ႕ အဓိကထား ဆင္ျခင္ရမယ့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ႑ာကျဖစ္လာတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြကို ရယူေနၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔သိကၡာကို ေထာက္႐ႈဖို႔၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမွန္ကို အေလးထား ေလးစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ပံုရိပ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ အဓိက တာဝန္ရွိပါတယ္” ဟု အစခ်ီ၍ ေရသားထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “တိုင္းျပည္ရဲ့ပံုရိပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာကိုယ္စားျပဳႏိုင္မယ့္ သမၼတစစ္စစ္တစ္ေယာက္ကို ရဖို႔ (၁) သမၼတေလာင္းဟာ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းရပါမယ္၊ အညႇီအေဟာက္ကင္းစင္သင့္ပါတယ္၊ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးစံေရာ ကမၻာ့ဓေလ့ထံုးစံမွာပါ လက္မခံတတ္ၾကတဲ့ သားမႈမယားမႈ ဇာတ္လမ္းဆိုး ဇာတ္လမ္းေဟာင္း၊ ပံုရိပ္ဆိုး ပံုရိပ္ေဟာင္းေတြလိုမ်ိဳး မရွိသင့္ပါဘူး။ (၂) တိုင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိျဖစ္ေနပ်က္ေနတဲ့ ပကတိအေျခအေနမွန္ေတြကို သိတဲ့လူ ျဖစ္သင့္ပါတယ္၊ ေရွ႕ေၾကာင္းေနာက္ေၾကာင္း ဘယ္ကိစၥရဲ႕ အေျခခံရာဇဝင္ကဘယ္လိုဆိုတာကအစ သိတဲ့လူမွသာ ပစၥဳပၸန္အေျခအေနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး တိုင္းျပည့္အနာဂတ္ကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ႏိုင္မွာပါ။ ဘုမသိဘမသိ လူကိုေရြးမိရင္ ဘုမသိဘမသိနဲ႔ပဲ တိုင္းျပည္ဟာ ေရွ႕ဆက္ဒုကၡေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) အမ်ိဳးသားအက်ိုးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ရာဇပရိယာယ္ ႂကြယ္ဝသူျဖစ္ရပါမယ္၊ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို မားမားမတ္မတ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့လူ ျဖစ္ရပါမယ္၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္ပကို ေၾကာက္လန္႔စိုးရိမ္ရင္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္က ႏြံနစ္ရမယ့္အေျခအေန ဖန္တီးသြားႏိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးကိုေရြးမိရင္ သမိုင္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ပါလိမ့္မယ္။ (၄) စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူ ျဖစ္ရပါမယ္၊ ယေန႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္မွာ အဓိကက်တဲ့ တပ္မေတာ္အေပၚ အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးနားလည္စြာ စိတ္ရင္းထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ အျမတ္မထုတ္ဘဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား သေဘာထားအမွန္နဲ႔ လမ္းျပဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ “ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ သမၼတေလာင္းေတြကို ဦးစြာခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ၊ တိုင္းျပည္အေရးနဲ႔ ပါတီအေရးယွဥ္လာရင္ တိုင္းျပည္အေရးကိုသာ ဦးစားေပးရမွာကို လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ သိကၡာကို ကမၻာတည္သေရြ႕တည္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္” ဟု ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ ပို႔စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ First Post လူမႈကြန္ရက္ေပၚ ပထမဆံုး တင္ခဲ့သည့္သူအား စံုးစမ္းေနေၾကာင္း သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔က Credit ေတြ ေပးထားတယ္။ Credit ေပးထားေတာ့ အဲဒီ Credit ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရွာခိုင္းထားတယ္။ ဘယ္ဟာက First Post လည္းဆိုတာကိုေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားပါ့မယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူႏွင့္ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ရွိေနၿပီး သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ သမၼတ႐ံုး၏ မတ္လ ၂၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လစ္လပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူးကို အလုပ္လုပ္ရက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရး အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မေလးရွားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၆၀ ေက်ာ္ကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ စိစစ္ေန

မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၆၀ ေက်ာ္ကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ႏိုင္ရန္ စိစစ္ေနေၾကာင္း ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးက မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မေလးရွားႏိုင္င္ငံရွိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းျဖစ္သည့္ Pekan Nenas ႏွင့္ Melaka တို႔တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေနရပ္သို႔ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ႏိုင္င္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာသံ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားက မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ Pekan Nenas  လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း၌ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟုဆိုသူ အမ်ဳိးသား ၃၄ ဦးကို ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ Melaka စခန္းတို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟုဆုိသူ အမ်ဳိးသား ၃၅ ဦးကို ေတြ႕ဆုံ၍ ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားကိုေမးျမန္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟုတ္။ မဟုတ္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားကို ျမန္မာသံ႐ုံးက စိစစ္ၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာတင္ျပႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မွန္ကန္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လိုသူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ မတင္ျပႏိုင္သျဖင့္ လတ္တေလာႏိုင္ငံသား မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသူမ်ားရွိပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းမိသည့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္မ်ိဳးစုံ အတုျပဳလုပ္သူမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အရက္တုေရာင္းခ်သူမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိ

ေအာင္ၿဖိဳးေနလင္းႏွင့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕)

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိေသာ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ဳိးစုံအတုျပဳလုပ္မႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား စစ္ေဆးရာမွ အရက္အတုေရာင္းခ်သူမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မတ္ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီအခ်ိန္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိေတာက္ေခ်ာင္းနယ္ေျမရဲစခန္းမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ရတနာ မြန္(၂)လမ္း၊ အမွတ္(၁၃)ေနအိမ္ျခံ၀င္း အတြင္း ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္မ်ဳိးစုံကို ေရာစပ္အတုျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းအရ သြားေရာက္ခ့ဲရာ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ရတနာမြန္ (၃)လမ္းထိပ္အေရာက္ ယာဥ္ေမာင္း ထိန္လင္း(၃၆ႏွစ္) ေမာင္းႏွင္လာေသာ ယာဥ္အမွတ္ FF/—- Fielder အနက္ေရာင္ယာဥ္အား စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္မ်ဳိးစုံအတုျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ၍ စစ္ေမးရာ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ရတနာပုံ(၃)လမ္း၊ ျခံအမွတ္(၅၀)ေန ဦးတင္ထြန္း(၅၂ႏွစ္) ဆိုသူက ေစခိုင္း၍ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ့ဲၿပီး ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ဦးတင္ထြန္းေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္မ်ဳိးစုံ ၁၃၆ ဖာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းတို႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္မ်ိဳးစုံ အတုျပဳလုပ္သူ ဦးတင္ထြန္းႏွင့္ ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္သူ ထိန္လင္းတို႔အား ပိေတာက္ေခ်ာင္းနယ္ေျမရဲစခန္း (ပ) ၁၇၈/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၂၀/၄၈၆ ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။

ထိန္လင္း၏ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အရက္တုမ်ားအား ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (စ) ရပ္ကြက္ေန ကိုသက္(ခ)သက္ထြန္းႏိုင္ (၄၇ ႏွစ္)ကပို႔ေဆာင္ခိုင္းေၾကာင္း ထပ္မံေပၚေပါက္ ၍ ကိုသက္(ခ)သက္ထြန္းႏိုင္အား မတ္ ၂၁ ရက္ ည ၇ နာရီခန္႔တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (ဋ)ရပ္ကြက္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲသည္။

ကိုသက္(ခ)သက္ထြန္းႏိုင္အား စစ္ေဆးရာ ၎သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစ၍ ဦးတင္ထြန္းႏွင့္အတူ အရက္တုလုပ္ငန္းအား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အရက္ပုလင္းအေဟာင္းမ်ား၊ တံဆိပ္၊ ပုလင္းအဖုံး ႏွင့္အရက္ဖာမ်ားအား ဦးတင္ထြန္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန ေဒၚမာမာဦးထံမွ မွာယူခ့ဲေၾကာင္း၊ ႏိုင္၀င္း၊ ေအာင္ေက်ာ္တို႔မွ အရက္ေရာစပ္သည့္ အလုပ္အားလည္းေကာင္း၊ ထိန္လင္း၊ ရဲလင္းေအာင္၊ ေက်ာ္သူလြင္တို႔မွ ပုလင္းအလြတ္မ်ား ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ ပုလင္းမ်ားတြင္ တံဆိပ္မ်ားကပ္သည့္အလုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္ကို ေဇာ္လင္းမွလည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ခ့ဲၾကၿပီး ပုလင္းအဖုံးမ်ား ဖုံးသည့္အလုပ္ကို ဦးတင္ထြန္းကိုယ္တိုင္လုပ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအားလုံးမွ အရက္မ်ားအား ပုလင္းမ်ားထဲသို႔ ၀ိုင္းထည့္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ခ့ဲၿပီးေနာက္ အဆိုပါအရက္ပုလင္းမ်ားအား ဦးတင္ထြန္း ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ရတနာမြန္(၂)လမ္း၊ အမွတ္(၁၃)ေနအိမ္တြင္ သိုေလွာင္ထားခ့ဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။

ဦးတင္ထြန္းအား ထပ္မံစစ္ေဆးရာ အရက္တုမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန ေဒၚမာမာဦးထံသို႔ အေ၀းေျပးကားဂိတ္မွတစ္ဆင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေပးပို႔ေရာင္းခ်ခ့ဲေၾကာင္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ဘူတာ႐ုံလမ္းရွိ သဂႌစတိုးဆိုင္ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာမြန္ေစ်းေျမညီ ထပ္၊ ဆိုင္အမွတ္(၄)ရွိ ကိုထြန္းေအာင္၏ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္သို႔ ေရာင္းခ်ခ့ဲေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ ေပၚေပါက္ခ်က္အရ မတ္ ၂၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က လိႈင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ဘူတာ႐ုံလမ္းရွိ သိဂႌစတိုးဆိုင္သို႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ အရက္အတုမ်ား၀ယ္ယူထားသူ သဂႌစတိုးဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေအာင္ၿဖိဳးေနလင္း (၄၂ ႏွစ္) အား ေတြ႕ရွိၿပီး ဆိုင္အတြင္းမွ Red Label 1 liter ၁၄ လုံးႏွင့္ .75 liter (၁၅) ၊ Black Label 1 liter ၁၉ လုံးႏွင့္ .75 liter ႏွစ္လုံး ၊ Double Black Label 1 liter ၁၉ လုံး၊ Chivas 1 liter ေျခာက္လုံး၊  DUNFIFE 2 liter ရွစ္လုံးႏွင့္ 1 liter ၂၃ လုံး ၊ High Commissioner 2 liter တစ္လုံး၊ 1 liter ေျခာက္လုံး၊  .70 liter ကိုးလုံး၊ ရွစ္ပက္ျပား ခုနစ္ျပား၊ ေလးပက္ျပား ငါးျပား၊ DUNFIFE ရွစ္ပက္ျပား ၃၂ ျပား၊ ေလးပက္ျပား ၁၃ ျပားတို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသည္။ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က မြန္းလြဲ ၃ နာရီအခ်ိန္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာမြန္ေစ်းေျမညီထပ္၊ ဆိုင္အမွတ္(၄)သို႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ကိုထြန္းေအာင္၏ ဇနီး ေဒၚစန္းစန္းေမာ္ (၅၉ ႏွစ္) အားေတြ႕ရွိ ၿပီး ဆိုင္အတြင္းမွ အရက္တုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိလ်က္ ဦးတင္ထြန္းထံမွ ၀ယ္ယူထားသည့္  High Commissioner တံဆိပ္၊ အရက္ပုလင္းေျခာက္လုံးပါ ကတၱဴဖာတစ္ဖာ၊ အရက္ပုလင္း ၁၂ လုံးပါ ကတၱဴဖာငါးဖာ၊ အရက္ပုလင္း ၁၀ လုံးပါ ကတၱဴဖာတစ္ဖာ၊ DUNFIFE တံဆိပ္ အရက္ပုလင္း ၁၂ လုံးပါ ကတၱဴဖာ ေျခာက္ဖာ၊ အရက္ပုလင္းျပား ၂၄ ျပားပါ တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသည္။ အရက္အတုလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္သူ ရဲလင္းေအာင္၊ ေက်ာ္သူလြင္၊ ေဇာ္လင္း၊ ႏိုင္၀င္း၊ ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္အရက္ပုလင္းအေဟာင္းမ်ား၊ တံဆိပ္၊ ပုလင္းအဖုံးႏွင့္ အရက္ဖာမ်ားေပးပို႔ၿပီး အရက္အတုမ်ား၀ယ္ယူခ့ဲသူ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန ေဒၚမာမာဦးတို႔အား ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္က အရက္အတုေတြ ဖမ္းမိလုိ႔ အမႈဖြင့္ထားတဲ့ အမႈနဲ႔ဆက္စက္တဲ့ဟာေတြ ကိုသြားၿပီး ရွာေဖြတာေတြ၊  သိမ္းဆည္းတာေတြလုပ္ေနပါတယ္” ဟု ပိေတာက္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္း တာ၀န္ရွိရဲအရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆု ၁၁ ဆုႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္တစ္သက္တာ ထူးခြၽန္ဆုတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းခ်ီးျမႇင့္ခဲ့

မတ္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုအကယ္ဒမီေပးပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေန၀န္းထက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆု ၁၁ ဆုႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္တစ္သက္တာထူးခြၽန္ဆုတို႔ကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ေပး အပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြအခမ္းအနားကို မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မင္းဓမၼလမ္းရိွ Myanmar Event Park ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြတြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႐ံုတင္ျပသခဲ့သည့္ ဇာတ္ကား ၅၃ ကားထဲမွ ဆန္ခါတင္ဇာတ္ကားအဆင့္ဆင့္အား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ဆုမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္ဒမီ ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဖျမင့္ကလည္း အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဦးဇင္၀ိုင္းက ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားထံ အသိေပးေျပာ ၾကားလိုသည္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ရာတြင္ ဆုတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆန္ခါတင္ဇာတ္ကားမ်ားအား ထုတ္ႏႈတ္ျပသခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆုရရိွသူမ်ားကို ေၾကညာဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုရရိွသူမ်ားအနက္ ပထမဦးစြာ ႐ုပ္ရွင္တစ္သက္တာထူးခြၽန္ဆုကို စည္သူဗိုလ္ကေလးတင့္ေအာင္အား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္းကို မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ျပသျခင္း၊ ဘဘဗိုလ္ကေလးတင့္ေအာင္ဖန္တီးခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္လက္ရာမ်ား ျပသျခင္းျဖင့္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႐ုပ္ရွင္အသံဆုအား အသံဖမ္းပညာရွင္ဦးေအးျမင့္က ေၾကညာခဲ့ ရာ၌ ထာ၀ရအေမ ဇာတ္ကားမွ သိန္းေအာင္က ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဇာတ္ကားမွာ သိန္းေအာင္အတြက္ ပထမဆံုး အကယ္ဒမီ ဆြတ္ခူးရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ႐ုပ္ရွင္တည္းျဖတ္ဆုကို ေဇာ္မင္း(ဟံသာေျမ) ကေၾကညာေပးခဲ့ရာတြင္ ထာ၀ရအေမ ဇာတ္ကားမွအို၀င္က ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္လည္း ပထမဆံုးအကယ္ဒမီဆုအား ဆြတ္ခူးရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုပ္ရွင္ဓာတ္ပံုထူးခြၽန္ဆုအား ဓာတ္ပံုပညာရွင္ဦးၾကည္က ေၾကညာခဲ့ရာ၌ သရဲ မ၊ ဘီလူးမႏွင့္မိန္းမပ်ဳိဇာတ္ကားမွ ေက်ာက္ျဖဴ(ပေဒသာ)ႏွင့္ကိုေန၀င္းတို႔က တဲြဖက္အ ကယ္ဒမီအျဖစ္ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴမွာ အကယ္ဒမီသံုးဆုရရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယခုဆုမွာ စတုတၳေျမာက္အကယ္ဒမီဆုျဖစ္ၿပီး ကိုေန၀င္းမွ ာပထမဆံုးအကယ္ဒမီအျဖစ္ ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဆုမ်ားအား ေၾကညာအၿပီးတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္၀င္ေတးသီခ်င္းမ်ားအား ေတးသံရွင္မ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့သည္။

အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုမ်ားအား ဆက္လက္ေၾကညာခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရာ၌ ႐ုပ္ရွင္ေတးဂီတဆုကို ေဒါက္တာအင္ဒ႐ူးေကာင္းက ေၾကညာေပးခဲ့ရာ ကြမ္းလံုရက္ ၄၀ ဇာတ္ကားျဖင့္ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္က ရရိွသြားခဲ့သည္။ အေကာင္းဆံုးဇာတ္ညႊန္းဆုအား ထပ္မံေၾကညာရာတြင္ အကယ္ဒမီဦးၾကည္စိုးထြန္း ကေၾကညာေပးခဲ့ၿပီး ရင္ဘတ္ထဲကဓားဇာတ္ကားျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာအကယ္ဒမီ၀ိုင္းက ရရိွသြားခဲ့သည္။ ဒါ႐ိုက္တာ၀ိုင္းသည္ ဒါ႐ိုက္တာအကယ္ဒမီဆုႏွစ္ဆု ရရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ဇာတ္ညႊန္းအကယ္ဒမီဆုကိုရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ဒါ႐ိုက္တာဆုအား ဒါ႐ိုက္တာဦး၀င္းေဖက ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ ထာ၀ရအေမ ဇာတ္ကားျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာ အကယ္ဒမီစင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္က ရရိွခဲ့သည္။ အကယ္ဒမီစင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္သည္ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုႏွစ္ဆုရရိွထားၿပီး ယခုအခါ တတိယေျမာက္အကယ္ဒမီဆုကိုရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုမ်ားအား ဆက္လက္ေၾကညာေပးအပ္ခဲ့ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆုကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေၾကညာေပးခဲ့ၿပီး ေနျခည္မွာေရႊရည္ ေလာင္းဇာတ္ကား၏ထုတ္လုပ္သူ မဂၤလာေဇာ္ ထုတ္လုပ္ေရးက ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဇာတ္ကားမွာ မဂၤလာေဇာ္ထုတ္လုပ္ေရးက ပထမဆံုး အကယ္ဒမီရရိွေစခဲ့သည့္ ဇာတ္ကားလည္းျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသားဇာတ္ပို႔ဆုကို အကယ္ဒမီေနေအာင္ကေၾကညာခဲ့ရာတြင္ အေမွာင္မွာရြာ တဲ့မိုးတိမ္(ကြၽန္)ဇာတ္ကားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္က ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ အမ်ားအျပား ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါဆုမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ျမင့္ျမတ္အတြက္ ပထမဆံုး အကယ္ဒမီဆုျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ပို႔ဆုကို အကယ္ဒမီေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ကေၾကညာခဲ့ရာတြင္ သရဲမဘီလူးမႏွင့္ မိန္းမပ်ဳိ ဇာတ္ကားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုကရရိွခဲ့သည္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုမွာလည္း ပထမဆံုး အကယ္ဒမီဆုအျဖစ္ ဆြတ္ခူးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသားဇာတ္ေဆာင္ဆုအား မင္းသားဦးၾကည္စုိးက ဖြင့္ေဖာက္ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနတိုးက စ႐ိုက္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ပီျပင္စြာ ပံုေဖာ္ခဲ့သည့္ တာေတႀကီးဇာတ္ကားတြင္ တတိယေျမာက္ အကယ္ဒမီဆုကို ဆြတ္ခူးရရိွခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးပိတ္ဆုအျဖစ္ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆုအား အကယ္ဒမီေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊက ေၾကညာေပးခဲ့ရာတြင္ ရင္ဘတ္ထဲကဓား ဇာတ္ကားတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား နာၾကည္းကာ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈ၊ ဘ၀၏ေလာကဓံအား ခါးစည္းခံရသူအျဖစ္ ပီျပင္စြာပံုေဖာ္ခဲ့သူ အကယ္ဒမီအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္က ဒုတိယေျမာက္အကယ္ဒမီအျဖစ္ ဆြတ္ခူးရရိွခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုမ်ားအား မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ဆုအမ်ဳိးအစား ၁၁ ခုလံုး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႐ုပ္ရွင္တစ္သက္တာဆုကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္ေရပန္းစားခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္အထူးဆုကိုမူ ထည့္သြင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္းသိရသည္။ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုမ်ားတြင္ ပရိသတ္ေမွ်ာ္လင့္ရင္ခုန္ေပးၾကသည့္ အႏုပညာရွင္အမ်ားစု ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရၿပီး ပရိသတ္အမ်ားစုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဓာတ္ပံု-ေန၀န္းထက္၊ ၾကည္ႏုိင္၊ ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး၊မ်ဳိးထက္ပိုင္

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း (Code of Conduct) ဧၿပီလအတြင္း ထုတ္ျပန္မည္

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ေကာ္မရွင္႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း (Code of Conduct) ကို ဧၿပီလအတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အမႈမ်ားတြင္ စံထားလိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စာေစာင္ျပဳစုေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ မတ္ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေကာ္မရွင္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္  အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ တုိက္ဖ်က္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္စာမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အျပင္ ႀကိဳတင္တားဆီးကာ ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္အညီ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိရွိႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပဳစုျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ဦးေအာင္ၾကည္က ဆုိသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပဳစုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ  တိက်ခိုင္မာစြာ ေရးသားရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ေရးဆြဲၿပီးေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ရာ အၿပီးသတ္ညႇိႏိႈင္းသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုးပါက  မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအျပင္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ေကာ္မရွင္႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း (Code of Conduct) ကိုလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ဧၿပီလအတြင္း ျပည္သူလူထု သိရွိႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNDP တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း သိရသည္။

စနစ္တစ္ခုေျပာင္းရန္အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို တန္ဖိုးထား အသိအမွတ္မျပဳပါက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီး ေျပာၾကား

‘Memory of the Past’ ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဓာတ္ပံုျပခန္းတြင္ ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AAPP)

စနစ္တစ္ခုေျပာင္းရန္အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို တန္ဖိုးထား အသိမွတ္မျပဳပါက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း ရွစ္ေလးလံုးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕တာ၀န္ခံ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

‘Memory of the Past’ ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္၊ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဘ၀ကိုထင္ဟပ္ေစသည့္ ဓာတ္ပံုျပခန္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း (၁၈) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ AAPP ႐ံုးခန္းတြင္ မတ္ ၂၃ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား၌ ဦးကိုကိုႀကီးက အမွတ္တရစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ စနစ္တစ္ခုကေနတစ္ခုကို ေျပာင္းဖို႔အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ စြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ့သူေတြ အဲဒီႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေဟာင္းေတြကို ဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကမွ တန္ဖိုးမထားရင္ အသိမွတ္မျပဳရင္ ကြၽန္ေတာ္ေတာ႔ အယံုအၾကည္မရွိဘူး။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ ဘာတို႔ဆိုတဲ့ကိစၥကို။အတိတ္မရွိတဲ့လူမ်ဳိးဟာ အနာဂတ္မရွိဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီလို ဆို႐ိုးစကားရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တာေတြ ၿပီးပါေစေတာ့လို႔လြယ္လြယ္ကူကူေလး ေျပာလိုက္တဲ့စကားက သိပ္တာ၀န္မဲ့ လြန္းအားႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ျပန္လွန္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူး။ ျပန္ၿပီး လက္စားေခ်ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ဘ၀ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေပးဆပ္မႈ ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ဒီလိုပဲ ခံယူပါတယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏  စိတ္၊ ခႏၶာဒဏ္ရာမ်ားကို ကုစားေပးသည့္ကိစၥကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေၾကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡခံစားရသည့္သူမ်ား၊ လူလုပ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡခံစားရသူမ်ားကို လူမႈစီးပြား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးသည့္ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘာသာရပ္ႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ေနတယ္လို႔ ေျပာေနတယ္။ ဟုတ္ပါၿပီ။ တကယ္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူေတြကို၊ ဘယ္လူတန္းစားေတြကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔တည္ေဆာက္မလဲဆိုတဲ့  Target ေတြက မ်ားပါတယ္။ မ်ားတာက ပထမဦးစားေပး၊ ဒုတိယဦးစားေပးဆိုတာ စဥ္းစားၿပီး လုပ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလုပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး Target ေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မပါဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကလည္း အင္မတန္ေရးအႀကီးပါတယ္။ အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ရွစ္ေလးလံုးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ ေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

အထူးသျဖင့္ နာမည္မထင္မရွား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသင့္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းကိုႏိုင္က တိုက္တြန္းသည္။

“လူဆိုတဲ့သတၱ၀ါက အသိအမွတ္ျပဳမႈကို  လိုလားပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ မေမ့ဘူးဆိုတာ အျပင္ကလူေတြကို ဒါကို သတိရေနတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳေနတယ္။ ငါတို႔ႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ မင္းတို႔ေနာက္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာ အနည္းဆံုးျပႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက အျငင္းပြားဖြယ္စရာရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ အညတရေတြ  ေတာ္ေတာ္သူတို႔ ဘ၀ေတြ စာနာဖို႔ေကာင္းတယ္။ အဆက္အသြယ္မမီတဲ့လူေတြ လက္လွမ္းေ၀းတဲ့လူေတြ သူတို႔မိသားစုေတြဆီကုိ မေရာက္ခဲ့ႏုိင္တဲ့  ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားခဲ့ရတာေပါ့။ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ လင္းလာတာ ပြင့္လာျဖစ္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔အလုပ္ေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ ကုစားတဲ့ အလုပ္ေတြက်ရင္ သူတို႔ကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ လုပ္ေစခ်င္တာကို တိုက္တြန္းခ်င္တာပါပဲ”ဟု ဦးမင္းကိုႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသာမက စနစ္အေျပာင္းအလဲတြင္ နစ္နာခဲ့ရသည့္သူမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားသြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ဘ၀ေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥေတြကို ေျပာတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမွ်တမႈဆိုတဲ့ အခန္းက႑ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္က အဓိကထားေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ စနစ္တစ္ခုကေန တစ္ခုကို ေျပာင္းေပါ့။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီမိုကစနစ္ကို ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ၾကတဲ့သူေတြ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတင္မကဘူး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခြၽတ္ယြင္းသြားတဲ့လူေတြ  အိုးအိမ္စြန္႔ခြာသြားရတဲ့ လူေတြကအစ ေနာက္ဆံုးေျပာရင္ တပ္မေတာ္သား မိသားစုေတြကအစ ဒီစနစ္တစ္ခုေၾကာင့္ သားေကာင္ျဖစ္သြားတဲ့လူေတြ။ အထူးသျဖင့္ တတိယႏိုင္ငံေရာက္သြားၿပီး အခုထက္ထိ ျပန္မလာႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္သြားတဲ့လူေတြ။ အဲဒီလူေတြအားလံုးဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတရားမွ်တမႈအရ သူတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ တန္ဖိုးထားဖို႔ သူတို႔နစ္နာခဲ့ရတာေတြကို ျပန္ၿပီးကုစားသြားဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ အဲဒါေတြဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အဓိကက်တယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“Memory of the Past”  ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဓာတ္ပံုျပခန္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္အတြင္းျပဳလုပ္ထားေသာ လူအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ ကြယ္လြန္သြားၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစာရင္း၊  ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစာရင္း  စသည့္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး အဆုိပါျပခန္းကို အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္၍ စေနေန႔ႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔တို႔တြင္  သြားေရာက္ေလ့လာလိုပါက ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။