ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးက မူးယစ္ေဆးအမႈတြင္ သားျဖစ္သူ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါက အသတ္ခံရမည္ဟု ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က မနီလာရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ၾကားနာမႈတြင္ က်မ္းက်ိန္ေနေသာ ဒါဗာအုိဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေပါလိုဒူတာေတး (Photo ; AFP)

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက သူ၏သားျဖစ္သူသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ပါက အသတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏သားအား ပစ္သတ္သည့္ ရဲသည္လည္း တရားစဲြဆိုခံရမႈမွ ကာကြယ္ေပးမႈ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၄၂ ႏွစ္ရွိ ေပါလိုဒူတာေတးသည္ တ႐ုတ္မွ မူးယစ္ေဆးျပားအမ်ားအျပားအား ေမွာင္ခုိကူးမႈတြင္ ကူညီခဲ့သည့္ တ႐ုတ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ဒုစ႐ိုက္ အဖဲြ႕အစည္းမွ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အတုိက္အခံဥပေဒျပဳအမတ္ တစ္ဦး၏ စြပ္စဲြျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဒါဗာအုိၿမိဳ႕၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ျဖစ္ေသာ ေပါလိုႏွင့္ ဒူတာေတး၏ သမက္ျဖစ္သူတို႔သည္ ‘ဒါဗာ အိုအုပ္စု’ ဟုေခၚေသာ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အတိုက္အခံအမတ္၏ စြပ္စဲြမႈအား ယခုလအတြင္း အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ ႏွစ္ဦးစလုံးက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ဒူတာေတးက သူ၏သားအား စြပ္စဲြထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးျပဳ မရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးအမႈမ်ားတြင္ ၎၏ မည္သည့္သားသမီးတစ္ဦးမွ် ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနခဲ့လွ်င္ ၎တုိ႔သည္ အျပင္းထန္ဆံုး အျပစ္ေပးမႈၾကံဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္မႈတြင္ ၎၏ေျပာၾကားခဲ့မႈအား ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ အရင္က ေျပာဖူးတယ္။ တကယ္လို႔ မူးယစ္ေဆးအမႈမွာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ကေလးေတြ ပါေနမယ္ဆုိရင္ သူတို႔ကို သတ္ပစ္ရမယ္။ ဒါမွ လူေျပာစရာ မျဖစ္မွာ” ဟု ဒူတာေတးက မနီလာရွိ သမၼတနန္းေတာ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ည၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ပူေလာင္း (ေပါလို၏အမည္ေျပာင္) ကို ေျပာခဲ့တယ္။ ငါ့အမိန္႔ကေတာ့ ဒီကိစၥမွာ မင္းပါတယ္ဆိုရင္ အသတ္ခံရမယ္။ ၿပီးေတာ့ မင္းကို ပစ္သတ္တဲ့ရဲကို ငါက ကာကြယ္ေပးသြားမယ္” ဟု ဒူတာေတးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိ ဒူတာေတးက လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခုိကူးသူႏွင့္ ေဆးစဲြေနသူ တစ္သိန္းအထိအား သတ္ျဖတ္ၿပီး မၾကံဳဖူးေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြဆင္ႏႊဲမည္ဟု ကတိျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အျပတ္သတ္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ သမၼတရာထူးအား ဒူတာေတးက စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္ နင္းေရးစစ္ဆင္ေရးအတြင္း လူ ၃၈၀၀ ေက်ာ္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး အျခားလူေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည္ မရွင္းျပႏုိင္ေသးေသာ အေျခအေနမ်ား၌ အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဒူတာေတးက သူသည္ သမၼတအျဖစ္ မူးယစ္ေဆးစဲြ သူသံုးသန္းအား သတ္ျဖတ္မႈကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံဥပေဒျပဳ အမတ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဒူတာေတးအား ေ၀ဖန္သူမ်ားက ဒူတာေတးသည္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ဒါဗာအုိၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုၾကာ ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း ၎ႏွင့္ ၎၏မိသားစုသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း စြပ္စဲြခဲ့ၾကသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားအားလံုးကို ဒူတာေတးက ျငင္းဆိုထားခဲ့ၿပီး သူသည္ ေထာင္လႊားမႈမရွိဘဲ ေနထိုင္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအား တုိက္ဖ်က္သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Ref း AFP

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈရွိဟု ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဆြးေႏြးေနေသာ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ (Photo ; AFP)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔အား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ “လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ” ေျမာက္သည္ဟု ျပင္သစ္သမၼတမက္ ခရြန္က စက္တင္ဘာ ၂၀ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“က်ယ္ျပန္႔လာေနတဲ့ ဒီလူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ဳိးစုလိုက္သန္႔စင္မႈ” ကုိ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ႐ႈတ္ခ်ရန္အတြက္ ျပင္သစ္က အျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပင္သစ္႐ုပ္သံ TMC ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ဆိုသူမ်ား) အား စစ္ေရးအရ တိုက္ထုတ္မႈကို မက္ခရြန္က “လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ” ဟု စကားလံုးသံုးစြဲခဲ့ၿပီး သူ၏ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ႏႈတ္ျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးစုလိုက္ သန္႔စင္မႈကို ႐ႈတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး “အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ဖို႔၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ကမကထျပဳမႈ ေအာက္မွာ တိုးတက္မႈေတြရေနပါၿပီ” ဟု မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုလသမဂၢက ႐ႈတ္ခ်မႈ ထုတ္ျပန္ၿပီဆိုရင္ ကုလရဲ႕ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြ ရွိလာမွာပါ” ဟု မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔ကို ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စနစ္တက် တုိက္ခိုက္ေနၿပီး “လူမ်ဳိးစုအလိုက္ သန္႔စင္မႈဆုိင္ရာ သင္႐ိုးနမူနာ” ဟု ေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ မက္ခရြန္က ‘လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေသာ လူမ်ဳိးစုလုိက္သန္႔စင္မႈ’ ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေပးေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္သြားမည္ဟု မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။             Ref း AFP

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနသည္ တိုးတက္လာသည္ဟု ျမန္မာက ကုလသမဂၢကို အခုိင္အမာ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ ျမန္မာဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (Photo း AFP)

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွိပ္စက္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡအက်ပ္အတည္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေနသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အႀကီးအက်ယ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢအား အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစား ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမတုိင္မီတစ္ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံၾကရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းထက္ပင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စိုးရိမ္မႈကို ေျဖသိမ့္ေပးႏုိင္စြမ္း နည္းပါးပံုရၿပီး လူနည္းစုဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ား ထြက္ေျပးရသနည္းဟူသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

“အေျခအေနက တုိးတက္လာတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ အသိေပးလိုပါတယ္” ဟု ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက သူ၏မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား မရွိေတာ့ဟု ဆုိသည္။

“ဒီလိုဆုိေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္သြားတဲ့ မြတ္စလင္အေရအတြက္က ေလ်ာ့မက်ေသးဘဲ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ဒီလို အလံုးအရင္းနဲ႔ထြက္ခြာမႈ အတြက္ အေၾကာင္းတရားကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ျခင္းႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးကို ရင္ဆုိင္ရေသာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္ ၄၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေဘးကင္းရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴယယ္မက္ခရြန္က ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးကို လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref း AFP

မာရီယာဟာရီကိန္း ပြာတိုရီကိုသို႔ ၀င္ေမႊသြားခဲ့

အီမာဟာရီကိန္းႏွင့္ မာရီယာဟာရီကိန္းတို႔ေၾကာင့္ စိန္႔မာတင္တြင္ ပ်က္စီးေနမႈအား စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံ (Photo း AFP)

ရာစုႏွစ္၏ မုန္တုိင္းဟု တင္စားခံရသည့္ မာရီယာဟာရီကိန္းသည္ ပြာတိုရီကိုကြၽန္းသို႔  စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ၀င္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး တစ္ကြၽန္းလုံးကို လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ေစခဲ့သည္။ လူ ၃ ဒသမ ၄ သန္း ေနထုိင္ေသာ   ပြာတိုရီကို၏ ေျမာက္ဘက္ ဘာရာမြန္တြင္ လူတစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး မာရီယာေၾကာင့္ ကာရစ္ဘီယံတြင္ လူ ၁၀ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။

ပြာတိုရီကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရီကာဒို႐ိုဆယ္လိုက မာရီယာသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အျပင္းထန္ဆုံးမုန္တုိင္းဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မာရီယာသည္ Saffir – Simpson စေကးတြင္ အဆင့္ ၄ အဆင့္ရွိ မုန္တုိင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကနဦးေလတုိက္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီမုိင္ ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

မုန္တုိင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကြၽန္းတစ္၀ုိက္တြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ယာယီတဲစခန္း ၅၀၀ တြင္ ပြာတိုရီကိုေဒသခံအမ်ား စုေနထုိင္ေနၾကရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ို ဆယ္လိုက စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ မတုိင္မီ အထိ ညေန ၆ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီအထိ ကာဖ်ဴးထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီး ေရႀကီးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ ပြာတိုရီကိုတြင္ အျပင္းထန္ဆုံး ဟာရီကိန္းသည္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္က ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ အိုကီခ်ဳိဘီဟာရီကိန္းျဖစ္ၿပီး လူ ၃၀၀ ေသဆုံးေစခဲ့သည္။

မာရီယာေၾကာင့္ ကာရစ္ဘီယံကြၽန္း အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒိုမီကာတြင္ လူခုနစ္ဦးထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ပုိင္နက္ ဂူအာဒီလိုပူတြင္ သစ္ပင္လဲက်မႈေၾကာင့္ တစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ တစ္ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။

Ref း AFP