၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၂၀ ေခ်းယူရန္ ညိႇႏႈိင္းရရွိ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီး ၂၀၅၂-  ၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ တြက္ခ်က္ထားမႈအျပင္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူရန္ ညိႇႏႈိင္းရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူရန္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ညိႇႏႈိင္းရရွိထားသည့္ ေငြမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းယူရရွိေငြမွာ ေဒၚလာ ၇၅၃ ဒသမ ၁၉ သန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြ အမ်ားဆံုးရရွိေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားကာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ျပည္ပေခ်းေငြ၏ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရွိထားကာ အဆိုပါ ေခ်းေငြအားလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ လူမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလလတ ္ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ (မူၾကမ္း) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ADB၊ IDA၊ အျခား) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆၄ ဒသမ ၂ သန္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရၾကား ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆၂၅ ဒသမ ၇ သန္း စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉၈၉ ဒသမ၉ သန္း ျပည္ပေၾကြးၿမီ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ မွ ၇၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ မွ ၇၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ မွ  ၆၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ မွ ၅၀၀အထိ၊ ၂၀၂၈-၂၀၂၉ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ မွ ၄၀၀ အထိ၊ ၂၀၃၁-၂၀၃၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၃၆-၂၀၃၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အထိျဖစ္ ၿပီး ၂၀၃၇-၂၀၃၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

 

လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားပါ ျဖည့္တင္း၍ ယာဥ္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ စည္းကမ္းမဲ့ တူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိေန

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ဟိန္းမင္း)

လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားပါ ျဖည့္တင္း၍ လုပ္ကြက္ဧရိယာအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ယာဥ္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ အဆမတန္ ေက်ာ္လြန္ကာ စည္းကမ္းမဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနေသာ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွာ လုပ္ကြက္ ဧရိယာအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ယာဥ္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သက္တမ္းကုန္လုပ္ကြက္မ်ားမွ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားပါ သက္တမ္းက်န္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ျဖည့္တင္း၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ စည္းကမ္းမဲ့ တူးေဖာ္ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနအား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရသို႔ တင္ျပေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အားနည္းေနေၾကာင္း ဖားကန္႔မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတို႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ေရရွည္သုံးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ကြက္ေတြကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲဆိုတဲ့ က႑မွာ (လႊတ္ေတာ္မွာ) ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အထဲမွာ အဲဒါေတြပါတယ္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုထဲကို ရွိသမွ်ယႏၲရားေတြ အကုန္စုျပံဳၿပီး လုပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ ခဏေလးနဲ႔ ကုန္သြားတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ လုပ္ကြက္သက္တမ္း ကုန္တဲ့သူက ကုန္တယ္။ အဲဒီသက္တမ္း ကုန္တဲ့သူေတြက သက္တမ္းက်န္ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ စက္ေတြလာေပါင္းၿပီး လုပ္တယ္။ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ မကုန္သင့္ဘဲနဲ႔ ခဏေလး ခဏေလး  ကုန္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယႏၲရားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ ဆိုၿပီိးေတာ့ ဒီတစ္ေခါက္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဥပေဒအရ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ လုပ္ကြက္ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားမွာ ယႏၲရားရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အက်ဳိးတူလုပ္လို႔ မရဘူး။ ကိုယ့္လုပ္ကြက္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲ လုပ္ရမယ္။ ဥပေဒမွာလည္း ဒါျပ႒ာန္းထားၿပီးသား။ အခုဒါမ်ဳိးေတြပဲ လုပ္ေနတယ္။ ဒါကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္တာ၀န္က ဒါပဲ။ အမ်ားသိေအာင္၊ အစုိးရသိေအာင္ အကုန္လံုး ဒီကိစၥေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားသိေအာင္ခ်ျပၿပီးၿပီ။ အေရးယူမႈ အပိုင္းက ဘယ္သူ႔တာ၀န္လဲ။ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္ေလာက္အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့လဲဆိုရင္ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒကလည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ယႏၲရားေတြကလည္း ဒီမွာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ႀကီိးလည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေရာ ေျမျပင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးစရာ ေနရာမရွိ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး အဲဒီေလာက္ ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ္တိုင္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လို႔မရဘူး။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ့္ အစိုးရကို တြန္းအားေပးဖို႔၊ သိေအာင္ခ်ျပဖို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကိုေတာ့ တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္တယ္။ အစိုးရဘက္က ဘာမွတံု႔ျပန္မႈမလာတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သိပ္အားရေက်နပ္မႈ မရွိဘူး” ဟု ဖားကန္႔မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ လုပ္ကြက္ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းအလိုက္ ခြင့္ျပဳမည့္ စက္ယႏၲရား၊ ေျမသယ္ယာဥ္ အေရအတြက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအားကို လ်ာထားသတ္မွတ္ထားမႈ အေျခအေနအား အစိုးရသစ္ မတက္မီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္ကပင္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လုပ္ကြက္အက်ယ္အ၀န္း ၁၀ ဧကႏွင့္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဘက္ဟိုးအေရအတြက္ ငါးစီး ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၃၅၀၊ ေျမသယ္ယာဥ္အေရ အတြက္ အစီး ၂၀ ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၁၄၀၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ကြက္အက်ယ္အ၀န္း ၁၀ ဧကအထက္မွ ဧက ၃၀ အထိျဖစ္ပါက ဘက္ဟိုးအေရအတြက္ ၁၂ စီး ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၈၄၀၊ ေျမသယ္ယာဥ္ အေရအတြက္ ၃၆ စီး ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၂၅၂၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္အက်ယ္အ၀န္း ၃၀ ဧကအထက္ ျဖစ္ပါက ဘက္ဟိုးအေရအတြက္ အစီး ၂၀ ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၁၄၀၀၊ ေျမသယ္ယာဥ္ အေရအတြက္ ၄၈ စီး ၀န္ေဆာင္မႈအား စုစုေပါင္း တန္ ၃၃၆၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ယာဥ္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ အဆမတန္ ေက်ာ္လြန္တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ (ဗဟို) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက “စက္ယႏၲရား ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ သတၱိရွိရွိလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အာဏာကိုကိုင္စြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ္။ ဒါကိုမွ မလုပ္ရဲရင္ေတာ့ အခက္အခဲ ရွိလိမ့္မယ္။ ဒါကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေရြ႕ေတာ့ တြန္းရလိမ့္မယ္။ စက္ယႏၲရားမွ မကန္႔သတ္ရင္ေတာ့ ဒီနယ္ေျမဟာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း မခံေတာ့ဘူး။ ဒါကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အျပင္းအထန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒီအစုိးရဟာ အရင္အစိုးရထက္စာရင္ ဥပေဒေဆာင္ရြက္ပံု ေဆာင္ရြက္နည္း အမ်ားႀကီးပိုတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္း အားေကာင္းေပမဲ့ ဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ အားနည္းေသးတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားမွာ လစဥ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၈၀၈ ခု တစ္ဧက လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၅၆၃၈ ကြက္၊ အက်ဳိးတူကုမၸဏီ ၂၂၂ ခု လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၂ ကြက္ရွိခဲ့ရာမွ NLD အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ကြက္မ်ား သက္တမ္းတိုးခြင့္ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ စာရင္းခ်ဳပ္အရ အက်ဳိးတူ လုပ္ကြက္ ၉၅ ကြက္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္ ၇၄၅ ကြက္ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ညြန္႔သိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမယုေဒသတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အတြက္ ရမ္းျဗဲေဒသခံအခ်ဳိ႕ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းသို႔ စတင္သြားေရာက္

ေမယုေဒသတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ ထြက္ခြာေနသည့္ ရမ္းျဗဲေဒသခံအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေမယုေဒသတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အတြက္ ရမ္းျဗဲေဒသခံမ်ား ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းသို႔ စတင္သြားေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခေဒသသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ရန္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တတိယအသုတ္အျဖစ္ ေရာက္လာသူ ၁၈ ဦးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ ေျမျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းတို႔က စစ္ေတြ ေရခ်မ္းျပင္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ ရမ္းျဗဲ၊ မာန္ေအာင္ေဒသခံမ်ား ေမယုေဒသသို႔ အေျခခ်ရန္ သြားေရာက္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက “ေမယုေဒသမွာ ေက်းရြာသစ္ေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့ အခါမွာ အစိုးရကေန အိမ္ေပးမယ္။ လယ္ေပးမယ္။ ႏြားေပးမယ္ေလာက္နဲ႔ေတာ့ လူေတြမလာေလာက္ဘူးေလ။ ဒီေဒသကို ရင္းႏွီးေအာင္၊ ဒီေဒသမွာ လုပ္စားလို႔ရတယ္ဆိုတာ သိသြားေအာင္၊ ဒီေဒသမွာ လုပ္စားတတ္ေအာင္၊ ဒီေဒသကို ငါတို႔ကာကြယ္ထားရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပို႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ ေနရာခ်ထားဖို႔ အဆင့္အထိေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုပို႔တာက ေဒသမွာ ကြၽမ္းက်င္သြားေအာင္၊ ေဒသမွာ ေနခ်င္လာေအာင္၊ ဒီေဒသကို ငါတို႔ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာ သိသြားေအာင္ ကနဦးအေနနဲ႔ ပို႔တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေဒသနဲ႔ရင္းႏွီးသြားရင္ သူတို႔ေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ ဘယ္ႏွရြာေလာက္ တည္မယ္ဆိုတာေတာ့ အတတ္မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သံုးရြာေလာက္ ရမ္းျဗဲဘက္က လူေတြနဲ႔ တည္ေပးရမလားလို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ဒီကေန႔သြားတာက ၁၈ ဦး ရွိတယ္။ မာန္ေအာင္က ကိုးဦး၊ ရမ္းျဗဲက ကိုးဦးပါတယ္။ ဟိုမွာ ေရာက္ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ဆိုရင္ အားလံုးေပါင္း ၃၁ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေလးဦးလည္း ပါတယ္။ ေနထိုင္ဖို႔ေတာ့ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ေနဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ေတာင္ပိုင္း အင္းဒင္ရြာမွာ လူစုထားတယ္။ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔အတြက္ အဲဒီမွာ စပါးေတြ ၀င္ရိတ္မယ္။ ေရလုပ္ငန္းကိုလည္း သူတို႔ စဥ္းစားထားတာ ရွိတယ္။ အခု ဒီဘက္ကိုလာတဲ့လူေတြက လယ္သမားေတြမ်ားတယ္။ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြလည္း ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ အင္းဒင္ရြာမွာေနဖို႔၊ စားဖို႔ အားလံုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးထားတာ ရွိတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရမ္းျဗဲႏွင့္ မာန္ေအာင္ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား စုစုေပါင္း ၃၁ ဦးသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း အင္းဒင္ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားလည္း ျပန္လာရန္ စိတ္ကူးရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ရမ္းျဗဲဘက္မွာ ဒီဘက္ကလူေတြ ဘာသာျခားေတြနဲ႔မေနခ်င္လို႔ လာေနတာရွိတယ္။ သူတို႔က အေျခအေနေကာင္းရင္ ျပန္မယ့္သေဘာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုစပို႔တာကေတာ့ ရမ္းျဗဲေဒသခံေတြ သီးသန္႔ျဖစ္တယ္။ သူတို႔က လယ္ယာလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြျဖစ္တယ္။  သူတို႔ အဲဒီေဒသမွာ ေနထိုင္ရင္ေတာ့ အဲဒီေဒသအတြက္လည္း ေကာင္းသြားမယ္။ ရြာတည္ဖို႔ကိစၥေတာ့ ဘာမွညႇိတာ မရွိေသးဘူး။ သူတို႔ကလည္း အဲဒီအဆင့္အထိ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔သြားတာကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေရာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ CSO ေတြေရာ သိေအာင္ေတာ့ လုပ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေျခခ်ေနဖို႔ဆိုတာက သူတို႔အေပၚမွာမူတည္ပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦး ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မယူကမ္းေဒသတြင္ အလုပ္သမား ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ စပါးခင္းမ်ား ရိတ္သိမ္းရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ (ယေန႔) စတင္မည္

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က အထက (၂) စမ္းေခ်ာင္းတြင္ က်န္းမာေရးဌာနက ေက်ာင္းအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး အစီအစဥ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ (ယေန႔) တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္အထိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး အစီအစဥ္တြင္ အသက္ကိုးလမွ ငါးႏွစ္အထိ ကေလးမ်ား၊ ၁၅ ႏွစ္ အထိ ေက်ာင္းမေနေသာ ကေလးလူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လြတ္က်န္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးဌာန၊ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာန၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာန/ ဌာနခြဲ၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ဓမၼာ႐ံုမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိက ေနအိမ္ႏွင့္ အျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆးထိုးစုရပ္မ်ားတြင္ ထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖူးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိုးဖူးသည္ျဖစ္ေစ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ အသက္ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္အထိ ကေလးလူငယ္အားလံုးကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပိုမိုစိတ္ခ်ရေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ ကာကြယ္ေဆး မထိုးသင့္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ လကၡဏာမ်ား ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးမထိုးသင့္သည့္ အေျခအေနကို မိဘမ်ား ပိုမိုသိရွိရန္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဗီႏိုင္းပိုစတာမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးထိုးစုရပ္တုိင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္း၊ မိဘမ်ားသိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေမးအေျဖ က႑မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး တစ္နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မည္သည့္လကၡဏာမ်ဳိးမဆို ေပၚေပါက္လာပါက ဆရာ၀န္၊ ဆရာမထံ ခ်က္ခ်င္းျပသရန္ အသိေပးျခင္း၊ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္ ထပ္မံအားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွစ၍ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္ကိုစတင္ခဲ့ရာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ အထိ ရည္မွန္းကေလးဦးေရ ၈ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔အနက္ ၈ ဒသမ ၃ သန္းကို ထိုးႏွံႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၉၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊမ္းျခံဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းျခံဳမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဧရာ၀တီတြင္ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပဲခူးတြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခ်င္းတြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကခ်င္တြင္ ၉၃ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ကယားတြင္ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကရင္တြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေကြးတြင္ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မႏၲေလးတြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မြန္တြင္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရခိုင္တြင္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စစ္ကိုင္းတြင္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းအေရွ႕တြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းေျမာက္ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းေတာင္တြင္ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တနသၤာရီတြင္ ၉၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ရန္ကုန္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ အသီးသီးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိ္န္းအေရး ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ဟု ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ေျပာၾကား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္၏ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား ျမင္ကြင္းတစ္ခု

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေရး ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ တ႐ုတ္အစိုးရ (တ႐ုတ္အစိုးရ၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ) ႏွင့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕တု႔ိ  သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ဟု ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီသည္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ Zhang Hua Ngui ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု-ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္းေရအား လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ACHC) ဒုတိယဥကၠ႒မစၥတာ Zhao Laipu တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ယင္းကဲ့့သို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရျခင္းမွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ရွိလာပါက ျမန္မာအစိုးရ၊ တ႐ုတ္အစိုးရ (တ႐ုတ္အစိုးရ၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ) ႏွင့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕တု႔ိပါ၀င္သည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲအ၀န္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီး အေျဖရွာရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိက ေျပာတာကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္က ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တ႐ုတ္အစုိးရရယ္၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီရယ္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ေပါ့။ ျမန္မာအစိုးရ အပိုင္းရယ္၊ တ႐ုတ္ဘက္အပိုင္းရယ္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အပိုင္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆုိတာက ျမန္မာအစိုးရရယ္၊ တ႐ုတ္အစိုးရယ္၊ တ႐ုတ္အစိုးရ Plus တ႐ုတ္ကုမၸဏီေပါ့။ ၿပီးရင္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕ဆိုတဲ့ဟာေပါ့။ အဲဒီအ၀န္းအ၀ိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တည္ေဆာက္တာပါ။ သူတို႔ကိုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားအသိေပးတာေပါ့။ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ မပါဘဲနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကို  အသိေပးတာေပါ့။ အဲဒါက အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္ပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ACHC ကုမၸဏီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္သံုးခ်က္ ေဆြးေႏြးရန္ေတာင္းဆိုထားၿပီး အဆိုပါ အခ်က္သံုးခ်က္မွာ  Engineering ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ Geological ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္တို႔ျဖစ္ကာ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎ကုမၸဏီက အေၾကာင္းမျပန္ေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍  ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက “NLD အစိုးရအေနနဲ႔လည္း မၿပီးဘူးေပါ့ေနာ္။ မၿပီးဘူးဆိုတဲ့ဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္အမ်ဳိးသားရဲ႕ အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏို္င္ငံအစိုးရက ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေျပာၿပီးေသာ္ျငားလည္းပဲ လူမ်ဳိးစုတစ္စုရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ လူမ်ဳိးစုတစ္စုရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵကို အေက်အလည္ကို  ေဆြးေႏြးဖက္အေနနဲ႔ မသတ္မွတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ ဒီအတိုင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုေတာ့ နည္းနည္းအခက္အခဲ ရွိတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း အဲဒီအတိုင္းလုပ္လာလို႔ ျပႆနာျဖစ္တယ္ေလ။ အဲဒီလို သေဘာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖက္ အေနနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တ႐ုတ္ကို  တိုက္တြန္းထားတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကုိလည္း တိုက္တြန္းမွာပါ။ သူတို႔ဘက္က ဘယ္လို Reply လုပ္မွာလဲ မသိဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္သည့္ သေဘာျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ လမ္းေၾကာင္းပြင့္သြားၿပီဆိုလွ်င္ ကခ်င္လူထုႏွင့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ျပန္လည္တိုင္ပင္ၿပီး အားလံုးပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသည္ မိမိတို႔ပါတီ၏ သေဘာထားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ဆိုသည္။

ႀကီးမားေသာ ေရအားလွ်ပ္ စစ္ထုတ္ယူေရး ဆည္မ်ားသည္ ေရရွည္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈကို ကုိင္တြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာ၌ ဦးစားေပး မဟုတ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအမ်ဳိးသမီး ဟြာခ်န္းယင္က ျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္၏ အေနအထားသည္ မေျပာင္းလဲေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိမႈ အေျခခံေပၚမူတည္လ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အျမဲတမ္း နက္႐ိႈင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု-ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သံုးလအတြင္း ပထမအစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွလြဲ၍ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ယခုခ်ိန္အထိ  ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ ေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြရယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက စတင္ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္လမ္းအူေၾကာင္းကိုသာ အသံုးျပဳမည္ဟု သိရ

ထား၀ယ္-တီးခီးလမ္းပိုင္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမွ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးသို႔ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ ေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ေခ်းေငြ ဘတ္သန္း ၄၅၀၀ အား ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးပါက လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ စတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ လမ္းအူေၾကာင္း အေဟာင္းကုိသာ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ Italian-Thai ကုမၸဏီတို႔အၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိ ကနဦး အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ Project ကိုးခု အတြင္း ပါ၀င္သည့္ ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ ေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ WEDA ထံမွေခ်းေငြအျဖစ္ ဘတ္သန္း ၄၅၀၀ ေခ်းယူႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြရယူရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ ထား၀ယ္ေဒသသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ လာေရာက္ေလ့လာခ့ဲၿပီး ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမကို နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

“ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္း ကိုးခုရွိတ့ဲ အထဲမွာ နံပါတ္တစ္ အေရးႀကီးဆံုးက ႏွစ္လမ္းသြား လမ္းမေပါ့။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကေနၿပီး ထီးခီး (ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္) အထိ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းက အျမန္ဆံုး တိုးတက္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးတို႔က တင္ျပတယ္။ ႏွစ္လမ္းသြားကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းက စတင္တယ္ဆိုတ့ဲသေဘာ သက္ေရာက္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို သူကထိုင္းနယ္စပ္နဲ ့ဒီေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ဆက္သြယ္တ့ဲလမ္းက အဓိကက်တ့ဲ အတြက္ပါ။ ဒုသမၼတကလည္း သေဘာတူတယ္။ ဒီထီးခီး-ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလမ္းလုပ္မွ ပထမဆံုး စက္မႈဇုန္ႀကီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔အတြက္ လာမယ့္အပိုင္းကိုေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ ခရီးသြားေတြ ၀င္လာမယ္။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျမန္လာမယ္ဆိုတ့ဲအတြက္ ေဒသအတြက္လည္း အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိမယ္ဆိုၿပီး ဒုသမၼတက ေျပာတယ္။ အစိုးရသစ္ တက္တ လည္း တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးရွိေနၿပီ ျဖစ္လို႔ ဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ဖို႔ဟာကို သူကအထူးလိုလားတယ္။ ျပင္ဆင္ေလ့လာတ့ဲအခ်ိန္က ဒီေလာက္ အတိုင္းအတာဆိုရင္ ျပည့္စံုေနၿပီ။ အခုအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အပိုင္းေတြ ျဖစ္လာၿပီ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြား အဆင့္ျမင့္လမ္းမ ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးအထိ ေဖာက္လုပ္ထားၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ အရွည္ ၉၉ မိုင္ရွိ ေျမသားလမ္း အူေၾကာင္းကိုသာ အနည္းငယ္ျပင္ဆင္၍ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုသမၼတ လာေရာက္ခ့ဲသည့္ ခရီးစဥ္၌ လမ္းဦးစီးဌာနမွ တင္ျပခ်က္အရ ေဒသတြင္း အသံုးျပဳရန္ ထီးခီးနယ္စပ္မွ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ ေက်ာက္မီးေသြး သယ္ယူရန္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ထီးထ-စံုစင္လမ္းကို ေက်းလက္ ေဒသလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပခ့ဲၿပီး ဒုသမၼတမွ Survey ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

ဒုသမၼတ ဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ခရီးစဥ္မွာ ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံထံမွ ထိုင္းဘတ္ ေငြသန္း ၄၅၀၀ ေခ်းယူရန္ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လာေရာက္ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူကာ လမ္းစတင္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ (၄) အဆင့္ရွိ လမ္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ျမ၀တီလမ္း အဆင့္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက ေျပာၾကား သည္။

ITD ကုမၸဏီမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ့ဲသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စီမံကိန္း ယာယီရပ္နားခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း၌ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စီမံကိန္း၌ လုပ္ငန္းကိုးခုျဖစ္သည့္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ၊ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းသံုးခု၊ Town Ship တစ္ခု၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ Small port Small ႏွင့္ ၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိေသာ အလတ္စားစက္မႈဇုန္ တစ္ခုတို႔ကို ကနဦးအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MoA လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသစ္ လက္ထက္၌ ကနဦး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ၁၉၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိ ပင္မစီမံကိန္း အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ကနဦး စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ေျမသားလမ္းအျဖစ္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေသာ ထား၀ယ္-ထီးခီး (ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္) ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ အၿပီးသတ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈ ဇုန္တစ္ခုတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေခ်းေငြျဖစ္သည့္ ဘတ္သန္း ၄၅၀၀ (ေဒၚလာ ၁၃၈ သန္းခန္႔) ကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေခ်းယူရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ကနဦး စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း၌ အသံုးျပဳမည့္ လွ်ပ္စစ္အတြက္လည္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လည္ပတ္ရန္ ထိုင္းကုမၸဏီဘက္မွ စီစဥ္ထားသည္ဟု ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

 

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕တြင္ တရားမ၀င္ ထိုင္း၀က္ ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ပ်က္၍ ေျခာက္လအတြင္း ျခံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္သိန္းေပါင္းရာေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈး

မုတၱမဇင္းဘာရြာ ဝက္ေမြးျမဴုျခံအခ်ဳိ႕ ေမြးျမဴထားသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မုတၱမ ဇင္းဘာရြာရိွ ၀က္ေမြးျမဴေရးျခံ ၅၀ ခန္႔တြင္ ထိုင္း၀က္ေပါက္၊ ေရာဂါရ ေအးခဲ၀က္သား၊ ၀က္အရွင္တို႔ကို လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လခန္႔မွ ကရင္ျပည္နယ္စပ္ကိုေက်ာ္၍ တရားမ၀င္ ေဒသတြင္း ၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ထိုင္း၀က္သားေပါက္ေမြးျခံ၀န္းက်င္၊ ေရာဂါပါ ေအးခဲ၀က္သား စားသံုးမႈတို႔ေၾကာင့္ ယခင္က ေျခာက္လအတြင္း တစ္ႀကိမ္ေလာက္သာ ၀က္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈရိွရာ ယခုလစဥ္လိုလို ေရာဂါျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ယခုထိုင္း၀က္အရွင္္မ်ား၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ဒိုင္သို႔ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ၀က္အ၀ယ္ရပ္ျခင္း၊ ေစ်းႏိွမ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ၀က္ေစ်းကြက္ပ်က္ကာ ၀က္ေမြးျမဴမႈ လုပ္ငန္းမ်ား သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးမႈ ရွိလာေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္၀က္ျခံထဲနားမွာ ထိုင္း၀က္သားခဲြေတြ လာေမြးတယ္၊ ဒီမွာက ပူ၊ ေအး ျမန္တယ္။ ၀က္ေသတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ျခံလည္း ၀က္နာက်တာပဲ။ ေနာက္ၿပီး ထိုင္းဘက္က ေစ်းေပါတဲ့၀က္သား ၀ယ္စားတယ္။ မၾကာဘူး ၀က္နာေတြ ထပ္က်ျပန္တယ္။ အနည္းဆံုး ျခံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က တစ္ျခံကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လအတြင္းမွာ က်ပ္ငါးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ ဆံုး႐ံႈးတယ္ဆိုေတာ့ သိန္း ၂၅၀ ေလာက္ ျပဳတ္ကုန္တာေပါ့။ တျခားရြာေတြ မပါေသးဘူး။ ဇင္းဘာရြာ တစ္ခုတည္း” ဟု ဇင္းဘာရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကံျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒသတြင္း အလွဴအတန္းေပါမ်ား၍ ယခုလရက္မ်ဳိးတြင္ ပံုမွန္၀က္သား ေစ်းေကာင္းရေလ့ ရိွေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လခန္႔မွစ၍ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္၀က္ဒိုင္တို႔သည္ ထိုင္း၀က္အရွင္မ်ား၊ ေအးခဲသားမ်ား၊  တရားမ၀င္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္းေနမႈေၾကာင့္၊ မုတၱမၿမိဳ႕နယ္မွ ၀က္ေစ်းကြက္မ်ား ပ်က္လာေၾကာင္း၊ ၀က္ျခံဖမ္းေစ်း တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၄၁၀၀၊ ၄၀၀၀ သာရိွၿပီး ၀ယ္ယူမႈပင္ မရိွေတာ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ကာလတူတြင္ က်ပ္ ၄၆၀၀ အထက္တြင္ ရိွခဲ့ေၾကာင္း ၀က္ေမြးျမဴသူ ကိုေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“၀က္သားကဲြ ေစ်းကြက္ပ်က္တယ္။ ေရာဂါျဖစ္တယ္။ အသားေစ်းကြက္လည္း ေပ်ာက္တယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လံုး၀ကို ေပးမ၀င္ေစခ်င္ဘူး။ ထိုင္းမွာ ကြၽန္လိုလုပ္ၿပီး ေငြသိန္း ၃၀၊ ၄၀ စုၿပီး ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာမွာ ေမြးျမဴေရး ျပန္လုပ္ပါတယ္။ ဗမာႏိုင္ငံထိ ေမြးျမဴေရး မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ လာဒုကၡ ေပးေနေတာ့ ဘာဆက္လုပ္ရမွာလဲလို႔ ေမးခ်င္တယ္။ ထိုင္းျပန္သြားဖို႔ အသက္ကႀကီးၿပီ” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လာ၍ ၀က္ေမြးသူ ဦးေမာင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

“၀က္ေမြးျမဴမႈ အေျခအေနသိခ်င္လို႔ ျခံသမားေတြနဲ႔ ေတြ႕ပါတယ္။ ညကပဲ ျမ၀တီက PC-3 (နယ္ေက်ာ္ျဖတ္ခြင့္) ယူၿပီး ၀က္ကားေတြ ခုနစ္ကားဆင္းလာတဲ့ သတင္းရတယ္။ သထံုဘက္မွာ သြားေစာင့္ၾကည့္တယ္။ လိုအပ္ရင္ မရမ္းေခ်ာင္ဂိတ္ ဆက္သြယ္ၿပီး စစ္ေဆးဖို႔ပါ။ သတင္းရလို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလိုက္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လကုန္ရင္ ေမြးျမဴေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေဒသေမြးျမဴေရးသမားေတြက သတင္းအခ်က္လက္ စုေဆာင္းမယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ ေမြးျမဴေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ညႇိႏိုင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျမ၀တီအဆင္းဂိတ္ေတြမွာ သံသယျဖစ္စရာ သတင္းေတြလည္း ရထားပါတယ္။ တိတိက်က် လုပ္ကိုင္ဖို႔ ရိွပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္ အားထားလုပ္ကိုင္မယ့္ စီးပြားေရးငါးခုမွာ ေမြးျမဴေရးလည္း ပါပါတယ္။ ေမြးျမဴေရး သမားေတြကို ကာကြယ္ကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ဦးညိဳမင္း (အတြင္းေရးမွဴး မြန္ျပည္နယ္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္) က ေျပာၾကားသည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ အမ်ဳိးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ပန္းအမ်ဳိးအစား ၄၈ မ်ဳိးႏွင့္ ပန္းေပါင္းႏွစ္သိန္းခန္႔ ျပသမည္

ျပင္ဦးလြင္ အမ်ဳိးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပင္ဦးလြင္ အမ်ဳိးသားကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ပန္းအမ်ဳိးအစား ၄၈ မ်ဳိး ႏွင့္ ပန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းခန္႔ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေ၀မ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ  ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပန္းပင္ေပါင္း တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းႏွင့္ ပန္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၄၈ မ်ဳိးကို ယခင္ႏွစ္ ပန္းအခင္းအက်င္း ျပကြက္မ်ားျဖင့္ တူညီမႈမရွိေစဘဲ ပန္းျပကြက္အသစ္အဆန္းမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပန္းပြဲေတာ္ရဲ႕ ျပခင္းျပကြက္ေတြက တစ္ႏွစ္နဲ႔တစ္ႏွစ္ မတူပါဘူး။ ပန္းျပပြဲဧရိယာနဲ႔ လိုက္ဖက္မယ့္ ျပခင္းျပကြက္၊ ႐ုပ္လံုး၊ ႐ုပ္ၾကြေတြနဲ႔ အလွဆင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းနဲ႔အလွဆင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အ႐ုပ္ေတြကေတာ့ ငါးခုေလာက္ပဲ ပါမွာပါ။ ပန္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၄၈ မ်ဳိးနဲ႔ ျပသသြားမွာျဖစ္ၿပီး ပန္းအတုေတြ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု အမ်ဳိးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေ၀မ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဤ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္တြင္ ပန္းတုမ်ားပါ၀င္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္  စီစဥ္ထားၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ပန္းအတုမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀ ခန္႔သာ ပါ၀င္ေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ယခင္ႏွစ္ ပန္းအတုပါ၀င္မႈႏႈန္းထက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းပြဲေတာ္အတြက္ ခင္းက်င္းျပသရန္အတြက္ ျပင္ဆင္စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ပန္းပင္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ သံုးသိန္းအထိ စိုက္ပ်ဳိးမွသာလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ ပန္းပင္ေပါင္း တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း အသားတင္သာ က်န္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုပန္းပြဲေတာ္အတြက္ ပန္းမ်ဳိးစိတ္ သိန္း ၈၀ ဖိုးခန္႔ ၀ယ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသား ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္သို႔ ၀င္ေၾကးအျဖစ္ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ ၊ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ ငါးေဒၚလာ၊  ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ သံုးေဒၚလာျဖင့္ ယခင္ပန္းပြဲေတာ္ကာလ မဟုတ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္တြင္လည္း ေရာ့ခ္႐ိႈးႏွင့္ ဟစ္ေဟာပ့္႐ိႈးမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ ၂၄ ရက္တြင္ Big Bag၊ Idiots၊ ေ၀လ၊ G-Latt၊ ၀န ၊ အယ္ဒီ၊ Soul Seven အယ္ပီ၊ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္၊ Jewel၊ ေသာ္တာခ်မ္းေျမ႕၊ လမင္းခတို႔ ပါ၀င္သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၅ ရက္တြင္ ေရႊထူး၊ လႊမ္းပိုင္၊ X Box၊ ႏိုင္း၀မ္း၊ Lil Z၊ ထက္ယံ၊ Oasix၊ Y Zet၊ ေ၀ထြန္း၊ Bobby Soxer၊ ၀ိုင္းေလးႏွင့္ DJ K Gyi စသည့္ ေတးသံရွင္မ်ား ပါ၀င္သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ိႈးပြဲအခ်ိန္အား မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသား ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္သည္ ဧက ၄၃၆ ဒသမ ၉၆ က်ယ္၀န္းကာ ကုန္းေျမဧရိယာမွာ ဧက ၃၆၆ ဒသမ ၉၆ ျဖစ္ၿပီး ေရျပင္ဧရိယာမွာ ၇၀ ဧကျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏ အမ်ဳိးသား ကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္ကို ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ သံုးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးစာခ်ဳပ္ ျပန္ခ်ဳပ္ဆိုရၿပီး  တစ္ႀကိမ္ခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ ငွားရမ္းမႈတန္ဖိုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေၾကာင္း၊ ကနဦး စတင္ငွားရမ္းခ်ိန္တြင္ က်ပ္သိန္း ၂၂၀ ျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ က်ပ္သိန္း ၅၅၀ အထိ တိုးျမႇင့္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္သည္ ၅၇ ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး ၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ျမန္​မာ့တပ္​မ​ေတာ္​ႏွင္​့ ႏိုင္​ငံ့၀န္​ထမ္​း​ေကာင္​းမ်ား၊ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး တည္​​ေဆာက္​ႏိုင္​ခဲ့​ေသာ ကရင္​တိုင္​းရင္​းသား လက္​နက္​ကိုင္​မ်ားအား ​ေထာက္​ခံသည့္ အခမ္းအနား ဘားအံၿမိဳ႕တြင္​ ျပဳလုပ္​ရာ ေဒသခံေသာင္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္

ျမန္​မာ့တပ္​မ​ေတာ္​ႏွင္​့ ႏိုင္​ငံ၀န္​ထမ္​း​ေကာင္​းမ်ား၊ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး တည္​​ေဆာက္​ႏိုင္​ခဲ့​ေသာ ကရင္​တိုင္​းရင္​းသား လက္​နက္​ကိုင္​မ်ားအား​ ေထာက္​ခံခ်ီတက္ပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္​မာ့တပ္​မ​ေတာ္​ႏွင္​့ ႏိုင္​ငံ့၀န္​ထမ္​း​ေကာင္​းမ်ား၊ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး တည္​​ေဆာက္​ႏိုင္​ခဲ့​ေသာ ကရင္​တိုင္​းရင္​းသား လက္​နက္​ကိုင္​မ်ားအား​ ေထာက္​ခံသည္​့ အခမ္​းအနားကို ကရင္​ျပည္​နယ္​ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္​ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္​​ ​မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္​။

အဆိုပါ အခမ္​းအနားသို႔ ကရင္​ျပည္​နယ္​ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္​တို႔မွ ဘားအံစစ္​​ေၾကာင္​း၊ လႈိင္းဘြဲ႕စစ္​​ေၾကာင္​း၊ ျမ၀တီစစ္ေၾကာင္​း၊ ၾကာအင္းဆိပ္​ႀကီးစစ္​​ေၾကာင္​း၊ သံ​ေတာင္​ႀကီးစစ္​​ေၾကာင္​း၊ ဖာပြန္​စစ္​ၾကာင္​း၊ ​ေကာ့ကရိတ္​စစ္ေၾကာင္​း စသည္​့စစ္​​ေၾကာင္​းတို႔မွ ဆရာ​ေတာ္​သံဃာ​ေတာ္​မ်ား အပါအ၀င္​ အင္​အားသံုး​ေသာင္းခန္​႔ တက္ေရာက္​ခဲ့ၾက​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ကရင္​ျပည္​နယ္​ အတြင္​းရွိ ၿမိဳ႕နယ္​ခုနစ္​ၿမိဳ႕နယ္​မွ ​ေထာက္​ခံသူမ်ားစု​ေ၀းရာ ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္​ ၃ ရပ္​ကြက္​၊ မဲေဘာင္​​ေက်ာင္​းတြင္​ အခမ္​းအနား က်င္​းပရာ ဇြဲကပင္​​ေတာင္​ ဆရာ​ေတာ္​ထံမွ​ ေပးပို႔​ေသာ သ၀ဏ္​လႊာ၊ KNU ကရင္​အမ်ဳိးသား အစည္​းအ႐ံုးမွ​ ေပးပို႔​ေသာ သ၀ဏ္​လႊာ၊ KNU/KNLA (pc) မွ​ေပးပို႔​ေသာ သ၀ဏ္​လႊာ၊ DKBA စစ္​ဦးစီးခ်ဳပ္​မွ​ ေပးပို႔​ေသာ သ၀ဏ္​လႊာတို႔ကို ကိုယ္​စားလွယ္​မ်ားက ဖတ္​ၾကားၿပီး ​ေကာ္​မတီ၏ သ​ေဘာထား​​​ေၾကညာခ်က္​ကို ထုတ္​ျပန္​ခဲ့သည္​။

အခမ္​းအနားသို႔ တက္​​ေရာက္​လာသူ လႊတ္​​ေတာ္​ကိုယ္​စားလွယ္​​ေဟာင္​း ​ေဒၚခင္​၀ိုင္​းၾကည္​က “အခုလို ျပည္သူေတြ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရးကို ခ်စ္​ျမတ္​ႏိုးၿပီး စည္​းစည္​းလံုးလံုး၊ တက္​တက္​ၾကြၾကြ ျမင္​ရ​ေတာ့ ​ေက်နပ္​တယ္​။ အားရတယ္​။ သ​ေဘာက်တယ္​။  ဒါေၾကာင္​့ ခုလိုလာၿပီး အား​ေပးတာ ျဖစ္​ပါတယ္​” ဟု ​ေျပာၾကားသည္​။

ထို႔​ေနာက္​ ​ေထာက္​ခံဆႏၵ​ ထုတ္​ေဖာ္​ခဲ့သူမ်ားသည္​ မဲ​ေဘာင္ဘုန္​း​ေတာ္​ႀကီးေက်ာင္းမွ မဲေဘာင္ေက်ာင္း လမ္းအတိုင္း​ ခ်ီတက္ကာ ၎မွတစ္ဆင္​့ ဗိုလ္​ခ်ဳပ္​လမ္​းအတိုင္​း ခ်ီတက္​လာၾကၿပီး။ ယင္​းသို႔ ခ်ီတက္​လာစဥ္​ တပ္မေတာ္​အ​ေပၚ က်​ေရာက္​​ေန​ေသာ ႏိုင္​ငံတကာဖိအားမ်ား ဖယ္​ရွာၾက။ တပ္​မ​ေတာ္​ကို ဖိအား​ေပးေန​ေသာ ႏိုင္​ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္​မ်ားအား ဆန္႔က်င္​ၾက။ ႏုိင္​င႔ံအခ်ဳပ္​အျခာအာဏာ ကာကြယ္​​ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား​ ေထာက္​ခံၾက အပါအ၀င္​ ​​ေၾကြးေၾကာ္​သံ ၁၂ ခ်က္​​ ေၾကြးေၾကာ္​ခ်ီတက္​ခဲ့ကာ အ၀ိုင္​းပတ္​မီးပိြဳင္​့အလြန္​၌ လူစုခြဲလိုက္​ၾက​သည္​။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စားသံုးမႈႏွင့္ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားက အျမဲတေစ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ေနေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

(၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္(ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စားသံုးမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားက အျမဲတေစ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ေန ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဘးမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက သူတို႔ရဲ႕နည္းပညာကို အရင္းျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေျမာက္ျမားစြာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ဘာေတြလိုေနလဲ၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ စားသံုးသူပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘာေတြလိုအပ္ေနသလဲ၊ အဲဒါကို တဖက္ႏုိင္ငံက ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒီေနရာမွာေတာ့ျဖင့္ ဘယ္ေစ်းကြက္ႀကီးကို ထူေထာင္လိုက္မယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ဘယ္လိုကုန္စည္ေတြထုတ္လုပ္ၿပီးေတာ့ တင္ပို႔လိုက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့  အျမဲတေစ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံတြင္းကို ဘယ္လိုေစ်းကြက္ေတြ ဖန္တီးမလဲဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံထဲကို သူတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေတြထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔၀တ္ေနတဲ့ ပုဆိုးေတာင္ ျပည္ပႏုိင္ငံက သြင္းေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ပုဆိုးရက္လုပ္တဲ့ ၀မ္းတြင္းလိုေနရာမ်ဳိးေတြ မိတီၳလာလိုေနရာမ်ဳိးေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိလ်က္နဲ႔ နည္းပညာခ်ဳိ႕တဲ့ေနတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ထဲကို ၀င္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘူး။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာအားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ဆိုရင္ အားနည္းခ်က္က ပိုမ်ားေနတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ ျပည္တြင္းသို႔ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ-၁ ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တတိယအႀကိမ္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ေရွာင္ကြင္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈအေနအထားအရ တပ္မေတာ္ႏွင့္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

“ဒီ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အမ်ားႀကီး နစ္နာပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္ပါ နစ္နာတယ္။ တရားမ၀င္တဲ့ကုန္ေတြ ၀င္လာတယ္။ ရသင့္ ရထိုက္တဲ့ အခြန္ေတြမရဘူး။ တရားမ၀င္တဲ့ ကုန္ေတြ၀င္လာတယ္၊ ျပည္သူေတြ စားသံုးရန္မသင့္တဲ့ ကုန္ေတြ၀င္လာတယ္။ အႏၲရာယ္ျဖစ္တယ္၊လူမႈေရးထိခိုက္တယ္။ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တယ္။ ဒီနည္းတူပဲ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရင္းႏွီးထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း  အမ်ားႀကီးထိခိုက္တယ္။ အဘက္ဘက္က ထိခိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ illegal trade ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလို႔မရဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။