ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေန႐ိုင္း)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားမႈတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းဗဟုိဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနၿပီး ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရွိသည္ကုိ မိမိတို႔အားလုံး သတိထားမိေၾကာင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ျပန္႔ပြားလာျခင္း၊ လူတန္းစား ကြာဟျခင္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိပါ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကေန ၿပီးေနေတာ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတာေတြ ျမင့္တက္လာေနတာ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္ဆိုတာ မရွိဘူးဆိုတာ ကြၽန္မတုိ႔အားလံုး သတိထားမိမွာပါ။ ဒီေန႔မွာ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြနဲ႔ မတည္ၿငိမ္မႈ အပိုင္းအျခားနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္ေတြကေန ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတာေတြဟာ ျမင့္တက္လာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒနဲ႔ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ျပန္႔ပြားလာျခင္း၊ လူတန္းစား ကြာဟျခင္းနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ေတာင္ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန ဆြဲထုတ္သြားပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိျခင္းနဲ႔ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ခ်န္သြားပါတယ္။ လူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတြကိုေတာင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ေ၀းကြာသြားေစပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ပဋိပကၡႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရွည္ၾကာခုိင္ၿမဲသည့္ အရိပ္တစ္ခုအျဖစ္ လႊမ္းမုိးေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိပါက ၾကာရွည္တည္ျမဲသည့္ တုိးတက္မႈႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈကုိ ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ စစ္မွန္သည့္ နားလည္မႈရွိပါက ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ယခု ေအဆမ္ အစည္းအေ၀းအတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ဟု အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အာရွဘက္မွ အာဆီယံအဖြဲ႕အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးတာ၀န္ ယူထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ နီဆာအဖြဲ႕အတြက္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတုိ႔က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဥေရာပဘက္မွ ညိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္ Federica Mogherini ႏွင့္ အက္စ္တုိးနီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ASEM Model 2017 သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကလည္း ေအဆမ္ ေဆြးေႏြးမႈပုံစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC – 1 တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔၌ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ အာရွ-ဥေရာပ အစည္းအေ၀းအေၾကာင္းအရာမွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ျဖစ္သည္။

ေအဆမ္၌ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အာရွမွ ၂၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဥေရာပေဒသမွ EU အဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕ႀကီး ႏွစ္ခုတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ေအဆမ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအ၀းမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC – 1 တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေအဆမ္ မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အိမ္ရာစီမံကိန္း ၂၀ ခန္႔လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိအားေပးကာ အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ခိုင္းမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာကို ေတြ႕ရစဥ္

တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ပုိမိုေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၂၀ ကိုလုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိအားေပးကာ အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ခိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ/အိမ္ခန္းေသာ့အပ္ႏွံပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ပုဂၢလိကပိုင္းကလည္း ေဆာက္ေနတာပဲ။ အခုလည္း စီမံကိန္းႀကီးေတြေပးထားတာ စီမံကိန္း ၂၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါေတြက တိုးလို႔တန္းလန္းျဖစ္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေတြကိုဖိအားေပးၿပီး အျမန္ဆံုးျပန္ေဆာက္ခုိင္းမယ္။ ရပ္ေနတဲ့စီမံကိန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အခုစပ္ကူးမပ္ကူးမွာ ရပ္သြားတဲ့ဟာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္ကေတာ့ ေပးၿပီးသားေတြ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက မေဆာက္ႏုိင္ေသးတာ ဒါေတြကိုလည္း အျမန္ဆံုးျပန္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္မယ္” ဟု ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္း ၂၀ ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တန္ဖိုးအလယ္အလတ္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ပိုမိုတိုးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းမွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၆၅၀၀၀ ခန္႔ကို တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ တစ္ႏွစ္ကို အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အၾကား ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခုကေတာ့ ၆၅၀၀၀ ေလာက္ေဆာက္ထားၿပီး ေရွ႕ေလွ်ာက္တစ္ႏွစ္ကို ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ေတာ့ေဆာက္ေနမွာပဲ။ ဒါက အစိုးရပိုင္းကစီစဥ္တာ” ဟု ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အငွားအိမ္ရာမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ၎တို႔၏အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ပူးေပါင္းကာ အိမ္ရာတစ္သန္းအထိ ေဖာ္ထုတ္သြားႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲထားရာ စုစုေပါင္းအိမ္ရာ ၁ ဒသမ ၈ သိန္းအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ ကူညီပံ့ပုိးမည္

ဥေရာပသမဂၢ အီးယူအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က ၎အေနျဖင့္ ေအဆမ္အစည္းအေ၀းမစတင္မီအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အေစာပိုင္းေဆြးေႏြးမႈမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတခ်ဳိ႕ကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့တာဟာ ဒုကၡသည္ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပုိးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖုိ႔နဲ႔ ဒုကၡသည္စီးဆင္းမႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြဟာ အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အခုကိစၥေတြကို အခုမနက္ပိုင္း ကနဦး အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈအတြင္းမွာလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု Federica Mogherini က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခိုင္မာစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ကူညီအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ Federica Mogherini သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 1 တြင္ က်င္းပေနသည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) ၌ ဥေရာပသံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အာရွ-ဥေရာပေဆြးေႏြးပြဲ (ေအဆမ္) ကို အာရွႏွင့္ ဥေရာပေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးတူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပလာခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခအျဖစ္ ေရနံစိမ္း တစ္မက္ထရစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

မေဒးကြၽန္းရွိ ဆီသိုေလွာင္ကန္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခအျဖစ္ ေရနံစိမ္း တစ္မက္ထရစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာပါမူႏွင့္ အေျခခံသေဘာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံရာတြင္ ဆက္စပ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာ၌ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ SEAOP ကုမၸဏီမွ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေရနံစိမ္းသယ္ပို႔ရန္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္ျခင္း Transit Trade ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Pipeline Right Agreement စာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူထားေသာ ေရနံစိမ္း တစ္မက္ထရစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

SEAOP ကုမၸဏီမွ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေရနံစိမ္း သယ္ပို႔ျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွစၿပီး ပို႔လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Pipeline Right Agreement စာခ်ဳပ္တြင္ Transit Free တစ္တန္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ နမ့္ခမ္းကို ျဖတ္ေက်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္ႏွင့္ MOGE တို႔ ညႇိႏႈိင္းခ်က္အရ နမ့္ခမ္း Metering Station တြင္ မီတာမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ စတင္ပို႔လႊတ္သည့္ အခ်ိန္မွစကာ Transit Quantity ကို မေဒးကြၽန္းတြင္ တိုင္းတာခ်က္အရသာ ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း၊ SEAOP မွ ၁၄ ႀကိမ္ ပို႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး မက္ထရစ္ တန္ ၂၃၇၀၅၁၉ ဒသမ ၁၈၉ တန္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ၌ နမ့္ခမ္းတြင္ မီတာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ Metering Station တိုင္းတာခ်က္မွာ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္အထိ မက္ထရစ္တန္ ၂၉၁၃၈၂၆ ဒသမ ၅၆၁တန္ရွိၿပီး SEAOP ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မွာ မက္ထရစ္တန္ ၅၄၃၃၀၇ ဒသမ ၃၇၂ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းကြာျခားမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄၃၃၀၇ ဒသမ ၃၇၂ အား ေပးေခ်ရန္ MOGE က SEAOP သို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ SEAOP ကုမၸဏီမွ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေရနံစိမ္းသယ္ပို႔ရန္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မီတာမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မေဒးကြၽန္းႏွင့္ နမ့္ခမ္း Station မ်ားအၾကား ပို႔လႊတ္သည့္ ပမာဏ ကြာျခားမႈေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ကြာျခားမႈကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စတင္ပို႔လႊတ္ၿပီး ကိုးလအၾကာတြင္ Contractual Transportation Date ကို စတင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ Transportation Plan အတိုင္း ေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာရင္းကြာဟမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေန

တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခတစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခတြင္ ေလွေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ဘဂၤါလီေလးေထာင္ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသတည္ ၿငိမ္ေနသည့္အခ်ိန္ပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ရက္ဆက္ထြက္ခြာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္နံနက္ ၃ နာရီတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကမ္းေျခ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၃၁၂၄ ဦး (က်ား ၁၂၃၅၊ မ ၁၈၈၉) အနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္သို႔ စက္ေလွကိုးစင္းျဖင့္ ၂၄၅ ဦး (က်ား ၁၁၂၊ မ ၁၃၃)ဦး ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မို၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသား ၅၄၀၊ အမ်ိဳးသမီး ၇၃၃ ဦး စုစုေပါင္းေနရပ္စြန္႔ ခြာဘဂၤါလီ ၁၂၇၃ ဦးအနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသား ၂၀၊ အမ်ိဳး သမီး၂၅ ဦး စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးတို႔ စက္ေလွႏွစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခသို႔ ဆက္လက္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးၾကား၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ရဲမွဴးမင္း၀င္းစိုး ဦးစီးအဖြဲ႕က သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုံညိဳလိပ္ေက်းရြာမွ ၁၆၄ ဦး (က်ား ၆၃၊ မ ၁၀၁) ႏွင့္ စိမ္းညႇင္းျပားေက်းရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၈၈ ဦး (က်ား ၅၃၊ မ ၃၅) စုစုေပါင္းေန ရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦး (က်ား ၁၁၆၊ မ ၁၃၆) တို႔အားေတြ႕ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနစရာ စားစရာအလုပ္ အကိုင္အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ထြက္ခြာလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ညေန ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ားသည္ မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းၾကားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ၾကားပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ယခင္ရွိ ရင္းဘဂၤါလီ ၁၂၂၈ ဦး(က်ား ၅၂၀၊မ ၇၀၈) ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦး(က်ား ၁၁၆၊ မ ၁၃၆)တို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ စုစုေပါင္း ဘဂၤါလီ ၁၄၈၀ (က်ား ၆၃၆၊ မ ၈၄၄) တို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းကမ္းေျခ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ၂၈၇၉ ဦး (က်ား ၁၂၀၃၊ မ ၁၆၇၆)က်န္ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုေပးထားၿပီး ၎တို႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ဆႏၵမရွိဟု ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဘဂၤါလီမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနၾကၿပီး ၎တို႔ကို လာေခၚမည့္ စက္ေလွမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ၂ ရက္က မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္ခြာ သဘဂၤါလီမ်ားထဲမွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿပိဳင္းေတာင္ရြာေန အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ မာမြတ္႐ုကၠဴ၊ အသက္၂၂ ႏွစ္အရြယ္ မာမြတ္ေရာဖိ၊ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ဇူဘိုင္တို႔သည္ ပခ်ီးယားတန္းေက်းရြာ ပုစြြန္ကန္အနီး ေတာစပ္တြင္ ငါးရွာေနသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း သေရကုန္းေဘာင္ ေက်းရြာသား ဦးလွသန္းေမာင္ႏွင့္ ေပါင္းအပါတခ်ဳိ႕ကို ဓား၊ ရဲတင္းသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဦးလွသန္းေမာင္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး ေမာင္ေတာျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလွသန္းေမာင္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ဘဂၤါလီသံုးဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၆၆၀၀ ေက်ာ္၊ ေသဆံုးသူ ၄၆ ဦးရွိေနၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြား၊ ေသဆံုးႏႈန္းစာရင္းအရ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေဒသအျဖစ္ ထိပ္ဆံုး၌ရွိေန

ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနစဥ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္အထိ ရရွိသည့္စာရင္းအရ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ၆၆၁၆ ဦး၊ေသဆံုးသူ ၄၆ ဦးထိရွိေနၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလုိက္ ေရာဂါျဖစ္ပြား၊ ေသဆံုးႏႈန္းစာရင္းအရ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေဒသအျဖစ္ ထိပ္ဆံုး၌ရွိေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါစီမံခ်က္) မွသိရသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းရဲ႕ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈကေတာ့ မႏွစ္ကထက္စာရင္ ျဖစ္ပြားမႈေတြ မ်ားေနတယ္။ ဒီႏွစ္ ပထမေလးလမွာကတည္းက ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက ေလးဆေလာက္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။ မႏွစ္ကထက္စာရင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္တဲ့သူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေသဆံုးသူ ၄၆ ဦးအထိ ရွိပါတယ္။ လူဦးေရ ၄၀ေက်ာ္ ေလာက္ေသဆံုးႏႈန္း ရွိတယ္ဆိုတာနည္းတဲ့ ပမာဏေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီႏွစ္အတြက္ကေတာ့ အျဖစ္မ်ားတဲ့ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီး ပိုးေလာက္လမ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးေတြကို ရပ္ကြက္အလိုက္ ရပ္ကြက္လံုးကြၽတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ မိုးတြင္းကာလတုန္းကလည္း ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက တက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္  အျဖစ္မ်ားတဲ့ရပ္ကြက္ေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးက ဒီဘက္ႏွစ္ေတြမွာ တစ္ႏွစ္ျခား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ျခားတစ္ႀကိမ္ ကပ္အသြင္လို ျဖစ္တတ္တဲ့အေလ့ရွိလာတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ရပ္ကြက္ေတြက လူဦးေရမ်ားတဲ့ေနရာ၊ လူေနထူထပ္တဲ့ ေနရာေတြပါ။ လႈိင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေလးခု၊ ဒလ၊ သာေကတ၊ မရမ္းကုန္း၊ လႈိင္တို႔တြင္ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ႏွစ္စဥ္လည္း ဒီေနရာေတြက အျဖစ္မ်ားပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ကအသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ လူငယ္မ်ား၊ အသက္ ၄၀ မွ ၈၀ ၾကားလူႀကီးမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားလာၿပီး လူႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိး ပုိမိုမ်ားျပားေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္က ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ အဓိကျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ယခုအခါ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္  ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျခင္ေပါက္ပြားမည့္ေနရာမ်ား ေန႔စဥ္စစ္ေဆးရွင္းလင္းရန္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ေရးဆြဲထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ ျခင္က်ားေပါက္ရာေနရာမ်ား (အလႊာတိုင္းရွိ ေျမျပင္ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းတြင္ ေရတင္က်န္ႏုိင္ေသာ ခ်ဳိင့္ခြက္မ်ား၊ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္စသည့္ စက္မ်ား၊ တိုင္ကီမ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ အျခားေရသိုေလွာင္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ယာယီေရေျမာင္းမ်ား၊ အမႈိက္ပံုးမ်ား) စသည္ကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျငမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳထားေသာ သစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ သံတန္းမ်ားႏွင့္ သံပိုက္မ်ားသည္ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ စုပံုထားတတ္ၾကၿပီး ထိုေနရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျခင္ေပါက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို မိုးေရမစိုေစရန္ ဖံုးအုပ္ရာတြင္  အသံုးျပဳေသာ မိုးေရကာဖ်င္၊ တာလပတ္မ်ားသည္လည္း ထိန္းသိမ္းမႈ မေကာင္းလွ်င္ ျခင္က်ားေလာက္လမ္း ေပါက္ဖြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အအုံ (အထူးသျဖင့္ အထပ္ျမင့္မ်ား) ၏ ၾကမ္းျပင္မ်ားေပၚတြင္ ေရတင္က်န္ႏုိင္ၿပီး ျခင္က်ားေလာက္လမ္းမ်ား ေပါက္ဖြားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား မ်ား၏ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား၊ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း မိုးေရတင္က်န္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္လာၿပီး ျခင္ေပါက္ဖြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အုိင္တီ (IT) နည္းပညာ အလြဲသုံးစြဲမႈမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း ေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအားတုိက္တြန္းသည့္အဆုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးမင္းထက္)

လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္တီ (IT) နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ အဆုိရွင္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္တီ (IT) နည္းပညာသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring)  ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိေခါင္းစဥ္တြင္ Typing Error ေၾကာင့္ IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈတြင္ အလြဲသုံးစြဲမႈဆုိသည့္ စာလုံးက်န္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိရွင္သေဘာထားကုိ ေျပာၾကားရာတြင္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

၎အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္း၀င္းက အဆုိရွင္၏ စိတ္ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔႐ႈပ္ေထြးသည့္ IT နည္းပညာ တစ္ရပ္လုံးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္သုံးသူမ်ားထဲတြင္ မမွန္သတင္းျဖန္႔သူမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားရွိသလုိ အမွန္တရားကုိ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးေနသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိရွင္ ဆုိလုိခ်င္သလုိ IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေနၾကတာလား၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစတာလားဆုိသည္ကုိ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားသင့္လွေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

“အဆုိရွင္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္အရဆုိလုိ႔ရွိရင္ Facebook လုိ လူမႈကြန္ရက္ကုိ ဆုိလုိခ်င္တာလား။ IT ဆုိတဲ့ က်ယ္ျပန္႔လွတဲ့ နည္းပညာတစ္ရပ္လုံးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ Monitoring ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ဆုိရင္ အဆင္ေျပႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာကုိ စဥ္းစားစရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ေတြ႕အေျခအေနေတြေပၚမွာ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြ ျဖစ္သင့္တာေတြ ဘယ္ဟာကုိ ဦးစားေပးမလဲဆုိတာ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္လွပါ တယ္။ အဆုိရွင္ ဆုိလုိခ်င္သလုိ IT နည္းပညာ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေနၾကတာလား၊ IT နည္းပညာ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြ ပ်က္ျပားေစတာလားဆုိတာကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားသင့္လွပါတယ္” ဟု ဦး၀င္း၀င္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းမည္ဆုိပါက မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဦး၀င္း၀င္းက ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိအေပၚ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေန၀င္းက လက္ရွိႏုိင္ငံအ၀န္း Sim Card အသုံးျပဳမႈမွာ ၅၄ ဒသမ ၃၄ သန္းရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ ၅၃ ဒသမ ၃၉ သန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀၁ ဒသမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္၊ Facebook သုံးစြဲသူ ၁၂ သန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ၂၅ ႏွစ္အၾကား လူငယ္လူရြယ္ ငါးသန္း ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းကုိ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အင္တာနက္ကို လူတုိင္းသုံးစြဲႏုိင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးရွိစြာအသုံးျပဳမႈမွာ လြန္စြာအားနည္းေနေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

လူမႈကြန္ရက္မ်ားကုိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အလြန္အကြၽံအသုံးျပဳေနျခင္း၊ အမုန္းတရား ပြားမ်ားေအာင္ မဟုတ္မမွန္ လႈံ႔ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ေနမႈမ်ားကုိလည္း လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အသိတရားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနမ်ားအလုိက္ ပညာေပးၾကပ္မတ္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိပညာေပးျခင္း၊ လူထုကုိ စည္း႐ုံးေဟာေျပာျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူျခင္းမ်ားေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးေန၀င္းက ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳသည္။

အဆုိအေပၚ ႏြားထုိးႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ထူးေအာင္က“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ထူးျခားတဲ့အခ်က္တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္က ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ Facebook အသုံးျပဳသူအေရအတြက္နဲ႔ အင္တာနက္ အသုံးျပဳအေရအတြက္ဟာ ထပ္တူေလာက္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ကမၻာလုံးအေနနဲ႔ Faecbook အသုံးျပဳတဲ့သူ အေရအတြက္နဲ႔ အင္တာနက္အသုံးျပဳ အေရအတြက္အခ်ဳိးဟာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ေတာင္မရွိပါဘူး။ ပညာရွင္တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ Facebook ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးခံရတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

သတင္းအမွားမ်ားကုိ Facebook ၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး လူထုက အမွန္ဟုမွတ္ထင္ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏တည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားအထိ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိႏုိင္သည့္အတြက္ အေလးအနက္ထားကာ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္လုိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း အြန္လုိင္းက သတင္းမ်ားကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီးမွ လက္ခံၾကရန္အတြက္ ပညာေပးျခင္း၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ၿပီး တုိက္တြန္းျခင္းမ်ား လုပ္ေနၾကေၾကာင္း ဦးႏုိင္ထူးေအာင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူအားလုံး ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာနဲ႔ IT နည္းပညာမ်ားကုိ သုံးစြဲႏုိင္ဖုိ႔ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစရန္အတြက္ အင္တာနက္နဲ႔ IT အသုံးျပဳမႈေတြကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖုိ႔စီမံတဲ့အခါမွာ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တစ္ပုိင္းကေတာ့ သုံးစြဲသူအားလုံးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပုိင္းမွာ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံးေသာ အင္တာနက္သုံးစြဲသူေတြဟာ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာေတြကုိေျပာေနၾကသလဲ။ စိတ္၀င္စားေနၾကသလဲ။ ဘယ္သတင္းအမွားေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသလဲ။ စတာေတြကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ လုံး၀မထိခုိက္ေစဘဲ သုေတသနျပဳတာ၊ ေလ့လာသုံးသပ္တာေတြ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ရလာတဲ့အေျဖေပၚ မူတည္လုိ႔လုိအပ္တဲ့ ပညာေပးျခင္း၊ သတင္းမွန္ထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႔ကုိ အလ်င္ျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ပုိင္းကေတာ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာနဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္ေနသူေတြ၊ သတင္းမွားထုတ္ျပန္ေန သူေတြကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးခ်င္းကုိေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အြန္လုိင္းမွာ မတည္ၿငိမ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ၊ သတင္းအမွားဖန္တီးမႈေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းတာ၊ ျပင္ဆင္တာ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးႏုိင္ထူးေအာင္က ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ မထိခုိက္ရန္လုိသလုိ တုိင္းျပည္၏လုံျခံဳေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးကုိ မထိပါးရန္လည္းလုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပုိင္ခြင့္ကုိ အဟန္႔အတား မျဖစ္ရန္လုိသလုိ သတင္းအမွားမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးရန္လည္းလုိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္အၾကံျပဳသည္။

ထုိသုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ Sim Card သုံးစြဲမႈမွာ ၅၆ ဒသမ ၁၂၇ သန္းရွိသည့္အတြက္ လူဦးေရႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀၈ ဒသမ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး အင္တာနက္သုံးစြဲမႈမွာ ၄၆ ဒသမ ၃၉၁ သန္းရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သိပ္သည္းဆ ၈၉ ဒသမ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အင္တာနက္သုံးစြဲေနေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ သုံးစြဲသူအမ်ားစုသည္ Facebook ၊ Messenger ၊ Viber ၊ Twitter စသည့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီးFacebook အမ်ားဆုံး သုံးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအထိ ၁၄ သန္းခန႔္ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

ျပည္သူလူထုကုိ ပညာေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ေက်ပြန္သည့္ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳသူမ်ားျဖစ္ရန္ Facebook အသုံးျပဳရာတြင္ လုိက္နာသင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေစရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ဆုိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က Facebook မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ “ Facebook ေတြကုိ Monitor လုပ္ရင္ေရာ အင္တာေနရွင္နယ္က ဘယ္လုိသေဘာထားပါသလဲဆုိေတာ့လည္း သူကၾကည့္႐ႈခြင့္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၀င္ေရာက္ၿပီး ၾကည့္႐ႈခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အခုန Privacy ရွိထားေသာ Limited Group ေတြကုိေတာ့ ၀င္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အားလုံးကုိ Share ထားတယ္ဆုိခဲ့ရင္ေတာ့ အဲဒီအေကာင့္ေတြကုိ ၾကည့္႐ႈလုိ႔ရပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးထားတာရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အင္တာနက္ကုိအသုံးျပဳၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူအျပစ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ Cyber Law တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

“သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္းဆုိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ဖုိ႔ရာအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ သမၼတ႐ုံးနဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးနဲ႔ အားလုံးညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Monitoring လုပ္ဖုိ႔ အဖြဲ႕ အခုနတုန္းကေျပာတဲ့ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒကုိလည္း မထိခုိက္ေစဘဲ အေျခခံဥပေဒပါ ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိလည္း မထိခုိက္ေစဘဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ထားရွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

IT နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ အတည္ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က တင္ျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိရွင္ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က အဆုိကုိတင္သြင္းရျခင္းမွာ ျပည္သူလူထု၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရပုိင္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္ေစရန္ တင္သြင္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ IT နည္းပညာ သုံးစြဲမႈကေန သတင္းအမွားမ်ား၊ အမုန္းစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းကုိသာ တားဆီးႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မရဲ႕ အဆုိတင္သြင္းမႈ နိဂုံးခ်ဳပ္မွာလည္း ပါပါတယ္။ IT နည္းပညာ အလြဲသုံးစြဲမႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ ဒီအဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပမဲ့ အဆုိရဲ႕ ေခါင္းစဥ္မွာေတာ့ Typing Error ေၾကာင့္ အလြဲဆုိတဲ့ စာလုံးက်န္ရွိခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သလုိပဲ ကြၽန္မရဲ႕ အဆုိကုိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ IT နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္၊ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ အတည္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု အဆုိရွင္ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိရွင္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့သည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္တီ (IT) နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္၀င္လာသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား၌ တစ္ပတ္လွ်င္ငါးႀကိမ္စီျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူဦးေရ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိ လက္ခံမည္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကိုျပန္ လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးႀကိမ္စီျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူဦးေရ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါက ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားၿပီး ကုန္းလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ႏွင့္ေရလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ငါးခူရေက်းရြာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက ျပန္လည္လက္ခံ ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ား၌ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ယာယီေဆးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံခ်က္သည္ လက္ရွိအေျခ အေနေပၚမူတည္၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ အေျခအေန၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခ အေနစသည္တို႔၌ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိလာပါက ဤစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာျပဳျပင္၍ျပန္လည္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးႀကိမ္စီ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ စခန္းတစ္ခု၌ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ ခန္႔အထိ လက္ခံေပး ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ လက္ခံပါက လူ၀င္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား (National Verfication Card ထုတ္ေပးျခင္း၊ Biometric မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္း စသည္) ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရျပန္လည္ လက္ခံေရးစခန္းမ်ား၌လက္ခံထားေသာ လူထုအား အဆိုပါစခန္းမ်ား၌ တစ္ညေနထုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ေရးႏွင့္ စားေသာက္ေရးမ်ား စီစဥ္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ အဆုိပါ ျပန္လည္လက္ခံထားေသာလူထုအား ဒါးႀကီးစားေက်းရြာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဒါးႀကီးစားေက်းရြာ၌ ယာယီေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤအစီအစဥ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ျဖစ္မည္ဆိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ လူထုအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕၊  ငါးခူရေက်းရြာႏွင့္ ဒါး ႀကီးစားေက်းရြာမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရွိသည့္ သစ္သီး၀လံ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ကတ္မ်ားကို တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ႏုိင္ငံသားအမည္ခံမ်ားျဖင့္ရယူၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

 

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြန္းေနလႈိင္)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရွိသည့္ သစ္သီး၀လံေရာင္း၀ယ္ခြင့္ကတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားအမည္ခံမ်ားျဖင့္ ရယူၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္စခန္း သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

“ေရာင္းတဲ့ကတ္ ၀ယ္တဲ့ကတ္ရွိတယ္။ ေရာင္းတဲ့ဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ။ တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြက ၀ယ္တဲ့ကတ္နဲ႔ပဲ ၀ယ္ရတာ။ အခုေတာ့ တရားမ၀င္ လာစိုက္တဲ့အျပင္ သူတို႔က သူတို႔အလုပ္သမားနာမည္ ေတြနဲ႔ အမည္ခံၿပီး ေရာင္းတဲ့ကတ္ေတြနဲ႔ ေရာင္းေနတယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္နစ္နာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆို အခြန္ေဆာင္ရတာ ၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ခြန္ အမ်ာႀကီးေဆာင္ရတယ္။ သူတို႔က ေရာင္း၀ယ္ၿပီးရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုျပန္သြားေရာ။ ဒါေတြကိုေတာ့ စိစစ္ေပးေစလိုတယ္” ဟု မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္စခန္း သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ခြာညိဳသစ္သီးပြဲ႐ံုမွ ကိုစိုင္းမင္းသူႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္ ၀ယ္လက္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ အာမခံစေပၚေငြ တင္ထားသည့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားကိုသာ သစ္သီး၀လံ ၀ယ္ယူခြင့္ကတ္ ထုတ္ေပးထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ကတ္မရွိသူမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွ ကုန္သည္မ်ားကိုလည္း ကုန္စည္ဒိုင္မွ ထုတ္ပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ သစ္သီး၀လံမ်ား လာေရာက္၀ယ္ယူမည္ဆိုပါက ကုန္စည္ဒိုင္၌ အာမခံေငြျဖင့္ တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္သံုးသိန္းတင္ထားမွသာ ၀ယ္ ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒိုင္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းခင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကိုယ့္ဘက္က ကုန္သည္ေတြလည္း လိမ္လည္ခံရမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ လိမ္လည္ခံရၿပီဆိုရင္လည္း ေငြက ကိုယ့္ဘက္ကို အရင္ေရာက္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈနည္း သြားတာေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ Deposit ကိုေတာ့ တ႐ုတ္ေငြ သံုးသိန္းလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္” ဟု မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းခင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ကတ္မ်ားျဖင့္သာ လာေရာက္၀ယ္ယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ေရာင္းခြင့္ရွိသည့္ သစ္သီးေရာင္းခြင့္ကတ္မ်ားကို ၎တို႔၏ ျမန္မာအလုပ္သမားအမည္ျဖင့္ သစ္သီးေရာင္းခြင့္ကတ္ထုတ္ကာ သစ္သီးမ်ား ေရာင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မူဆယ္သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ သစ္သီးအေရာင္းေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ေနၿပီး ဖရဲသီးေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အျမင့္ေစ်းႏႈန္း တစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ ၃၂၀၀ မွ ၃၅၀၀ ရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္၀င္ ပံုမွန္ေစ်းမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၅၀၀မွ ၃၀၀၀ ၾကား၊ ဖရဲအျဖဴ သီး ၁၅ တန္စီးျပတ္မွာ ယြမ္ ၃၅၀၀၀ မွ ယြမ္ ၄၀၀၀၀ ၾကားရွိေၾကာင္း မူဆယ္ရွိ ခြာညိဳသစ္သီးပြဲ႐ံုမွ သိရသည္။

ဖားကန္႔ေဒသရွိ လုပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ရာမွ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူႏွစ္ဦး ေသဆံုး

ဖားကန္႔ေဒသ လုပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး ေသဆုံးခဲ့သူတုိ႔အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ဖားကန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံး)

ဖားကန္႔ေဒသရွိ လုပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ရာမွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္႔က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕၊ နမ့္ေမွာ္ေက်းရြာအနီးရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အက်ဳိးတူ ပတၱျမားနဂါး ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလုပ္ကြက္ အတြင္းရဲတပ္ရင္းအမွတ္ (၃၀)၊ တပ္ခြဲ (၂) မွ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ေတဇဦးစီးသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးသည္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္မတိုင္မီ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူ အင္အား ၅၀၀ ခန္႔သည္ လုပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ ရဲအုပ္ေက်ာ္ေတဇက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေနာက္ဆုတ္ခိုင္းၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ခိုင္းရာ ေရွ႕သို႔ကြၽံထြက္ေနသည့္ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ေအာင္ခိုင္မွ ၎ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဘီေအ-၆၃ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္ျဖင့္ ကမ္းပါးယံဘက္သို႔ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္စဥ္ ကမ္းပါးယံမွ ေက်ာက္ခဲစသည္ေရမေဆးသမား ေအာင္ပိုင္စိုး၏ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့သုိ႔ ေက်ာက္ခဲစထိမွန္ခဲ့၍ လဲက်သြားၿပီး ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာက္တံုးႏွင့္ဦးေခါင္း ျပန္လည္ထိခုိုက္မိရာ ေအာင္ပိုင္စိုးမွာ အဆိုပါေနရာတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ပိုင္စိုး ေသဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိေရမေဆးသမားမ်ားမွာ မေက်နပ္သျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္သူ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ ေအာင္ခိုင္အား ၀င္ေရာက္လံုးေထြးရန္ႀကိဳးစားရာ ထပ္မံေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူ ခင္၀င္းေမာင္၏ ယာဘက္ေပါင္ရင္းေရွ႕ဘက္ ေသနတ္က်ည္ေဖာက္၀င္ဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္၊ ယာဘက္တင္ပါးႏွစ္လက္မခန္႔ ေသနတ္က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ားမွာ ျငာသံေပးကာစိန္တူမ်ား၊ ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရမေဆးသမားမ်ား၏ စိန္တူမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ေအာင္ခိုင္တြင္ ယာဘက္ပါးႏွစ္လက္မခန္႔ ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ယာဘက္နဖူးႏွစ္လက္မခန္႔ ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ယာဘက္ခ်ဳိေစာင္း ႏွစ္လက္မခန္႔ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့ တစ္လက္မခန္႔ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္၊ ယာဘက္နားထင္ ႏွစ္လက္မခန္႔ ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာတစ္ခ်က္တို႔ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ သိန္းလြင္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးသာဇံ၊ ဦးေအးသိန္းေမာင္၊ ေအာင္ပိုင္စိုး (ေသဆံုး)၊ ခင္၀င္းေမာင္ (ေသဆံုး) တို႔အား ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၁၇၈/၁၇၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂/၁၁၄ တို႔ျဖင့္အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး အခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး သူရမ်ိဳးတင္က “လုပ္ကြက္ထဲမွာ တရားမ၀င္,၀င္ၿပီး ေက်ာက္လုရွာတာေပါ့။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ကြက္ေတြက အစိုးရနဲ႔အက်ိဳးတူဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားဆိုေတာ့ တားဆီးရတာေပါ့။ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒေရးဆြဲၿပီးရင္ေတာ့ သာမန္လက္လုပ္လက္စားေတြပါတဲ့ ဥပေဒထြက္ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္တယ္။ အခုက ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔အက်ိဳးတူရွိတယ္။ ပုဂၢလိကရွိတယ္။ ပုဒ္မ ၁၄၄ လိုဟာမ်ိဳးလည္းထုတ္ဖို႔ တပ္မေတာ္က တင္ျပဖူးတယ္။ ဖားကန္႔ေဒသက လုပ္ကြက္နဲ႔ ၿမိဳ႕ဧရိယာက ဆက္စပ္ေနတာ။ ခြဲဲၿပီးလုပ္ဖို႔လည္း အစိုးရကိုတင္ေသးတယ္။ အစိုးရဘက္က မလိုအပ္ေသးဘူးဆိုၿပီး ပယ္လိုက္တာ။ အခုေအာက္ေျခမွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အက်ိဳးတူလုပ္ကြက္ေတြမွာ လံုျခံဳေရးလုပ္ၾကရတာေပါ့။ တရားမ၀င္ ေက်ာက္ရွာေဖြသူေတြကို စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ဖို႔ေကာင္းတာေပါ့။ နည္းလမ္းေတြလည္း ရွာေနတယ္။ ဥပေဒအသစ္ထြက္ရင္ေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္ထင္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴး ဦးေက်ာ္ဦးက “အခင္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ တရားဥပေဒကိုသိတဲ့လူရွိတယ္။ မသိတဲ့လူရွိတယ္။ ဥပေဒထဲမွာက ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ထဲကို တရား၀င္ ,၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း မျပဳရဆိုတဲ့ဟာက ရွိၿပီးသားေလ။ အဲ့ဒါကိုသူတို႔ကမသိဘူး။ သိရင္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတယ္။ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္တဲ့သူေတြကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အက်ဳိးတူလုပ္ကြက္ေတြကိုပဲ လံုျခံဳေရးယူေပးရတာပါ။ ဒါကိုသူတို႔ျမင္တာက ပုဂၢလိကကို ရဲကလံုျခံဳေရးလုပ္ေပးတယ္လို႔ပဲျမင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အက်ဳိးတူလုပ္ကြက္ေတြကိုပဲ လုံျခံဳေရးလုပ္ေပးရတယ္ဆိုတာမသိဘဲ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႀကီးေတြကိုပဲ လုပ္ေပးတယ္ဆိုၿပီး တလြဲျမင္ၾကတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ကေတာ့ ဥပေဒကိုနားလည္ေအာင္ အားလံုးက၀ိုင္းေျပာဖို႔လိုတယ္။ ေရွ႕ဆက္မျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ပညာေပးေဟာေျပာမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

လုပ္ကြက္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား မၾကာခဏပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖားကန္႔ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္လႈိင္က “ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးက အလြန္ေတြပဲ။ ဒီလိုရဲနဲ႔ ေရမေဆးျပႆနာမ်ဳိးက စနစ္တက်မကိုင္တြယ္ရင္ေတာ့ မရဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားၿပီး လုပ္သင့္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေသကုန္ေပ်ာက္ကုန္ေတာ့မွာ။ ဒါမ်ဳိးကထပ္ျဖစ္ဦးမွာ။ အခုမွ ရာသီအစပဲရွိေသးတယ္။ ေနာက္ကိုပိုဆိုးမွာ။ ပညာရွင္နည္းနဲ႔စဥ္းစားၿပီး လုပ္သင့္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ကလည္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ မဇြပ္ယန္ေက်းရြာအနီးရွိ တစ္သံုးလံုးေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္အတြင္း လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား ျပႆနာျဖစ္ပြားၿပီး ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူ ငါးဦးေသဆံုးကာ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၂၀ ခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။